"unrestricted" translation into Polish

EN

"unrestricted" in Polish

EN unrestricted
volume_up
{adjective}

unrestricted (also: absolute, endless, limitless, unbounded)
Access to information today seems unrestricted and at the same time deficient.
Wydaje się, że dostęp do informacji jest dzisiaj nieograniczony, ale jednocześnie wadliwy.
Unrestricted access for the security services to the EU fingerprints database is justified in this regard.
W tym zakresie uzasadniony jest nieograniczony dostęp służb bezpieczeństwa do unijnej bazy odcisków palców.
Unrestricted access to documents is, therefore, a significant determinant of the future form and function of the EU.
Nieograniczony dostęp do dokumentów stanowi, zatem istotny wyznacznik dla przyszłego kształtu i funkcjonowania UE.
unrestricted (also: free, single, slow, sluggish)
volume_up
wolny {adj. m}
The extent to which the unrestricted and uncontrolled storage of data or such access to data is compatible with the fundamental rights remains controversial.
Niejasne jest, w jakim zakresie nieograniczone i niekontrolowane przechowywanie danych lub dostęp do takich danych są zgodne z prawami podstawowymi.
unrestricted

Synonyms (English) for "unrestricted":

unrestricted
restricted
English

Context sentences for "unrestricted" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the European Union it is well known that freedom of expression is virtually unrestricted.
W Unii Europejskiej dobrze wiadomo, że wolność słowa jest właściwie nieograniczona.
EnglishIt is essential that Aung San Suu Kyi has unrestricted freedom of movement and speech.
Niezbędne jest zapewnienie Aung San Suu Kyi nieograniczonej wolności poruszania się i wypowiedzi.
EnglishOur group will give Mr Rapkay's report its unrestricted support.
Nasza grupa poprze sprawozdanie pana posła Rapkaya bez zastrzeżeń.
EnglishMedia freedom, including unrestricted internet access, is to follow.
Kolejnym krokiem ma być przywrócenie swobody działania mediom.
EnglishAll the Internet media represent an unrestricted alternative to traditional means of communication.
Wszystkie media internetowe reprezentują nieograniczoną alternatywę dla tradycyjnych środków łączności.
English(PL) Madam President, the common market and unrestricted trade are key prerequisites to economic development.
Pani Przewodnicząca! Wspólny rynek, handel bez ograniczeń to podstawowe czynniki rozwoju gospodarczego.
EnglishHowever, the Mediterranean region is also a bridge for almost unrestricted immigration into the EU.
Jednakże region śródziemnomorski stanowi także pomost dla praktycznie nieograniczonej imigracji na terytorium UE.
EnglishIt includes allowing workshops and dealerships to have unrestricted access to information on vehicles and repair options.
Obejmuje to również udostępnienie warsztatom i dealerom nieograniczonego informacji na temat pojazdów i możliwości napraw.
EnglishYou know, for example, that the right to assembly which we are discussing here now is not unrestricted and absolute.
Wiedzą Państwo na przykład, że prawo do gromadzenia się, o którym teraz tutaj dyskutujemy, nie jest nieograniczone ani bezwzględne.
EnglishHowever, I would like to say clearly that citizens cannot have an unlimited right to unrestricted illegal downloading!
Chciałabym jednak wyraźnie powiedzieć, że obywatele nie mogą mieć nieograniczonego prawa do bezprawnego ściągania danych bez ograniczeń!
EnglishThis resolution seeks to grant immediately rapid and unrestricted humanitarian aid, a measure which is a moral obligation.
W przedmiotowej rezolucji staramy się udzielić niezwłocznie szybkiej i bezwarunkowej pomocy humanitarnej, która jest środkiem stanowiącym zobowiązanie moralne.
EnglishI note that in his report Mr Florenz writes that he wants to call on all the Member States to introduce an unrestricted smoking ban.
Zauważyłem, że w swoim sprawozdaniu poseł Florenz napisał, że będzie wzywał wszystkie państwa członkowskie do wprowadzenia całkowitego zakazu palenia.
EnglishAs this is such a sensitive issue, a measure of caution will be necessary to avoid their indiscriminate and unrestricted introduction.
Zważywszy, że jest to sprawa drażliwa, trzeba będzie zachować ostrożność, aby uniknąć bezkrytycznego i nieograniczonego wprowadzenia tych organizmów.
EnglishUnrestricted participation in society is a human right, and for that reason we will fight for this directive and for equal opportunities for all.
Nieograniczone uczestnictwo w życiu społecznym jest prawem człowieka i dlatego będziemy walczyć o tę dyrektywę i równe szanse dla wszystkich.
EnglishThe Member States must also be completely at liberty to agree unrestricted cabotage arrangements earlier than this, should they deem it desirable.
Państwa członkowskie muszą też mieć pełną swobodę zawierania bez ograniczeń umów dotyczących kabotażu przed tą datą, o ile uznają to za stosowne.
EnglishAn unrestricted smoking ban in public places, transport, enclosed workplaces - including catering and drinking establishments - is also called for here.
Potrzeba nam również całkowitego, powszechnego zakazu palenia w miejscach publicznych, środkach transportu, miejscach pracy, w tym w gastronomii.
EnglishThis is a struggle with which we will continue in order to ensure the protection of citizens' rights and unrestricted access by end-users to services.
Jest to walka, którą będziemy nadal prowadzić w celu zapewnienia ochrony praw obywatelskich i nieograniczonego dostępu użytkowników końcowych do usług.
EnglishHowever, this is a crisis which was only able to have such a negative effect on Europe because of Commission policy and unrestricted liberalisation in all areas.
Jednak kryzys ten mógł mieć tak negatywny wpływ na Europę tylko na skutek polityki Komisji i nieograniczonego liberalizmu na wszystkich polach.
EnglishThe extent to which the unrestricted and uncontrolled storage of data or such access to data is compatible with the fundamental rights remains controversial.
Niejasne jest, w jakim zakresie nieograniczone i niekontrolowane przechowywanie danych lub dostęp do takich danych są zgodne z prawami podstawowymi.
EnglishThe term unrestricted does not, however, mean unregulated and lacking any principles determining conditions for trade exchange whilst providing for competitiveness.
"Bez ograniczeń” nie oznacza "bez regulacji” i bez zasad określających warunki wymiany handlowej uwzględniających zachowanie konkurencyjności.