"traditionally been" translation into Polish

EN

"traditionally been" in Polish

See the example sentences for the use of "traditionally been" in context.

Similar translations for "traditionally been" in Polish

traditionally adverb
traditional adjective
to be verb

Context sentences for "traditionally been" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTraditionally, this policy has been focused on mitigation inside and outside the Union.
Ogólnie GCCA uznaje się za kluczowy element polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
EnglishIn relation to enzymes, enzymes have been used traditionally in the production of foods such as bread, cheese, beer and wine.
Jeśli chodzi o enzymy, były one stosowane w produkcji chleba, sera, piwa i wina.
EnglishThe areas of justice and home affairs have traditionally been the responsibility of the Member States.
Dziedziny sprawiedliwości i spraw wewnętrznych tradycyjnie należą do zakresu odpowiedzialności państw członkowskich.
EnglishHowever, our group has been traditionally opposed to that procedure for both, the form and the content.
Jednakże nasza grupa tradycyjnie jest przeciwna tej procedurze zarówno ze względów formalnych, jak i merytorycznych.
EnglishThey have a sense of humor, and these are the kind of things which traditionally have been thought of as human prerogatives.
Posiadają poczucie humoru, a to są przecież cechy tradycyjnie uważane za cechy wyłącznie ludzkie.
EnglishIn fact, what I see today is that the Americans are coming closer to what have been traditionally European positions.
W rzeczywistości dostrzegam dziś tendencję Amerykanów do zbliżania się do tradycyjnie europejskich stanowisk.
EnglishTraditionally, Europe has been united with Russia.
Tradycyjnie Europa jest zjednoczona z Rosją.
EnglishSo calculus has traditionally been taught very late.
Całek i różniczek uczymy się bardzo późno.
English- (CS) Ladies and gentlemen, as we all know, gambling has traditionally been strictly regulated in most countries of the EU.
- (CS) Panie i panowie! Jak wszyscy wiemy, hazard był tradycyjnie ściśle regulowany we wszystkich krajach UE.
EnglishSuch encroachment into what has traditionally been seen as humanitarian or development space raises important questions.
Tego typu ingerencje w to, co tradycyjnie uważa się za przestrzeń humanitarną lub rozwojową, podnoszą ważne pytania.
EnglishThe expenditure in heading 5 has traditionally been apportioned in such a way as to give Parliament a share of less than 20%.
Wydatki ujęte w dziale 5 były tradycyjnie rozdzielone w taki sposób, by zapewnić kształtowanie się udziału Parlamentu na poziomie poniżej 20 %.
EnglishThe Norte region, where Qimonda was based, is traditionally industrial, and has been badly hit by the closure of businesses and by unemployment.
Posiadający tradycje przemysłowe region Norte, gdzie działała firma Qimonda, bardzo ucierpiał w wyniku zamknięcia firm i bezrobocia.
English2) Encouraging the formation of ERIs in regions which have traditionally been victims of the brain drain, both within and outside the Community.
2) Wspieranie tworzenia ERI w regionach, które tradycyjnie były i są ofiarami drenażu mózgów, zarówno na terenie Wspólnoty, jak i poza nią.
EnglishTraditionally it's been by how difficult it is to calculate, but now we can reorder it by how difficult it is to understand the concepts, however hard the calculating.
teraz możemy zmienić kolejność według trudności ze jest zrozumieniem zasad, bez względu na to, jak trudne są obliczenia.
EnglishWe have traditionally been one of the most important donors in the east, via our humanitarian assistance and our rehabilitation and capacity-building programmes.
Byliśmy tradycyjnie jednym z najważniejszych dawców na wschodzie przez naszą pomoc humanitarną oraz nasze programy odbudowy i resocjalizacji.
EnglishInternational aviation relations between Member States and third countries have traditionally been governed by bilateral air services agreements.
Międzynarodowe stosunki lotnicze między państwami członkowskimi i krajami trzecimi są tradycyjnie regulowane dwustronnymi umowami w sprawie przewozów lotniczych.
English. - International aviation relations between Member States and third countries have traditionally been governed by bilateral air services agreements.
na piśmie - Międzynarodowe stosunki lotnicze między państwami członkowskimi a krajami trzecimi są tradycyjnie regulowane dwustronnymi umowami w sprawie przewozów lotniczych.
EnglishHowever, it must stop at interfering in tasks that have traditionally been the job of the social partners, such as wage negotiations and negotiating collective agreements.
Musimy jednak przestać ingerować w sprawy, jakimi tradycyjnie zajmowali się partnerzy społeczni, takie jak negocjacje zarobków i negocjowanie układów zbiorowych pracy.
EnglishEconomically, Ireland must stay at the centre of decision-making in Europe, where we have traditionally been and where our enterprise needs and wants Ireland to be.
Pod względem gospodarczym Irlandia musi pozostać w centrum procesu decyzyjnego w Europie, gdzie od zawsze byliśmy i gdzie nasi przedsiębiorcy potrzebują i chcą, aby Irlandia była.
EnglishThis is spite of the fact that the negotiations took place with a country that has traditionally been a friend and ally of European democracies, not an enemy or a suspect state.
A to wszystko mimo tego, że negocjacje prowadzone są z krajem, który tradycyjnie jest przyjacielem i sprzymierzeńcem europejskich demokracji, a nie państwem wrogim czy podejrzanym.

Other dictionary words

English
  • traditionally been

More translations in the English-Korean dictionary.