"traffic congestion" translation into Polish

EN

"traffic congestion" in Polish

EN traffic congestion
volume_up
{noun}

traffic congestion
volume_up
korki {f pl}
traffic congestion

Similar translations for "traffic congestion" in Polish

traffic noun
traffic adjective
Polish
to traffic verb
congestion noun
to congest verb

Context sentences for "traffic congestion" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe costs resulting from urban traffic congestion are rising to approximately 1% of European GDP.
Koszty wynikające z zatłoczenia ruchem samochodowym w miastach wzrastają do około 1% PKB Unii Europejskiej.
EnglishSecondly, there is the standardisation of collection, which lowers costs and prevents traffic congestion.
Po drugie, nastąpi standaryzacja poboru opłat, co wpłynie na obniżenie kosztów i zapobiegnie zatorom w ruchu.
EnglishThe economic consequences of urban traffic congestion are estimated at 1% of the EU's gross domestic product.
Konsekwencje ekonomiczne wzmożonego ruchu są szacowane na poziomie 1% produktu krajowego brutto Unii Europejskiej.
EnglishThe second specific question was also asked by Mr Sterckx, with respect to showing the costs of traffic jams and congestion.
Drugie szczegółowe pytanie zadał również Dirk Sterckx; dotyczyło ono zobrazowania kosztów korków ulicznych i zatorów.
EnglishThis applies, in particular, to urban areas where traffic congestion causes air pollution in large conurbations.
Dotyczy to zwłaszcza obszarów miejskich, w których natężenie ruchu drogowego powoduje zanieczyszczenie powietrza w dużych aglomeracjach miejskich.
EnglishAt a European level, the costs resulting from road traffic congestion in large urban agglomerations are estimated at 1% of Europe's GDP.
Szacuje się, że na szczeblu europejskim koszty wynikające z zatorów komunikacyjnych w dużych aglomeracjach miejskich wynoszą 1% PKB Europy.
EnglishMember States must invest in the construction of motorways, high-speed railway lines and in those alternatives which can cut traffic congestion.
Państwa członkowskie muszą inwestować w budowę autostrad, szybkich kolei i w alternatywne rozwiązania umożliwiające ograniczenie zatorów komunikacyjnych.
EnglishI am referring here to traffic congestion, air pollution, sound pollution, water pollution, soil pollution or the impact on natural landscapes.
Mówię tu o zatorach komunikacyjnych, zanieczyszczeniu powietrza, zanieczyszczeniu hałasem, zanieczyszczeniu wody, zanieczyszczeniu gleby czy wpływie na naturalny krajobraz.
EnglishThis idea of 'first packet in, first packet out' could prove detrimental, particularly when emergency services are being overridden due to traffic congestion.
Pomysł obsługi pakietów w kolejności napływania może okazać się szkodliwy, zwłaszcza w przypadku usług alarmowych niedostępnych ze względu na utrudniony ruch.
EnglishThe second problem requiring urgent attention is traffic congestion in large conurbations and the concentration of exhaust fumes in cities and intercity transport corridors.
Drugim problemem wymagającym szybkiego podjęcia jest zatłoczenie dużych aglomeracji miejskich, stężenie spalin w miastach i w tzw. korytarzach transportu międzymiastowego.
EnglishIt is also a fact that the extent of problems that can be associated with road transport, such as air and noise pollution, as well as traffic congestion, are becoming ever more severe.
Jest też faktem, że skala trudności, jakie mogą wiązać się z transportem drogowym, takich jak zanieczyszczenie powietrza i hałas, a także zagęszczenie ruchu, staje się coraz poważniejsza.