EN urge
volume_up
{noun}

1. general

urge (also: impulse)
It's a secret urge, hiding deep in you.
To jest sekretny impuls, kryjący się głęboko w was.
urge (also: drive)
We cannot say, just because there is a small population which feels, due to some particular nationalist urge, the need to be liberated, that this is the same thing.
Nie możemy mówić, że chodzi o to samo, tylko dlatego, że niewielka grupa tamtejszej ludności czuje, ze względu na pewien szczególny popęd narodowościowy, potrzebę bycia wyzwolonym.
urge (also: desire, will, willingness)
Autonomy: the urge to direct our own lives. ~~~ Mastery: the desire to get better and better at something that matters.
Mistrzostwo: pragnienie by być coraz lepszym i lepszym w czymś co ma znaczenie.
To jest pragnienie.

2. "to become famous"

urge (also: drive)
volume_up
parcie {n} [coll.] (na szkło)

Context sentences for "urge" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHence I can only urge that we support Mr Saryusz-Wolski's report in its entirety.
Stąd mogę tylko wzywać do poparcia w całości sprawozdania posła Saryusza-Wolskiego.
EnglishI would urge it to abandon that measure: it has no place in the European Union.
Wzywam do zrezygnowania z tych działań: nie ma dla nich miejsca w Unii Europejskiej.
EnglishWe also need to urge the Member States to actually implement the necessary steps.
Musimy też wezwać państwa członkowskie do rzeczywistego podjęcia niezbędnych kroków.
EnglishI would therefore urge all Members to support our amendment to Article 8(3).
Z tego względu wzywam wszystkich posłów do poparcia naszej poprawki do art. 8 ust.
EnglishCommissioner, I truly urge you to give a positive response to our two requests.
Pani komisarz, naprawdę wzywam panią do pozytywnego rozpatrzenia naszych obu wniosków.
EnglishWe also urge the Council to appoint an EU Special Envoy for Tibet at last.
Nalegamy także, aby Rada mianowała w końcu specjalnego wysłannika UE do Tybetu.
EnglishI would urge speedier approval of the new strains of grain that are in the pipeline.
Usilnie proszę o szybsze zatwierdzanie nowych odmian zbóż, które czekają w kolejce.
EnglishI would therefore urge Parliament's leaders to engage in talks with the airlines.
Namawiałbym zatem, żeby kierownictwo Parlamentu podjęło dyskusję z liniami lotniczymi.
EnglishI would once again urge people to support the committee text concerning the database.
Jeszcze raz wzywam państwa do poparcia tekstu komisji w odniesieniu do bazy danych.
EnglishI urge you not to be blind in one eye and I urge my colleagues likewise.
Nalegam, aby nie przymykali panowie oka, jak też proszę o to samo moich kolegów.
EnglishI would urge colleagues not to delete reference to this and oppose Amendment 6.
Zalecam kolegom, by nie skreślali oni takiego odniesienia i sprzeciwili się poprawce 6.
EnglishI therefore urge the Joint Undertaking to rapidly remedy this grave deficiency.
Wzywam zatem wspólne przedsiębiorstwo do szybkiego rozwiązania tego poważnego problemu.
EnglishI would, therefore, urge Parliament to reconsider its position on this issue.
Dlatego namawiałabym Parlament do ponownego rozważenia jego stanowiska w tej sprawie.
EnglishI urge that on the three institutions represented here today and on the House.
Zwracam na to uwagę trzem reprezentowanym tu dziś instytucjom oraz Izbie.
EnglishChina is in a position to do much more to urge the Burmese Government to accept help.
Chiny są w stanie uczynić o wiele więcej, by skłonić rząd Birmy do przyjęcia pomocy.
EnglishI urge the Commission to come up with a new and better proposal as quickly as possible.
Zachęcam Komisję do jak najszybszego przedstawienia nowego i lepszego wniosku.
EnglishHe is unfit for public office and I urge the Council not to appoint him.
Nie nadaje się do objęcia publicznego urzędu i proszę Radę, by go nie nominowała.
EnglishI urge the Commissioner to take a sound, scientific and evidence-based approach.
Wzywam komisarza, aby przyjął solidne, naukowe i oparte na materiale dowodowym podejście.
EnglishOf course, I urge that the decision on the seat should be taken as soon as possible.
Oczywiście namawiam, aby decyzję w sprawie siedziby podjąć jak najszybciej.
EnglishOn the one hand, it is right to urge the automobile industry to make CO2 reductions.
Z jednej strony dobrze, że wzywamy przemysł motoryzacyjny do zmniejszenia emisji CO2.