"upon" translation into Polish

EN

"upon" in Polish

PL
EN

upon {adverb}

volume_up
upon
And it's nice to have the science, but it still depends mostly upon the people, on your education.
Nauka jest przydatna, ale większość zależy od ludzi, od naszej edukacji.
And they depend too much upon history, upon philosophy, upon religion, upon culture, upon politics.
Za bardzo zależą od historii, filozofii, religii, kultury, polityki.
The very existence of the fishing community depends upon these conditions.
Istnienie wspólnoty rybackiej samo w sobie zależy od spełnienia tych warunków.

Context sentences for "upon" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishStand in awe, and sin not: Commune with your own heart upon your bed, and be still.
Wiedzcież, żeć Pan odłączył sobie pobożnego; wysłucha Pan, gdy zawołam do niego.
EnglishAnd he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed upon the earth;
I mówił: Takie jest królestwo Boże, jako gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię;
EnglishWe therefore call upon our governments to step up their efforts and set an example.
Wzywamy zatem nasze rządy do zintensyfikowania wysiłków i danie dobrego przykładu.
EnglishWe also understand the effects such natural disasters have upon other countries.
Rozumiemy także, jakie skutki takie klęski żywiołowe mogą przynieść dla innych krajów.
EnglishThey shall smite upon the breasts for the pleasant fields, for the fruitful vine.
Kwiląc nad piersiami, nad rolami rozkosznemi, i nad winną macicą urodzajną.
EnglishSimplification of the rules is another fundamental point touched upon in the report.
Uproszczenie zasad jest kolejnym fundamentalnym zagadnieniem poruszonym w raporcie.
EnglishBut if I by the Spirit of God cast out demons, then is the kingdom of God come upon you.
A jeźliż ja duchem Bożym wyganiam dyjabły, tedyż do was przyszło królestwo Boże.
EnglishTake the first dose upon getting into bed and the second dose 2.5 to 4 hours later.
Pierwszą dawkę należy przyjąć kładąc się do łóżka, a drugą – 2, 5 do 4 godzin później.
EnglishThis was a proper suggestion, which had come from this House, and which was acted upon.
To była słuszna sugestia, która pochodziła z tej Izby i do której się zastosowano.
EnglishThy wrath lieth hard upon me, And thou hast afflicted me with all thy waves.
Spuściłeś mię w dół najgłębszy, do najciemniejszego i najgłębszego miejsca.
EnglishWhen his lamp shined upon my head, And by his light I walked through darkness;
Gdy pochodnia jego świeciła nad głową moją, a przy świetle jego przechodziłem ciemności;
EnglishThe wicked plotteth against the just, And gnasheth upon him with his teeth.
Zle myśli niepobożny przeciwko sprawiedliwemu, i zgrzyta nań zębami swemi.
EnglishSo I bought a girdle according to the word of Jehovah, and put it upon my loins.
Kupiłem tedy pas według rozkazania Pańskiego, i opasałem biodra moje.
Englishand he laid his hands upon him, and gave him a charge, as Jehovah spake by Moses.
I włożywszy nań ręce swe, dał mu naukę, jako mówił Pan przez Mojżesza.
EnglishIt should read: 'the managers of the Fund have been called upon to adopt ...'.
Następnie: "zarządzający funduszem zostali wezwani do przyjęcia [...]”.
EnglishWe look very seriously upon all reports of the suspension of Schengen.
Bardzo uważnie analizujemy wszystkie sprawozdania w sprawie zawieszenia Schengen.
EnglishThe crisis must not be seized upon to circumvent, weaken or even abolish the rules.
Kryzysu nie wolno wykorzystywać w celu obejścia, osłabienia, czy nawet zniesienia zasad.
EnglishAccordingly, no maximum CO2 emission value has been agreed upon for new power plants.
A zatem nie uzgodniono żadnych maksymalnych wartości emisji CO2 dla nowych elektrowni.
EnglishAnd Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me.
Tedy rzekł Elizeusz: Proszę niech będzie dwójnasobny duch twój we mnie;.
EnglishOh give thanks unto Jehovah, call upon his name; Make known among the peoples his doings.
Wysławiajcie Pana; ogłaszajcie imię jego; opowiadajcie między narodami sprawy jego.