EN update
volume_up
{noun}

1. general

An update to reflect this was therefore urgently needed.
Dlatego też niezbędna była aktualizacja odzwierciedlająca ten stan rzeczy.
We had said that the update would be around the rate of inflation.
Powiedzieliśmy, że aktualizacja budżetu będzie wielkości wskaźnika inflacji.
Error 7 means the update was downloaded successfully, but it failed to install properly.
Błąd 7 oznacza, że aktualizacja została pobrana, ale nie udało się jej prawidłowo zainstalować.
A brief update will be submitted as part of the Annual Reassessments.
Krótkie uaktualnienie zostanie przedłożone w ramach corocznych ocen.
This new technical update is therefore submitted to you.
Przedłożono więc państwu nowe techniczne uaktualnienie.
This will allow us to update the report on racism which dealt with the year 2007.
Dzięki temu otrzymamy uaktualnienie danych pochodzących ze sprawozdania na temat rasizmu dotyczących 2007 r.

2. IT

The main task of these international export control regimes is to update the lists of goods to be controlled.
Głównym zadaniem tych międzynarodowych systemów kontroli wywozu jest aktualizowanie wykazu kontrolowanych towarów.
Commissioner, we call for the list of raw materials to be updated regularly.
Zwracamy się o regularne aktualizowanie listy surowców.
This means not only developing and updating our European security and defence concept but also developing our military capabilities.
Oznacza to nie tylko opracowanie i aktualizowanie naszej europejskiej koncepcji obrony i bezpieczeństwa, ale także rozwijanie naszych zdolności wojskowych.

3. journalism

Context sentences for "update" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishClick the Windows Start button, click All Programs, and then click Windows Update.
W systemie Windows kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i Windows Update.
EnglishThe ECB is now publishing the second update of its environmental statement.
Obecnie EBC publikuje drugą aktualizację swojego oświadczenia o ochronie środowiska.
EnglishAll these despicable events may call for an update of our EU response.
Te wszystkie haniebne wydarzenia mogą wymagać od UE wystosowania nowej odpowiedzi.
EnglishThe Commission is now looking at how to update and implement these instruments.
Komisja obecnie analizuje możliwości aktualizacji i wprowadzenia w życie tych instrumentów.
English. ~~~ Google will update our index the next time we crawl this page.
Więcej informacji Google zaktualizuje indeks podczas następnego indeksowania danej strony.
English. - I support the need to update EU legislation in this area.
w imieniu grupy UEN. - Popieram potrzebę aktualizacji prawodawstwa UE w tej dziedzinie.
EnglishOnce you successfully update your payment information, you can place a new order.
Po aktualizacji danych płatności, możesz złożyć nowe zamówienie.
EnglishTo provide the Periodic Safety Update Reports for the last 3 years.
Przestawienie okresowych raportów o bezpieczeństwie PSUR z ostatnich 3 lat.
EnglishIf you don't see the results you want, just keep typing and the results will dynamically update.
Znajdź potrzebne informacje szybciej, nawet zanim skończysz pisanie szukanego hasła.
EnglishThe so-called blue card proposal will also benefit from this update of the regulation.
Tak zwana niebieska karta jest propozycją, która także skorzysta na aktualizacji rozporządzenia.
EnglishIf you change the font style of normal text, the font style of the headings will update.
Jeśli zmienisz styl czcionki zwykłego tekstu, zostanie zaktualizowany styl czcionki nagłówków.
EnglishCan the Council give an update on the negotiations nearing conclusion in Copenhagen?
Czy Rada może przedstawić aktualne informacje na temat dobiegających końca negocjacji w Kopenhadze?
EnglishThe Presidency is also concluding an update of the Guidelines on Children and Armed Conflict.
Prezydencja kończy również aktualizację wytycznych w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych.
EnglishWe'll see them the next time we crawl your site, and we'll update our index.
Zostaną one wykryte przy następnym indeksowaniu Twojej witryny, a nasz indeks zostanie zaktualizowany.
EnglishI wanted to update that video and give you a new look at it.
Chciałem pokazać aktualny stan rzeczy i dać wam lepszy wgląd w sytuację.
EnglishWe'll then update your Google ads to be associated with your preferred AdSense account.
Zaktualizujemy następnie reklamy Google, aby powiązać je z preferowanym przez wydawcę kontem AdSense.
EnglishWe need to adopt and update a directive introducing a total ban on drink driving.
Należy przyjąć i wznowić dyrektywę o tym, aby wprowadzić całkowity zakaz prowadzenia samochodu po alkoholu.
EnglishWhen you update a profile, settings for all cameras using that profile will be updated.
Po zaktualizowaniu profilu zostaną zaktualizowane ustawienia wszystkich kamer używających tego profilu.
EnglishThe US has made the implementation of the update conditional upon implementation on 1 January.
USA uwarunkowały wdrożenie uaktualnionego wykazu u siebie od jego wejścia w życie w dniu 1 stycznia.
EnglishHere’s how to update your offline items:
Ma to na celu zabezpieczenie przed przekroczeniem limitu transmisji danych w sieciach komórkowych.