EN

up to

volume_up
Raptiva is a powder and solvent that are made up into a solution for injection.
Raptiva jest proszkiem i rozpuszczalnikiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
Cetrotide is a powder and solvent to be made up in a solution for injection.
Cetrotide to proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
Atriance is stable for up to 8 hours at up to 30°C once the vial is opened.
Po otwarciu fiolki lek Atriance jest stabilny do 8 godzin w temperaturze do 30ºC.
National diplomats will have contracts which can last up to a maximum of ten years.
Krajowi dyplomaci będą mieć umowy zawierane maksymalnie na dziesięć lat.
It may take up to four weeks to reach optimal effect.
Optymalne działanie występuje maksymalnie po czterech tygodniach.
In clinical trials the tablets have been studied for up to 14 days treatment.
W badaniach klinicznych poddawano ocenie przyjmowanie tabletek przez maksymalnie 14 dni.

Synonyms (English) for "up to":

up to
up to now

Similar translations for "up to" in Polish

up adjective
up preposition
up adverb
Polish
to conjunction
to preposition
Polish
up to here adverb
up to then
hooked up to adjective
up to now
Polish
up to scratch adjective
up to snuff adjective
up to standard adjective
to be up to verb
to live up to verb

Context sentences for "up to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is in the interest of all of us that the take-up of this programme be good.
Efektywne wykorzystanie środków z tego programu leży w interesie nas wszystkich.
EnglishNow, when the kid on the right doesn't get up, we know they've had a concussion.
Jeśli ten dzieciak po prawej się nie podnosi, wiemy, że doznał wstrząsu mózgu.
EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Trudno nadrobić stracony czas, lecz możemy wyciągnąć z tamtych wydarzeń wnioski.
EnglishDrawing up a new constitution will be the first important test, in that respect.
Zredagowanie nowej konstytucji będzie w tym względzie pierwszym ważnym testem.
Englishrecommended follow up measures to further investigate the safety of lumiracoxib.
zalecił działania uzupełniające w celu dalszego zbadania bezpieczeństwa stosowania
EnglishReductions in iPTH and Ca x P were maintained for up to 12 months of treatment.
Obniżone stężenie iPTH i iloraz Ca x P utrzymywały się przez 12 miesięcy leczenia.
EnglishWe have drawn up a list of measures that must be regulated by the rating agencies.
Sporządziliśmy listę środków, które muszą być regulowane przez agencje ratingowe.
EnglishIn my opinion, we have been far too soft in our action on this dossier up to now.
Uważam, że byliśmy zbyt łagodni w naszym dotychczasowym podejściu do tego dossier.
EnglishAnd the king rose up, and the governor, and Bernice, and they that sat with them:
A gdy on to rzekł, wstał król i starosta, i Bernice, i ci, którzy siedzieli z nim.
EnglishLudwig Erhard, the father of the German economic miracle, summed it up neatly.
Ludwig Erhard, ojciec niemieckiego cudu gospodarczego, doskonale to podsumował.
EnglishRaptiva is a powder and solvent that are made up into a solution for injection.
Raptiva jest proszkiem i rozpuszczalnikiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
EnglishThe therapy should be continued for up to 4 weeks after the end of chemotherapy.
Leczenie powinno być kontynuowane do 4 tygodni od zakończenia chemioterapii.
EnglishAfter first use, the cartridge may be stored for up to 28 days at 2°C - 8°C.
Otwarty lek może być przechowywany maksymalnie 28 dni w temperaturze 2ºC do 8°C.
EnglishThe Cmax and AUC of active metabolites increased up to 2- and 4-fold, respectively.
Wartości Cmax i AUC aktywnych metabolitów wzrastały odpowiednio 2 - i 4- krotnie.
EnglishAdvate is given by injection into a vein at a rate of up to 10 ml per minute.
Preparat Advate podaje się dożylnie przez kilka minut w tempie 10 ml na minutę.
EnglishThat is why we have come up with a significant simplification of EU legislation.
Z tego właśnie powodu zaproponowaliśmy znaczne uproszczenie prawodawstwa UE.
EnglishThey are both facing up to the challenges presented, and I commend them for this.
Oba banki starają się sprostać powstałym wyzwaniom, co zasługuje na aprobatę.
EnglishAgricultural prices, not least for foods, have shot up over a very short period.
Ceny produktów rolniczych, nie tylko żywnościowych, wzrosły w bardzo krótkim czasie.
EnglishFor better or worse, and sooner than you may think, these choices will be up to us.
Lepiej czy gorzej, ale szybciej niż wam się wydaje te pytania staną przed nami.
EnglishThe guy went up and started dickering, and 10 dollars later, we had four camels.
Nasi wytargowali cenę 10 dol. za 4 wierzchowce. ~~~ Obniżyły się dla nas, jak windy.
Other dictionary words