EN turn
volume_up
{noun}

turn (also: train, railroad, railway)
Now it is the turn of the private sector to replenish the coffers.
Teraz nadeszła kolej na sektor prywatny, którego zadaniem jest uzupełnienie szkatuły.
Now it is the turn of Poland and the Czech Republic to ratify the treaty.
Teraz kolej Polski i Czech na ratyfikację traktatu.
Following the crisis in Georgia, it is now Armenia's turn to suffer major political upheaval.
Po kryzysie w Gruzji, nadeszła kolej Armenii, która cierpi z powodu przewrotu politycznego.
turn (also: bend, winding, turning)
We are at a turning point in European history.
Znajdujemy się na zakręcie europejskiej historii.
(Laughter) Unsuspecting guests were served stewed turn-of-the-century Turkish figs for breakfast.
(Śmiech) Podany został niczego nie świadomym gościom duszony przełom wieków z tureckich fig na śniadanie.
At the turn of the century, the Internet takes off, reality television has taken hold.
Na przełomie wieków Internet odnosi sukces, reality show zadomawiają się na dobre.
It was only by the turn of the century that more than 90 percent of the children survived their first year.
Dopiero na przełomie wieków ponad 90% dzieci przeżywało pierwszy rok.
turn (also: contortion, kink, twist, whorl)
So I can do it -- oops, that was going to be a right turn.
Ciekawe czy mi się uda...ojej, to miał być skręt w prawo.

Context sentences for "turn" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou turn a deaf ear to all our arguments: this is absolutely incomprehensible.
Jest pani głucha na wszystkie nasze argumenty: jest to całkowicie niezrozumiałe.
EnglishBoth Greece and Ireland have had to turn to the European Union for assistance.
Zarówno Grecja, jak i Irlandia musiały zwrócić się o pomoc do Unii Europejskiej.
EnglishTogether with Parliament we can make sure that we increase the voter turn-out.
Wspólnie z Parlamentem możemy z pewnością doprowadzić do podwyższenia frekwencji.
EnglishTo turn Europe into a vassal of the United States is completely unacceptable.
Czynienie z Europy wasala Stanów Zjednoczonych jest absolutnie nie do przyjęcia.
EnglishI shall turn now to the second issue, which is the SET Plan that we are discussing.
Przejdę teraz do drugiego zagadnienia, a mianowicie planu EPSTE, który omawiamy.
EnglishTo turn your backs on them now could lead many of them to become eurosceptics'.
Odwrócenie się do nich plecami może teraz skłonić wielu z nich do eurosceptycyzmu”.
EnglishWe also need to ensure that this debate does not turn into an ideological debate.
Trzeba również zapewnić, żeby ta debata nie przekształciła się w debatę polityczną.
EnglishThe speculators will then turn their attention to Italy, to the UK and to Spain.
Spekulanci zwrócą następnie oczy ku Włochom, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
EnglishWhen I turn the crank and I apply pressure, it makes a sound like a barking dog.
Kiedy kręcę korbą i wywieram nacisk, wytwarzany jest dźwięk podobny do szczekania psa.
EnglishI hope you and the Commission will turn your attention to this very urgently indeed.
Mam nadzieję, że pan i Komisja faktycznie bardzo pilnie zwrócicie na to uwagę.
EnglishTurn again, my daughters, go your way; for I am too old to have a husband.
Wróćcież się córki moje, a idźcie, bom się już zstarzała, a nie mogę iść za mąż.
EnglishHere in this Parliament we cannot so obviously turn our backs on this reality.
Tutaj, w tym Parlamencie, nie możemy tak łatwo ignorować tego stanu rzeczy.
EnglishFor, behold, I am for you, and I will turn into you, and ye shall be tilled and sown;
Bo oto Ja idę do was, i nawrócę się do was, a uprawiane i posiewane będziecie;
EnglishIt may turn out that biological processes in coalmines have the same process.
Może się okazać ze biologiczny proces w kopalniach węgla przebiega podobnie.
EnglishThis in turn touches on the issue of freedom of movement within the European Union.
To z kolei wiąże się z kwestią swobody poruszania się w granicach Unii Europejskiej.
EnglishOn climate change, we now need to turn our attention to the road to Copenhagen.
Jeżeli chodzi o zmiany klimatu, musimy teraz skierować naszą uwagę w stronę Kopenhagi.
EnglishIs it possible to turn the black dose knob back if I click too many times?
Czy można cofnąć pokrętło do ustawiania dawki, jeżeli kliknie się zbyt wiele razy?
EnglishEach cycle will be 8 injections (16 days), given in area 1 through to area 8 in turn.
Każdy cykl obejmuje 8 wstrzyknięć (16 dni), podawanych kolejno w okolice od 1 do 8.
EnglishTurn dose knob clockwise until it stops at in the centre of the dose window.
oporu i do momentu pojawienia się liczby podkreśleniem znajduje się w środku okienka
EnglishAbove all, however, we need to turn our attention to the Mediterranean states.
Przede wszystkim jednak musimy zwrócić uwagę na państwa śródziemnomorskie.