EN

to transmit [transmitted|transmitted] {verb}

volume_up
to transmit (also: to send)
to transmit
We didn't have the technology to transmit.
Nie mieliśmy technologii, aby nadawać.

Context sentences for "to transmit" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThis is the strap that people use to transmit heart-rate data to their Nike+ system.
Tego paska używa się do przesyłania danych o akcji serca do systemu Nike+.
EnglishAnd with these mobile phones, we transmit more than 600 terabytes of data every month.
I dzięki tym telefonom komórkowym przekazujemy ponad 600 terabajtów danych co miesiąc.
EnglishThese are natural substances that transmit messages between cells.
Interferony są naturalnymi substancjami, które przekazują informacje pomiędzy komórkami.
EnglishAnd this particular set here can transmit something of the order of three to five terabits per second.
I akurat ten układ może przesłać coś rzędu trzech do pięciu terabitów na sekundę.
EnglishIt's serving the purpose of illumination, but at the same time, we are able to transmit this data.
Służy oświetleniu, ale jednocześnie jesteśmy w stanie przekazywać te dane.
EnglishAnd you only have to notice, where we have light, there is a potential way to transmit data.
A musicie tylko zauważyć, że gdzie jest światło, tam jest potencjalny sposób przesyłu danych.
EnglishOkay, seriously, HIV is actually not that easy to transmit sexually.
Dobra, na poważnie, nie tak łatwo zarazić się HIV poprzez seks.
EnglishAnd so what the message is, is not any message that they transmit from one ant to another, but the pattern.
Wiadomość jaką sobie przekazują nie ma konkretnej treści, to tylko wzór.
EnglishNow the way that plants transmit that information is through pollen.
Drogą, którą rośliny przesyłają informacje, jest pyłek.
EnglishAnd you are still able to transmit data -- that's possible.
A wciąż będziecie w stanie przekazywać dane -- to jest możliwe.
EnglishThe way we transmit wireless data is by using electromagnetic waves -- in particular, radio waves.
Przekazujemy dane bezprzewodowo za pomocą fal elektromagnetycznych -- a w szczególności fal radiowych.
EnglishIt is for the presidency of this House to transmit our discontent to the presidency of the European Union.
To przewodniczący tej Izby powinien zgłosić nasze niezadowolenie prezydencji Unii Europejskiej.
EnglishIt is beyond the direct influence of EU policies and can transmit a risk of widespread financial instability.
Znajduje się to poza bezpośrednim wpływem UE i może przynieść ryzyko rozpowszechnionej niestabilności finansowej.
EnglishThe EU has to be able to receive as well as transmit.
UE musi nie tylko mówić, lecz także słuchać.
EnglishBut if the host needs to be mobile in order to transmit the pathogen, then it's the benign ones that tend to be the winners.
Ale jeśli nosiciel musi być w pełni sił, żeby przekazać patogen, wtedy te łagodne zostają zwycięzcami.
EnglishFinally, when does the Commission plan to transmit to Parliament the revised regulation for the next phase of GSP?
Wreszcie, kiedy Komisja ma zamiar przedłożyć Parlamentowi zmienione rozporządzenie dotyczące kolejnego etapu GSP?
EnglishAnd mind you, most of the energy is not used to transmit the radio waves, it is used to cool the base stations.
I pamiętajcie, że większość energii nie jest zużywana do przekazania tych fal radiowych, a do chłodzenia tych stacji.
EnglishIn this regard, however, we are taking the opportunity afforded by the report to transmit some very clear messages.
W tym względzie jednak korzystamy z okazji, jaką daje sprawozdanie i chcemy przekazać kilka wyraźnych komunikatów.
EnglishStories are what we use to transmit knowledge.
EnglishAnd this light can be used to transmit wireless data that these things [use] to communicate with each other.
I to światło może być wykorzystane do przekazywania danych bezprzewodowo, których te pojazdy używają do komunikacji między sobą.