"to transcend" translation into Polish

EN

"to transcend" in Polish

EN to transcend
volume_up
[transcended|transcended] {verb}

to transcend (also: to outreach)
to transcend
The solution for transcending the demands of 'an eye for an eye' is neither moral, nor military, but political.
Rozwiązanie pozwalające wykroczyć poza zasadę "oko za oko” nie jest ani moralne, ani wojskowe, lecz polityczne.

Context sentences for "to transcend" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe actors within the market transcend borders and have become international.
Podmioty na rynku przekraczają granice i stają się podmiotami międzynarodowymi.
EnglishThe political dimension of such a framework could well transcend the European Neighbourhood Policy.
Te ramy mogą znacząco przekraczać ciężarem politycznym europejskie sąsiedztwo.
EnglishIndeed, these are social and economic problems at a European level that transcend borders.
Są to problemy społeczno-gospodarcze na szczeblu europejskim, które wykraczają poza granice krajowe.
EnglishVery often, certain traditions need to be transcended which we know it is not easy to transcend.
Bardzo często zachodzi konieczność wyjścia poza pewne tradycje, a to nie jest proste, jak wiemy.
EnglishThis also demonstrates, however, that the data being collected does indeed transcend the domain of agriculture.
Jednakże dowodzi to także, że zbierane dane w rzeczywistości wychodzą poza dziedzinę rolnictwa.
EnglishAnd what I mean by that is, you know, you can transcend space by simply making a voice call, right?
I mam tutaj na myśli to, że możesz pokonać przestrzeń zwyczajnie poprzez rozmowę telefoniczną z drugą osobą.
EnglishAt that moment, we transcend space and time together.
W takiej chwili razem wykraczamy poza przestrzeń i czas.
EnglishThey transcend state borders and national interests.
Wykraczają one poza granice krajów i interesy narodowe.
EnglishLiterature allowed him to transcend his surroundings.
Literatura pozwoliła mu wyrwać się z otoczenia.
EnglishCommon sense and a desire to reach agreements with the other European institutions transcend political divisions.
Rozsądek i chęć osiągnięcia porozumień z innymi instytucjami europejskimi góruje nad podziałami politycznymi.
EnglishThe reasons for the drop in population growth are very complex and transcend social issues and material security.
Przyczyny obniżenia przyrostu są bardzo złożone i wykraczają poza kwestie socjalne i również zabezpieczenie materialne.
EnglishJournalists and lawyers can also make a difference, especially when their statements and actions transcend religious lines.
Dziennikarze i prawnicy również mają znaczenie, zwłaszcza kiedy ich oświadczenia i działania przenikają kwestie religijne.
EnglishAction in this regard should be conducted at global, regional and local level, and should transcend all barriers, political or otherwise.
Działania w tym zakresie należy prowadzić w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym, ponad wszelkimi podziałami politycznymi i innymi.
EnglishAnd you can transcend time by sending a message at your convenience, and someone else can pick it up at their convenience.
A czas można pokonać poprzez wysłanie tej osobie wiadomości tekstowej w dowolnym czasie, podczas gdy odbiorca może wybrać dowolny czas w którym ją odczyta.
EnglishIn this case, however, we really are talking about human rights, which are indivisible and transcend the borders of continents, races and religions.
Jednak w tej kwestii chodzi tak naprawdę o prawa człowieka, które są niepodzielne, które są ponad granicami kontynentów, granicami ras i religii.
EnglishOnly four of the thirteen martyrs executed in Arad in 1848 were Hungarian, standing as proof that universal values transcend national differences.
Tylko czterech z trzynastu męczenników w Aradzie w 1848 roku było Węgrami, co wskazuje na powszechny charakter wartości wykraczających poza narodowe różnice.
EnglishTherefore as India and Pakistan, as you and I, it behooves us to transcend our differences, to celebrate our diversity, to leverage our common humanity.
Dlatego też zarówno Indie i Pakistan, jak ja i ty, musimy spojrzeć poza to co nas dzieli i cieszyć się naszą różnorodnością, by wznieść człowieczeństwo na wyższy poziom.
EnglishThe proposed reforms transcend the limits of freedom to make an individual choice of healthcare system.
Proponowane reformy przekraczają granice samodecydowania o systemie opieki zdrowotnej, stanowiąc zagrożenie dla fundamentalnych praw człowieka, jakimi są ochrona zdrowia i życia.