"walls" translation into Polish

EN

"walls" in Polish

EN walls
volume_up
{plural}

walls
ECALTA prevents normal development of fungal cell walls.
Anidulafungina hamuje proces wytwarzania składnika ściany komórkowej grzyba.
You would agree with me that light doesn't penetrate through walls.
Zgodzicie się ze mną, że światło nie przenika przez ściany.
But these white walls became a kind of target and weapon at the same time.
Ale te białe ściany stały się zarazem celem i środkiem zniszczenia.
walls
volume_up
mury {f pl}
Let us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls ...
Zacznijmy burzyć mury fortecy zwanej Europą, budujmy mosty w miejsce murów ...
Secondly, there are other walls to be brought down, including those in our heads.
Po drugie, są jeszcze inne mury do zburzenia, w tym te, które istnieją w naszych głowach.
This is a clear sign that citizens together can bring down walls.
To jasny sygnał, że wspólnie obywatele mogą burzyć mury.

Synonyms (English) for "wall":

wall

Context sentences for "walls" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey could have placed them with dignity on the panels or walls of this very hall.
Mogli umieścić je w godny sposób na tablicach lub ścianach w tej choćby sali.
EnglishI was at the office; my desk was clean; I had the blue partition carpet on the walls.
Byłem w biurze; nic nie leżało na moim biurku; Na ścianach miałem niebieską kotarę.
EnglishDo good in thy good pleasure unto Zion: Build thou the walls of Jerusalem.
Albowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani całopalenia przyjmiesz.
EnglishI'm fighting a battle inside these walls, Emily... but I'm also fighting a war.
staczam bitwę w tych murach, Emily... ale także biorę udział w wojnie.
EnglishStories cannot demolish frontiers, but they can punch holes in our mental walls.
Opowiadania nie mogą zburzyć granic, ale mogą przebić otwory w naszych mentalnych ścianach.
EnglishFlight-or-fight releases adrenalin, which throws our walls up sky-high.
Ta zaś powoduje wydzielanie adrenaliny, która wywołuje silną reakcję obronną.
EnglishSuch bureaucratic and financial walls must be torn down as soon as possible.
Takie przeszkody biurokratyczne i finansowe należy usuwać tak szybko, jak tylko to możliwe.
EnglishHe whose spirit is without restraint Is [like] a city that is broken down and without walls.
Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru.
EnglishThey will have the chance to look over the walls of their own country.
Będą mieć okazję, aby spojrzeć ponad murami otaczającymi ich kraj.
EnglishThey make oil within the walls of these men; They tread [their] winepresses, and suffer thirst.
A ci, którzy między murami ich wyciskają oliwę i prasy tłoczą, pragną.
EnglishAnd many musicians choose to use the theater glass walls totally open.
Wielu muzyków wybiera całkowite odsłonięcie szklanych ścian sali.
EnglishWith all the uneven walls and all the crap everywhere, it actually sounded pretty good.
Zagracony pokój z krzywymi ścianami brzmiał naprawdę nieźle.
EnglishThis is what we have in the walls, and this is what we have to change now.
Jest to coś, co mamy "na tapecie”, co musimy teraz zmienić.
EnglishPeace be within thy walls, And prosperity within thy palaces.
Niech będzie pokój w basztach twoich, a uspokojenie w pałacach twoich.
EnglishAnd he shall set his battering engines against thy walls, and with his axes he shall break down thy towers.
I tarany zasadzi przeciwko murom twoim, a wieże twoje potłucze młotami swemi.
EnglishSo the one on the top likes to fire sort of midway between the walls of the box that their rat's in.
Komórka widoczna u góry wystrzeliwuje blisko środka pudełka, w którym znajduje się szczur.
EnglishNor must Frontex result in the EU building higher walls to the outside world.
Działalność agencji Frontex nie może również prowadzić do budowania wyższych murów dla świata zewnętrznego.
EnglishThey had sprayed on their walls things like: 'Turn Bulgarians into soap' and 'Death to the giaours'.
Na ścianach wymalowano takie hasła, jak: "Przeróbcie Bułgarów na mydło” i "Śmierć giaurom”.
EnglishThis new world does not have effective walls or strongholds.
Ten nowy świat nie posiada skutecznie broniących ścian czy strażnic.
EnglishMany areas are protected from flooding by dykes and sea walls.
W wielu rejonach ochronę przeciwpowodziową zapewniają obwałowania brzegów morza i koryt rzecznych.