"until" translation into Polish

EN

"until" in Polish

EN

until {preposition}

volume_up
until (also: at, by, from, into)
In these cases, the vaccination will be postponed until you have recovered.
W tym przypadku szczepienie zostanie odroczone do chwili powrotu do zdrowia.
The resources that are available should be blocked until these conditions are met.
Dostępne środki powinny zostać zablokowane do momentu spełnienia tych warunków.
Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times; but, Until seventy times seven.
I rzekł mu Jezus: Nie mówię ci aż do siedmiu kroć, ale aż do siedmdziesiąt siedmiu kroć.
until
Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times; but, Until seventy times seven.
I rzekł mu Jezus: Nie mówię ci do siedmiu kroć, ale do siedmdziesiąt siedmiu kroć.
The accession negotiations with Croatia have, until recently, been going well.
do niedawna negocjacje akcesyjne z Chorwacją miały zadowalający przebieg.
The mixture should then be well shaken until the powder is completely dissolved.
Należy delikatnie wstrząsać do całkowitego rozpuszczenia proszku Hib.
until (also: till, unto)
Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times; but, Until seventy times seven.
I rzekł mu Jezus: Nie mówię ci do siedmiu kroć, ale do siedmdziesiąt siedmiu kroć.
The accession negotiations with Croatia have, until recently, been going well.
do niedawna negocjacje akcesyjne z Chorwacją miały zadowalający przebieg.
The mixture should then be well shaken until the powder is completely dissolved.
Należy delikatnie wstrząsać do całkowitego rozpuszczenia proszku Hib.

Context sentences for "until" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf a repeat test is required, it should not be carried out until the following day.
Jeżeli konieczne jest powtórzenie testu, powinno mieć miejsce w ciągu 48 godzin.
EnglishIt took 20 years - 20 years - until we got back half of the jobs that were lost.
Minęło 20 lat - 20 lat - zanim odzyskaliśmy połowę utraconych miejsc pracy.
English(The sitting was suspended until the vote at 11.15 a.m. and resumed at 11.30 a.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone na czas głosowania o godz. 11:15 i wznowione o godz.
EnglishDo not remove the capsule from its blister until you are ready to take it.
Nie wyjmować kapsułki z blistra wcześniej, niż bezpośrednio przed jej przyjęciem.
EnglishSecondly, the monetary union has not been tested in hard times until now.
Po drugie unia walutowa nie została dotychczas przetestowana w ciężkich czasach.
EnglishRetacrit therapy should continue until one month after the end of chemotherapy.
Leczenie lekiem Retacrit należy kontynuować przez miesiąc po zakończeniu chemioterapii.
EnglishEpoetin alfa therapy should continue until one month after the end of chemotherapy.
Leczenie epoetyną alfa należy kontynuować przez miesiąc po zakończeniu chemioterapii.
EnglishThis is done by bending the cap up and down until the perforation is broken.
Aby oderwać końcówkę należy kilka razy odgiąć ja na przemian w górę i w dół.
EnglishWe will be adjourning very shortly today and we will not start the voting until 12 noon.
Zaraz będziemy mieli przerwę, a głosowanie rozpoczniemy dopiero po godz. 12.00.
EnglishThe debate on the Bauer report will be postponed until the next part-session.
Debata nad sprawozdaniem Edit Bauer zostaje przeniesiona na następną sesję miesięczną.
EnglishUntil then, I had the impression that you were a very moderate Commissioner.
Wcześniej miałem wrażenie, że jest pan komisarzem o bardziej umiarkowanych poglądach.
English. - (DE) Until a short while ago Kenya was a holiday paradise for many people.
na piśmie. - (DE) Jeszcze niedawno Kenia była wakacyjnym rajem dla wielu ludzi.
EnglishWe will feel her absence until we perhaps negotiate this patent some time in the future.
Odczujemy jej brak, kiedy w przyszłości podejmiemy negocjacje w tej dziedzinie.
EnglishPart the fur on the cat's neck at the base of the skull until the skin is visible.
Rozsuń kotu sierść na szyi, u podstawy czaszki tak, aby widoczna była odsłonięta skóra.
EnglishPart the fur on the cat’s neck at the base of the skull until the skin is visible.
Rozsuń kotu sierść na szyi, u podstawy czaszki tak, aby widoczna była odsłonięta skóra.
EnglishIt is important that you continue to take Cozaar until your doctor tells you otherwise.
Ważne jest aby kontynuować stosowanie leku Cozaar, chyba, że lekarz zaleci inaczej.
EnglishIf the test needs to be repeated, this should not be done until the following day.
Jeśli zachodzi konieczność powtórzenia badania, można to zrobić dopiero następnego dnia.
EnglishRetacrit therapy should continue until one month after the end of chemotherapy.
Leczenie produktem Retacrit należy kontynuować przez miesiąc po zakończeniu chemioterapii.
EnglishUntil now, the programme has been financed exclusively by the Community budget.
Dotychczas program ten finansowany jest wyłącznie z budżetu Wspólnoty.
EnglishUntil I find out a place for Jehovah, A tabernacle for the Mighty One of Jacob.
Dokąd nie znajdę miejsca dla Pana, na mieszkania mocarzowi Jakóbowemu.