"typical" translation into Polish

EN

"typical" in Polish

EN typical
volume_up
{adjective}

typical (also: characteristic)
volume_up
typowe {adj.}
Those are typical examples of a lack of trust in one another's legal systems.
To typowe przykłady braku zaufania do systemu prawnego drugiej strony.
In case of overdose typical oestrogen effects may occur.
W przypadku przedawkowania mogą wystąpić objawy typowe dla działania estrogenów.
Typical signs of overdose can be expected to correspond to the adverse reaction profile.
Typowe objawy przedawkowania prawdopodobnie odpowiadają profilowi działań niepożądanych.
typical (also: average, characteristic, common, normal)
volume_up
typowy {adj. m}
The typical activity profile following subcutaneous injection is illustrated below.
Poniżej przedstawiono typowy profil aktywności po wstrzyknięciu podskórnym.
This is the typical result of political state control over production.
Jest to typowy rezultat politycznej kontroli państwa nad produkcją.
And I think this is a typical picture of what it was like in a courtyard then.
Myślę, że to typowy widok tego co mogło się dziać wówczas na dziedzińcach.
typical (also: characteristic)
volume_up
typowa {adj. f}
In my opinion, the absurd conclusion is typical of the absurdity of so-called politicians.
Moim zdaniem ta absurdalna konkluzja jest typowa dla absurdalności tak zwanych polityków.
A typical disaster story: disease, corruption, poverty.
Typowa opowieść o katastrofie: choroby, korupcja, nędza.
(FI) Mr President, instability spreading like wildfire is typical of today's world.
Rozprzestrzeniająca się lotem błyskawicy niestabilność jest typowa w dzisiejszym świecie.
Of course we respect the typical aspects of Chinese history and culture.
My oczywiście szanujemy charakterystyczne elementy chińskiej historii i kultury.
If, based on this, we were to reduce tuberculosis to a problem typical of developing countries, we should be greatly deceiving ourselves.
Jeśli na tej podstawie mielibyśmy uznać gruźlicę za problem charakterystyczny wyłącznie dla krajów rozwijających, to bardzo byśmy się pomylili.
(PL) Mr President, in discussing this important issue, it is typical that there have been only two male interventions on this issue.
(PL) Panie przewodniczący! Omawiamy ważny temat, charakterystyczne jest, że były tylko dwa głosy męskie w tej sprawie.
typical (also: normal, ordinary, regular, standard)
volume_up
normalny {adj. m}
On a typical day, do you wake up with hope or gloom?
W normalny dzień budzisz się pełna nadziei czy przygnębienia?
Well, that's typical of a lot of us working in chairs.
To normalne dla wielu ludzi pracujących w krzesłach.
Running through this typical letter that they had, I ran it through my simplicity lab, it's pretty unintelligible.
Wziąłem standardowy list i przetestowałem.
From our point of view these countries are not standard regions, they are not conventional states and they do not present typical problems.
Z naszego punktu widzenia kraje te stanowią niestandardowy region, niestandardowe państwa, niestandardowe problemy.
Secondary effects of fentanyl on central nervous system (CNS), respiratory and gastro-intestinal function are typical of opioid analgesics and are considered to be class effects.
Działania niepożadane fentanylu na ośrodkowy układ nerwowy (OUN), układ oddechowy oraz pokarmowy są typowe dla opioidowych leków przeciwbólowych i uważa się, że są standardowe.

Synonyms (English) for "typical":

typical

Context sentences for "typical" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishControl of the media and of different opinions is typical for totalitarian regimes.
Kontrola nad mediami oraz nad odmiennymi poglądami cechuje reżimy totalitarne.
EnglishThat is why it does not constitute a typical decentralised agency in an EU sense.
Dlatego nie stanowi ona typowej zdecentralizowanej agencji w sensie unijnym.
EnglishOf course we respect the typical aspects of Chinese history and culture.
My oczywiście szanujemy charakterystyczne elementy chińskiej historii i kultury.
EnglishGlobalism is an ideology that takes many elements from typical Western religion.
Globalizm to ideologia, choć ma wiele elementów typowej religii Zachodu.
EnglishEfficacy as monotherapy treatment of typical absence seizures was demonstrated.
Wykazano skuteczność w monoterapii typowych napadów nieświadomości.
EnglishEverything that happened on screen had to be very easily understood by a typical viewer.
Wszystko dziejące się na ekranie miało być zrozumiałe dla typowego widza.
EnglishAnd I want to suggest that in the typical post-conflict situation three things are critical.
Dlatego musimy być zdyscyplinowani i skoncentrować się na rzeczach, które są ważne.
EnglishThe fractional removal of levetiracetam was 51 % during a typical 4-hour dialysis session.
Podczas typowej 4- godzinnej dializy zostaje usunięte 51 % lewetyracetamu.
EnglishHalf the number of parts are contained in Nano in comparison to a typical passenger car.
Nano zawiera połowę części w porównaniu do typowego samochodu osobowego.
EnglishCheck in the Set-up tab for information typical connections with Axis network video products.
Sprawdź w Ustawieniach informacje o typowych połączeniach produktów sieci wideo Axis.
EnglishThe typical dose is 0.04 to 0.12 mg/kg of patient weight administered twice a day.
Zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 0, 04 do 0, 12 mg/ kg masy ciała podawana dwa razy na dobę.
EnglishI raise this because it is typical of the many journeys undertaken by Irish people in recent weeks.
Mówię o tym, gdyż tak typowo przebiega podróż Irlandczyków w ostatnich tygodniach.
EnglishMaitreya then took him to a certain heaven, which is the typical way a Buddhist myth unfolds.
Maitreja zabrał go do nieba, jak to zwykle w buddyjskich mitach bywa.
EnglishThis is a photograph, a typical photograph, of what the continental shelves of the world look like.
Oto zdjęcie, jedno z wielu podobnych, przedstawiające wygląd szelfów kontynentalnych.
EnglishIt can be used on its own to treat a type of epilepsy called typical absence seizures.
Może być stosowany pojedynczo w leczeniu rodzaju padaczki zwanego typowymi napadami nieświadomości.
EnglishUnfortunately, the huge incidence of violent acts is not only typical of countries in conflict.
Niestety, ogromna liczba aktów przemocy nie dotyczy wyłącznie krajów będących w konflikcie.
EnglishBut we're still nowhere near a typical place in the universe.
Ale nadal nie jesteśmy nawet w pobliżu typowego miejsca we wszechświecie.
EnglishAs a consequence, the body develops more along the female typical path.
W wyniku tego, organizm rozwija się w bardziej żeński sposób.
EnglishWe were actually able to grow about a salad a week in a typical New York City apartment window.
Byliśmy w stanie wyhodować jedną sałatę tygodniowo w typowym oknie w mieszkaniu w Nowym Jorku.
EnglishFor most EU countries, there are some typical crops.
W przypadku większości krajów UE mamy do czynienia z pewnymi typowymi uprawami.