"trafficking in human beings" translation into Polish

EN

"trafficking in human beings" in Polish

See the example sentences for the use of "trafficking in human beings" in context.

Similar translations for "trafficking in human beings" in Polish

trafficking noun
to traffic verb
in preposition
in-
Polish
human noun
Polish
human adjective
beings noun
being noun
being adjective
Polish
to be verb

Context sentences for "trafficking in human beings" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMadam President, Commissioner, trafficking in human beings is a harsh reality in the EU.
Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz! Handel ludźmi to smutna rzeczywistość w UE.
EnglishThe illegal trafficking in human beings really should be viewed as present day slavery.
Nielegalny handel ludźmi trzeba naprawdę traktować jak współczesną formę niewolnictwa.
English. - Trafficking in human beings is one of the most horrific and serious crimes.
na piśmie. - Handel ludźmi jest jedną z najstraszniejszych i najpoważniejszych zbrodni.
EnglishPreventing trafficking in human beings is one of the challenges that the EU must overcome.
Zapobieganie handlowi żywym towarem jest jednym z wyzwań, którym UE musi stawić czoła.
EnglishTrafficking in human beings is a serious crime and a severe violation of fundamental human rights.
Handel ludźmi to poważne przestępstwo i pogwałcenie podstawowych praw człowieka.
EnglishThis will certainly not reduce the disgraceful trafficking in human beings.
Z pewnością nie ograniczy to haniebnego procederu handlu ludźmi.
EnglishA more comprehensive policy for combating trafficking in human beings is therefore taking shape.
Zaczyna więc nabierać kształtów bardziej kompleksowa polityka dotycząca handlu ludźmi.
EnglishWe must, of course, fight against illegal immigration and trafficking in human beings.
Musimy oczywiście zwalczać nielegalną imigrację i handel ludźmi.
EnglishThe European Parliament will have a crucial role to play in combating trafficking in human beings.
Parlament Europejski ma do odegrania kluczową rolę w zwalczaniu handlu żywym towarem.
EnglishThis is also very important for combating trafficking in human beings.
Ma to również olbrzymie znaczenie w walce z handlem żywym towarem.
EnglishDemand is a key word as regards the combating of trafficking in human beings.
Popyt jest kluczowym pojęciem w zwalczaniu handlu ludźmi.
EnglishTrafficking in human beings is an abomination that the European Union unfortunately cannot ignore.
Handel ludźmi to paskudny proceder, którego Unia Europejska nie może niestety lekceważyć.
EnglishTrafficking in human beings (motions for resolutions tabled): see Minutes
Handel ludźmi (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
EnglishI am thinking, among others, about the Convention on Action against Trafficking in Human Beings.
Myślę tu między innymi o Konwencji Rady Europy o działaniach zapobiegających handlowi ludźmi.
EnglishCombating trafficking in human beings, particularly women and children, is another pressing challenge.
Zwalczanie handlu ludźmi, zwłaszcza kobietami i dziećmi, jest kolejnym palącym wyzwaniem.
EnglishTherefore, I endorse the resolution of the European Parliament on preventing trafficking in human beings.
Dlatego popieram rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania handlu ludźmi.
EnglishIt is clear that everyone will vote for a stricter law against trafficking in human beings.
Oczywiste jest również, że wszyscy zagłosują za zaostrzeniem przepisów prawa w obszarze handlu ludźmi.
EnglishThirdly - and this has already been said - there is the matter of reducing trafficking in human beings.
Po trzecie - i zostało to już powiedziane - istnieje też kwestia ograniczenia handlu ludźmi.
EnglishNot to condemn reprehensible trafficking in human beings for prostitution is to give it indirect support.
Niepotępianie nagannego przemytu ludzi dla celów prostytucji jest pośrednim wspieraniem go.
EnglishTrafficking in human beings is also one of the most profitable activities of criminal organisations.
Handel ludźmi to również jedna z najrentowniejszych form działalności organizacji przestępczych.

Other dictionary words

English
  • trafficking in human beings

Have a look at the Polish-English dictionary by bab.la.