EN

transfer {noun}

volume_up
1. general
Transfer diluent from syringe to the vial by pushing the plunger in all the way 5.
Przenieść rozcieńczalnik ze strzykawki do fiolki wciskając całkowicie tłok.
Transfer ibritumomab tiuxetan solution to the reaction vial
Przenieść roztwór ibrytumomabu tiuksetanu do fiolki reakcyjnej.
Use the transfer set for transferring all the solvent from the
Za pomocą zestawu do rozpuszczania przenieść cały
A transfer of funding requires the consent of all the Commissioners.
Przeniesienie funduszy wymaga zgody wszystkich komisarzy.
The transfer of civilian tasks to the military hinders the sustainable development of civilian structures.
Przeniesienie zadań cywilnych na jednostki wojskowe utrudnia zrównoważony rozwój struktur cywilnych.
Consequently, I gave my support to the position of the rapporteur in allowing this transfer.
W związku z tym popieram stanowisko sprawozdawcy dotyczące zgody na to przeniesienie.
In Russian eyes, the transfer of sovereignty is an abomination, not a way of securing peace.
W oczach Rosji przekazanie suwerenności to rzecz odrażająca, a nie sposób na utrwalenie pokoju.
This is ultimately followed by the transfer of funds, which must be spent within a year at the latest.
Dopiero wówczas następuje przekazanie środków, które należy wydać w ciągu co najwyżej roku.
I therefore ask to be allowed to transfer the task of rapporteur to the committee chair.
Proszę więc o zezwolenie na przekazanie zadania sprawozdawcy przewodniczącemu komisji.
transfer (also: change)
The services provided by airports must comply with the criteria for safety and punctuality of arrivals, departures and transfers.
Usługi świadczone przez porty lotnicze muszą spełniać kryteria bezpieczeństwa, terminowości startów i lądowań oraz przesiadek.
Yes, a European authority should be able to have actual control over the data that will be transferred.
Tak, europejski organ powinien sprawować faktyczną kontrolę nad przekazem danych.
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
However, it seems that many people will not be completely satisfied until all of the national budgets are transferred to the EU.
Wydaje się jednak, że wielu nie będzie w pełni usatysfakcjonowanych, dopóki nie przekażemy całości naszych krajowych budżetów UE.
transfer
A form of payment could be a credit or debit card, a bank account, or a transfer of money to Google.
Formy płatności to: karta kredytowa lub debetowa, konto bankowe lub przelew pieniężny na konto Google.
Lidia, in Italy, was surprised at the high fees she had been charged to transfer 100 euros to Germany.
Lidię z Włoch zdziwiły wysokie opłaty doliczone za przelew 100 euro do Niemiec.
On 1 October 2008, only 1.7% of transactions were made by way of the SEPA Credit Transfer format.
Na dzień 1 października 2008 r. zaledwie 1,7% transakcji dokonano w formie polecenia przelewu SEPA.
2. finance
3. IT
transfer (also: bandwidth)
Trade in services also means a knowledge transfer between countries and citizens.
Handel usługami oznacza także transfer wiedzy między krajami i obywatelami.
This agreement, however, continues to allow the mass transfer of data (bulk data).
Umowa nadal umożliwia jednak masowy transfer danych (hurtowe przekazywanie danych).
Under current legislation such transfer is prohibited.
Na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa taki transfer jest zabroniony.
PL

transfer {masculine}

volume_up
1. IT
Oferujemy więc nieograniczone miejsce na dysku i nieograniczony transfer, za darmo, na zawsze każdemu, kto udostępni utwory, które nadają się do biblioteki.
So we've offered unlimited storage, unlimited bandwidth, forever, for free, to anybody that has something to share that belongs in a library.
transfer
Handel usługami oznacza także transfer wiedzy między krajami i obywatelami.
Trade in services also means a knowledge transfer between countries and citizens.
Umowa nadal umożliwia jednak masowy transfer danych (hurtowe przekazywanie danych).
This agreement, however, continues to allow the mass transfer of data (bulk data).
Na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa taki transfer jest zabroniony.
Under current legislation such transfer is prohibited.

Context sentences for "transfer" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThis agreement, however, continues to allow the mass transfer of data (bulk data).
Umowa nadal umożliwia jednak masowy transfer danych (hurtowe przekazywanie danych).
EnglishThe essence of central bank cooperation is the transfer of expertise and know-how.
Istotą współpracy banków centralnych jest dzielenie się doświadczeniami i know-how.
EnglishTrade in services also means a knowledge transfer between countries and citizens.
Handel usługami oznacza także transfer wiedzy między krajami i obywatelami.
EnglishAllowances and expenses on entering and leaving the service and on transfer
Dodatki i koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby oraz przeniesieniem
EnglishTransfer diluent from syringe to the vial by pushing the plunger in all the way 5.
Przenieść rozcieńczalnik ze strzykawki do fiolki wciskając całkowicie tłok.
EnglishHow to transfer patients not currently treated with entacapone to Stalevo
Jak przestawić pacjentów aktualnie nieleczonych entakaponem na preparat Stalevo
EnglishAnother essential task is drawing up a reasonable technology transfer policy.
Kolejnym istotnym zadaniem jest opracowanie rozsądnej polityki transferu technologii.
EnglishRemove the protective sheath from the other end of the transfer needle.
Zdjąć osłonkę ochronną z drugiego końca igły służącej do wymieszania preparatu.
EnglishPreclinical studies showed placental transfer of stavudine (see section 5.3).
Badania przedkliniczne wykazały, że stawudyna przenika przez łożysko (patrz punkt 5. 3).
EnglishRetiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.
Przechodzący na emeryturę przedsiębiorcy powinni z wyprzedzeniem zaplanować sprzedaż firmy.
EnglishWe need to manage crises on our own and not to transfer this ability to other bodies.
Musimy sami zarządzać takimi sytuacjami, a nie delegować te możliwości na inne organy.
EnglishWe should find out what they're doing and transfer that skill to other people."
Powinniśmy się dowiedzieć co takiego oni robią, i nauczyć tego innych.
EnglishYou'll also have a chance to provide your bank details if you use funds transfer.
Możliwe będzie też podanie danych dotyczących banku, jeśli korzystasz z transferu środków.
EnglishIt must therefore be ensured that there is no bulk transfer of data.
Dlatego należy zagwarantować, że masowe transfery danych nie będą miały miejsca.
EnglishWe co-opt other experiences -- we take one item and transfer it to another.
Wykorzystujemy inne doświadczenia, bierzemy jakiś element i stosujemy go gdzie indziej.
EnglishIt is an attempt to take advantage of the crisis for a further transfer of sovereignty.
Chodzi o próbę wykorzystania kryzysu do dalszego przenoszenia suwerenności.
EnglishTransfer the solvent from the syringe to the vial by pushing the plunger in all the way.
Przenieść rozpuszczalnik ze strzykawki do fiolki wciskając całkowicie tłok.
EnglishIf using a transfer needle, make sure the transfer needle tip is in the solvent.
W przypadku użycia igły należy, upewnić się, że koniec igły zanurzony jest w rozpuszczalniku.
EnglishTrade in services largely involves the transfer of specialised knowledge between countries.
Handel usługami w dużym stopniu stanowi transfer wiedzy fachowej między państwami.
EnglishIf using a transfer needle, make sure the transfer needle tip is in the solution.
W przypadku użycia igły należy, upewnić się, że koniec igły zanurzony jest w rozpuszczalniku.