"traffic control" translation into Polish

EN

"traffic control" in Polish

See the example sentences for the use of "traffic control" in context.

Similar translations for "traffic control" in Polish

traffic noun
traffic adjective
Polish
to traffic verb
control noun
control adjective
Polish
to control verb

Context sentences for "traffic control" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn hospitals, for new medical instruments; in streets for traffic control.
W szpitalach. dla nowych urządzeń medycznych; na ulicach do kontroli ruchu.
EnglishIf there is one area that comes under national jurisdiction, it is European air traffic control.
Jeżeli jakiś obszar podlega jurysdykcji krajowej, to jest to właśnie kontrola ruchu lotniczego w Europie.
EnglishAir traffic control has become a critical element.
Kontrola ruchu powietrznego zaczęła odgrywać kluczową rolę.
EnglishShannon Airport in the west of Ireland provides air traffic control for a large area of the North Atlantic.
Port lotniczy Shannon na zachodzie Irlandii zapewnia kontrolę ruchu lotniczego dla dużego obszaru Północnego Atlantyku.
EnglishAnd like airport traffic control, as they start to go past us they're called back -- and they're called back and back and back.
Jak za sprawą kontroli lotów, przelatujące gęsi - zawracają. ~~~ Ktoś przywołuje je raz za razem. ~~~ Kołują.
EnglishThe Commission adopts a White Paper on air traffic control and a Green Paper on legal protection for encrypted services.
Komisja przyjmuje białą księgę w sprawie kontroli ruchu lotniczego i zieloną księgę w sprawie ochrony prawnej usług kodowanych.
Englishairport traffic control tower
EnglishRoutes will be shorter, traffic control more efficient and air navigation services will be optimised and, in the future, integrated.
Trasy będą krótsze, kontrola ruchu bardziej efektywna a usługi transportu powietrznego zoptymalizowane, a następnie zintegrowane.
EnglishIn particular, it is more ambitious and better focused than the EU-US Agreement in terms of traffic rights, ownership and control.
W szczególności jest ambitniejsza i bardziej szczegółowa niż umowa między UE a USA pod względem praw przewozowych, własności i kontroli.
EnglishTo do this, we require a network of direct routes and an efficient traffic control system which disregards national borders from now on.
W tym celu potrzeba nam sieci bezpośrednich tras oraz skutecznego systemu kontroli lotów, pomijającego od tej pory granice krajowe.
Englishairport traffic control tower
EnglishThere must be better traffic monitoring, better quality control of ships and better exchange of experience on what constitutes an incident risk.
Musi być możliwe lepsze monitorowanie ruchu statków, lepszej jakości kontrola statków i lepsza wymiana doświadczeń na temat potencjalnych źródeł ryzyka wypadków.
EnglishWe also disagree with the exclusive concentration on air traffic managers, since the changes will affect everyone working in air traffic control.
Ponadto nie wyrażamy zgody na skupianie się wyłącznie na menedżerach ruchu lotniczego, gdyż zmiany będą dotyczyć wszystkich osób zajmujących się kontrolą ruchu lotniczego.
EnglishI am talking about the Single European Sky initiative and the goal of opening European air traffic control up to liberalisation and then privatisation.
Mówię tu o inicjatywie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz celu otwarcia europejskiej kontroli lotów w celu liberalizacji, a następnie prywatyzacji.
EnglishThe guide must provide for traffic control within the blocks, coordinated with adjacent blocks so that there are no overlapping areas.
Wytyczne muszą przewidywać kontrolę lotów w poszczególnych blokach przestrzeni powietrznej, skoordynowanych z przyległymi blokami, aby poszczególne obszary nie nakładały się na siebie.
EnglishThe second, as Mrs Ayala rightly stressed, is the use of satellite navigation technology, the modernisation of air traffic control, and this is essential.
Drugą, jak słusznie podkreśliła pani poseł Ayala, jest wykorzystanie technologii nawigacji satelitarnej, modernizacja kontroli ruchu lotniczego, a to jest niezbędne.
English. - This proposal will have a substantial positive financial impact on the European air traffic control infrastructure modernisation programme.
na piśmie. - Przedmiotowy wniosek będzie miał bardzo pozytywny wpływ finansowy na program modernizacji infrastruktury wykorzystywanej do kontroli ruchu lotniczego w Europie.
English. - (RO) The tremendous increase in air traffic intensifies problems related to congestion in airports and overloads the traffic control systems.
na piśmie. - (RO) Ogromny wzrost ruchu lotniczego powoduje nasilenie problemów związanych z zatłoczeniem portów lotniczych i przeciążenie systemów kontroli ruchu lotniczego.
EnglishOne effective tool is the modernisation of air traffic control, where, according to analysts, fuel consumption savings of between 6 and 12% may be achieved.
Jednym ze skutecznych narzędzi jest modernizacja zarządzania ruchem lotniczym, gdzie, jak podają analitycy, można uzyskać od 6 do 12% procent oszczędności w zużyciu paliwa.
EnglishThe EU wants a functional air space block system coordinator: a fancy title for a dictator ruling over air traffic control, airports and also industry.
Unia chce koordynatora systemu funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej: wymyślny tytuł dla dyktatora panującego nad kontrolą ruchu lotniczego, portami lotniczymi i całą branżą.

Other dictionary words

English
  • traffic control

Search for more words in the Chinese-English dictionary.