"two-time" translation into Polish

EN

"two-time" in Polish

EN two-time
volume_up
{adjective}

two-time (also: twofold)
volume_up
dwukrotny {adj. m}

Similar translations for "two-time" in Polish

two noun
two numeral
Polish
two-
Polish
time noun
time adjective
Polish

Context sentences for "two-time" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe know that the votes are postponed and will be held in two weeks' time in Brussels.
Wiemy, że głosowania zostały odroczone i odbędą się za dwa tygodnie w Brukseli.
English(DE) Mr President, in two days' time, we will be debating the question of body scanners.
(DE) Panie przewodniczący! Za dwa dni będziemy dyskutować nad kwestią skanerów ciała.
EnglishYou will be able to end your mission in two weeks' time with complete satisfaction.
Może pan z pełną satysfakcją kończyć za kilkanaście dni swoją misję.
EnglishThe vote will take place in two weeks' time, during the part-session in Brussels.
Głosowanie odbędzie się za dwa tygodnie, podczas sesji w Brukseli.
EnglishOr you could see the first time the two curves diverged, as shown on the left.
Lub moglibyście zaobserwować jak dwie krzywe rozchodzą się tak jak to jest pokazane po lewej.
EnglishPrime Minister, in two weeks' time, your presidency of the European Union will come to an end.
Panie premierze! Za dwa tygodnie ta prezydencja Unii Europejskiej dobiegnie końca.
EnglishToo many Europeans, in Europe, have no access to a nutritional meal for two days at a time.
Zbyt wielu Europejczyków w Europie nie ma dostępu do pożywnego posiłku dwa dni z rzędu.
EnglishIn two weeks' time, we will attempt to deal with these points with the European delegation.
Za dwa tygodnie spróbujemy rozwiązać te kwestie z europejską delegacją.
EnglishHere, at the same time, the two original proposals from the Commission were adopted.
Przyjęto tutaj równocześnie dwie początkowe propozycje Komisji.
EnglishDo not make up the missed dose by giving two doses the next time.
Nie należy w celu uzupełnienia pominiętej dawki stosować dawki podwójnej.
EnglishWhen therefore he heard that he was sick, he abode at that time two days in the place where he was.
A gdy usłyszał, iż choruje, tedy został przez dwa dni na onemże miejscu, gdzie był.
EnglishMr President, I would like to use these last two minutes of time to express my thanks.
Panie przewodniczący! Chciałbym wykorzystać ostatnie dwie minuty, aby wyrazić moje podziękowania.
EnglishAnd I thought, in two days' time, I was going to do this swim across the North Pole.
Pomyślałem: za dwa dni mam przepłynąć przez biegun północny.
EnglishHowever, this limit will be reviewed and, if appropriate, revised in two years' time.
Ta głębokość graniczna zostanie jednak poddana przeglądowi i w miarę potrzeby zmieniona za dwa lata.
EnglishPeople do not need help in two months' time; they need it now.
Ludzie nie potrzebują pomocy za dwa miesiące - potrzebują jej teraz.
EnglishLet us therefore give the rapporteur, Mr França, two minutes' speaking time to close this debate.
Dajmy zatem sprawozdawcy, panu Françy, dwie minuty na wystąpienie zamykające niniejszą debatę.
EnglishWe want you to walk up the mountain in two days' time, and instead of swimming fast, swim as slowly as possible.
Za dwa dni wejdziesz na tę górę i zamiast płynąć szybko, popłyniesz jak najwolniej.
EnglishFor the first time in two years, these forecasts have not revised the previous forecast downwards.
Po raz pierwszy od dwóch lat nowe prognozy nie korygowały poprzedniej prognozy w kierunku ujemnym.
EnglishAnd what we found after drilling back in time two to 400 years was that these were unique events.
I doszliśmy do tego, cofając się podczas odwiertu 2 do 400 lat wstecz, że były to wyjątkowe zdarzenia.
EnglishIf these explanations of vote take place now they will probably take up about two hours of our time.
Jeśli wyjaśnienia dotyczące głosowania odbędą się teraz, prawdopodobnie zajmą one nam dwie godziny.