"traffic jams" translation into Polish

EN

"traffic jams" in Polish

PL

EN traffic jams
volume_up
{plural}

traffic jams
volume_up
korki {f pl} [coll.] (drogowe)
Traffic jams are a major contributor to air pollution, noise pollution and fuel waste.
Korki przyczyniają się w dużej mierze do zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia hałasem i marnotrawienia paliwa.
We know that these traffic jams cost us 1% of GDP.
Wiemy, że korki pochłaniają 1% PKB.
Traffic jams are just a symptom of this challenge, and they're really very, very inconvenient, but that's all they are.
Korki są tylko elementem tego wyzwania i zgadza się, że są one bardzo, bardzo niewygodne, ale nie są niczym więcej.

Similar translations for "traffic jams" in Polish

traffic noun
traffic adjective
Polish
to traffic verb
to jam verb
jam noun

Context sentences for "traffic jams" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe second specific question was also asked by Mr Sterckx, with respect to showing the costs of traffic jams and congestion.
Drugie szczegółowe pytanie zadał również Dirk Sterckx; dotyczyło ono zobrazowania kosztów korków ulicznych i zatorów.
EnglishEverything from traffic jams to how we design buildings and live in them concerns citizens, not just governments.
Wszystko, począwszy od korków ulicznych po sposób, w jaki projektujemy budynki i w nich mieszkamy, dotyczy obywateli, a nie tylko rządy.
EnglishToday the average American spends about a week a year stuck in traffic jams, and that's a huge waste of time and resources.
Przeciętny Amerykanin spędza dzisiaj rocznie około tygodnia w korkach ulicznych. ~~~ To olbrzymie marnotrawstwo czasu i środków.
EnglishOur hauliers should not be punished for the fact that the infrastructure is less well developed and therefore traffic jams are bigger.
Nasi przewoźnicy nie powinni być karani za to, że infrastruktura jest dużo słabiej rozwinięta, a zatem zatory w ruchu drogowym są większe.
EnglishI hope that these incentives will mean that, in future, traffic jams will be avoided and goods vehicle fleets will be renewed.
Mam nadzieję, że te zachęty będą oznaczać, iż w przyszłości zatorów w ruchu uda się uniknąć i doprowadzić do odnowienia flot pojazdów ciężarowych.
EnglishThe only solution to the chronic traffic jams is to introduce congestion charges and focus resources on developing the suburban railway.
Jedynym rozwiązaniem problemu chronicznych korków jest wprowadzenie opłat za zatłoczenie i skupienie środków na rozwoju kolei podmiejskiej.
EnglishAnd you start having the same kind of traffic jams that you have in the ion channel.
I będziemy mieli takie same zatory, jakie występują w kanale jonowym, prąd będzie się włączać i wyłączać losowo, nawet gdy ma być włączony.
EnglishThose who steer clear of rush hours and traffic jams will pay less and those who drive clean and quiet goods vehicles will enjoy lower costs.
Ci, którzy trzymają się z dala od godzin szczytu i korków, zapłacą mniej; także ci, którzy jeżdżą czystymi i cichymi pojazdami ciężarowymi, poniosą niższe koszty.
EnglishAccording to the proposals adopted, Member States can, from now on, pass on the cost of air pollution, noise and traffic jams to lorries.
Zgodnie z przyjętymi wnioskami państwa członkowskie będą odtąd mogły obciążać użytkowników samochodów ciężarowych kosztami zanieczyszczenia powietrza, hałasu i korków.
EnglishIt does, however, also give rise to costs - infrastructure costs, but also other costs such as fine particulates in the air, noise, traffic jams and so on.
Jest on jednak również źródłem kosztów - kosztów infrastruktury, ale także innych kosztów, jak emisji pyłów do atmosfery, hałasu, korków i tak dalej.
EnglishLet us be honest: border controls and the traffic jams which they produced have only ever made a limited contribution to our countries' security.
Bądźmy szczerzy: kontrole graniczne i wywoływane przez nie kolejki na granicach w bardzo niewielkim stopniu przyczyniają się do bezpieczeństwa w naszych krajach.
English400 million Europeans live in cities, and those 400 million Europeans are affected by living conditions such as this that cause them to waste time every day in traffic jams.
Dlaczego? 400 milionów Europejczyków mieszka w miastach. Te 400 milionów osób marnuje mnóstwo czasu stojąc codziennie w korkach, co ma znaczny wpływ na ich życie.
EnglishSo often, as elected Members, we journey round our constituencies and find ourselves in traffic jams, and so often we have to make phone calls to find out what the situation is ahead.
Jako wybrani posłowie jakże często podróżujemy po swoich okręgach wyborczych i utykamy w korkach i jakże często musimy dzwonić, aby ustalić, jaka sytuacja panuje na drogach przed nami.
English(Laughter) And [it] shows the Earth in a time flag: on the right, in trilobites and dinosaurs and so on; and over the triangle, we now get to civilization and TV and traffic jams and so on.
(Śmiech) Ukazuje on Ziemię na fladze czasu: po prawej stronie, za czasów trylobitów, dinozaurów i tak dalej; za trójkątem, przechodzimy do cywilizacji i telewizji, korków ulicznych itp.