"transpose" translation into Polish

EN

"transpose" in Polish

EN

transpose {noun}

volume_up
1. mathematics
transpose

Synonyms (English) for "transpose":

transpose

Context sentences for "transpose" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. - The report is intended to transpose various recommendations adopted by the GFCM.
na piśmie - Celem sprawozdania jest transpozycja różnych zaleceń przyjętych przez GFCM.
EnglishThe Member States have until May 2011 to transpose these provisions into national law.
Państwa członkowskie mają do maja 2011 roku dokonać transpozycji tych przepisów do prawa krajowego.
EnglishWe do not need to formally transpose reams of directives - there lies no more than self-delusion.
Nie musimy dokonywać formalnej transpozycji dyrektyw - jest w tym okłamywanie samego siebie.
EnglishThe finance ministries of the Member States transpose this legislation at the national level.
Transpozycji tych przepisów do prawa krajowego dokonują ministerstwa finansów państw członkowskich.
EnglishI hope that the Member States, above all Italy, transpose the legislation very quickly.
Mam nadzieję, że państwa członkowskie, przede wszystkim Włochy, bardzo szybko dokonają transpozycji przepisów.
EnglishWe must remind the Member States to transpose Directive 2006/54/EC without further delay.
Musimy również przypomnieć państwom członkowskim, by niezwłocznie dokonały transpozycji dyrektywy 2006/54/WE.
EnglishWe - all of us that adopt and transpose legislation - need to be aware of this responsibility.
My wszyscy, którzy przyjmujemy środki legislacyjne i dokonujemy ich transpozycji, powinniśmy być świadomi tej odpowiedzialności.
EnglishThey end up as huge documents that lack transparency and are difficult to transpose into the legislation of all countries.
Stają się dokumentami obszernymi, mało przejrzystymi i trudnymi w transpozycji we wszystkich krajach.
EnglishThis agreement aims to transpose the essential provisions of the Treaty of Prüm into the legal framework of the European Union.
To porozumienie służy transpozycji kluczowych przepisów traktatu z Prüm do ram prawnych Unii Europejskiej.
EnglishWhen we transpose this, all these aims, to the Roma minority in Europe, we find astonishingly high unemployment.
Kiedy transponujemy to, te wszystkie cele, na mniejszość romską w Europie, odkryjemy zaskakująco wysoki poziom bezrobocia.
EnglishWe therefore need to transpose the Small Business Act in all Member States as quickly as possible.
Musimy więc możliwie najszybciej dokonać transpozycji karty małych przedsiębiorstw (Small Business Act) we wszystkich państwach członkowskich.
EnglishIt stipulates that rules will enter into force automatically if Member States do not transpose them in time.
Stwierdza się w niej, że uregulowania będą automatycznie wchodzić w życie, jeżeli państwa członkowskie nie dokonają na czas ich transpozycji.
EnglishInstead, we expect the Member States to begin to transpose it into national law as early as January of next year.
Oczekujemy, że państwa członkowskie rozpoczną proces transpozycji postanowień tej dyrektywy do prawa krajowego już w styczniu przyszłego roku.
EnglishStriking an intelligent balance in the Basel measures themselves and the way in which we transpose them into our legislation.
Osiągnięcie inteligentnej równowagi w ramach środków przyjętych w Bazylei oraz w sposobie ich transpozycji do naszego prawodawstwa.
EnglishAnd because the life cast, or the bust -- the maquette -- of Benjamin was made from Brad, we could transpose the data of Brad at 44 onto Brad at 87.
A ponieważ pierwowzorem popiersia był Brad, mogliśmy przenieść dane 44-letniego Brada na Brada w wieku 87 lat.
EnglishFor their part, the Member States are called on to act promptly to transpose the legislation in this field into national law.
Odnośnie do państw członkowskich apeluje się do nich o szybkie działanie w celu przetransponowania odnośnego prawodawstwa do prawa krajowego.
EnglishAs of 5 October 2008, nine Member States had yet to notify the Commission of measures taken to transpose the directive.
Od 5 października 2008 r. dziewięć państw członkowskich nie powiadomiło jeszcze Komisji o działaniach podjętych w związku z transpozycją dyrektywy.
EnglishOver the last few years, Romania has been quick to transpose the acquis in the qualitative, health and phytosanitary fields.
W ostatnich kilku latach Rumunia dokonała znacznych postępów w transpozycji dorobku w odniesieniu do jakości, zdrowia i zagadnień fitosanitarnych.
EnglishThe Member States still need to assume their collective responsibility and the Commission still has to transpose this new direction into legislation.
Państwa członkowskie wciąż muszą przyjąć wspólną odpowiedzialność, a Komisja - przełożyć ten nowy kierunek na przepisy prawa.
EnglishIt is therefore appropriate to transpose the recommendations in question via a single legislative act to which future recommendations may be added.
Właściwa jest zatem transpozycja tych zaleceń za pomocą jednego aktu prawnego, do którego przyszłe zalecenia mogą być dodawane.