"trafficking" translation into Polish

EN

"trafficking" in Polish

EN trafficking
volume_up
{noun}

trafficking (also: business, commerce, deal, mercantilism)
This eased the way for the drugs trade, the exchange of stolen goods and trafficking.
Ułatwiło to handel narkotykami, wymianę skradzionych towarów i handel ludźmi.
Human trafficking is one of the greatest plagues of the beginning of this century.
Handel ludźmi jest jedną z największych plag początków obecnego stulecia.
If commercialisation of human organs is not possible, then trafficking will be more difficult.
Jeżeli komercjalizacja narządów ludzkich nie będzie możliwa, handel będzie utrudniony.
trafficking

Context sentences for "trafficking" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCroatia is situated on one of the main trafficking routes for drugs into the EU.
Chorwacja jest położona na jednym z głównych szlaków przemytu narkotyków do UE.
EnglishBoth countries also have worryingly high scores when it comes to human trafficking.
Obydwa kraje zajmują też wysokie pozycje, jeżeli chodzi o problem handlu ludźmi.
EnglishYoung people and women are hit hardest by the trafficking and consumption of drugs.
Młodzież i kobiety najbardziej cierpią z powodu handlu i używania narkotyków.
EnglishIt is a very important tool for fighting trafficking and protecting the victims.
To bardzo ważne narzędzie służące walce z handlem ludźmi i ochronie ofiar.
EnglishPenalties for counterfeiting medicine should be the same as for drug trafficking.
Kary za podrabianie leków powinny być takie same jak za przemyt narkotyków.
EnglishThe question of smuggling people, drugs and children, child trafficking and the like.
Kwestia przemytu ludzi, narkotyków i dzieci, handlu dziećmi i tym podobne sprawy.
EnglishThis means that we must deal with those who make human trafficking profitable.
Oznacza to, że musimy uporać się z tymi, którzy odpowiadają za zyski z handlu ludźmi.
EnglishMr President, I endorsed adoption of the resolution on human trafficking.
Panie przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem rezolucji w sprawie handlu ludźmi.
EnglishThe fight against human trafficking in Europe and the rest of the world will continue.
Będziemy kontynuować walkę z handlem ludźmi w Europie i w innych zakątkach świata.
EnglishHowever, no one has yet been convicted of an offence of human trafficking.
Niemniej jednak nikt nie został jeszcze skazany za przestępstwo handlu ludźmi.
EnglishQuestion No 2: the protection of victims of trafficking is a human rights duty.
Pytanie numer 2: ochrona ofiar przemytu jest obowiązkiem praw człowieka.
EnglishAll these factors have obviously facilitated the spread of illegal trafficking.
Te czynniki niewątpliwie ułatwiły rozpowszechnienie nielegalnego handlu.
EnglishThe problem of organ trafficking is not taken seriously in the European Union.
W Unii Europejskiej nie traktuje się poważnie problemu handlu narządami.
EnglishIt appears that the root cause of trafficking in human organs is their market value.
Wydaje się, że źródłem handlu narządami ludzkimi jest ich wartość rynkowa.
EnglishThis measure will also lead to illegal people trafficking and smuggling.
Taki środek doprowadzi również do nielegalnego handlu żywym towarem oraz przemytu.
EnglishHowever, Croatia remains one of the main routes for trafficking drugs to the EU.
Przez Chorwację jednak nadal przebiega jeden z głównych szlaków przemytu narkotyków do UE.
EnglishAnother aspect is combating illegal immigration and trafficking networks.
Kolejnym aspektem jest zwalczanie nielegalnej imigracji i sieci handlu żywym towarem.
English. - Women and children are the principal victims of human trafficking.
na piśmie. - Ofiarami handlu ludźmi padają głównie kobiety i dzieci.
EnglishCroatia remains one of the main trafficking routes for drugs to the EU.
Przez Chorwację przebiega jeden z głównych szlaków przemytu narkotyków do UE.
EnglishThe chapter of this resolution dealing with organ trafficking is directly linked to it.
Fragment rezolucji dotyczący handlu organami bezpośrednio się z tym wiąże.