"want" translation into Polish

EN

"want" in Polish

PL

"wy" in English

volume_up
wy {pron.}
EN

EN want
volume_up
{noun}

want (also: desire, greeting, wish)
And so, I suppose you want to know what my wish is.
Pewnie ciekawi was, jakie mam życzenie.
So it makes sense to want your enemy to be happy, because they'll stop being your enemy because that's too much trouble.
Więc życzenie, aby twoi wrogowie byli szczęśliwi ma sens ponieważ wówczas przestają być twoimi wrogami, bo jest to dla nich kłopotliwe.
I am sure, Mr President, you would already let him do so now if he wanted, but, fortunately, he does not want to.
Jestem przekonany, panie przewodniczący, że pozwoliłby mu pan już mi przerwać, gdyby wyraził takie życzenie, ale on na szczęście nie chce.
And we need some type of error correction redundancy to guarantee that we have successfully built what we want.
Potrzeba też technik korygujących dodających nadmiarowość by naprawiać błędy.
I do not want to spoil the party here, colleagues, but let us be realistic.
Nie chcę tutaj psuć nastroju, Panie i Panowie, ale potrzeba odrobiny realizmu.
The second point I want to mention is the need for society in Croatia to build on tolerance.
Drugi punkt, który chcę poruszyć, to potrzeba budowania tolerancji w chorwackim społeczeństwie.
already there was wanting to be simpler, wanting, when they called you,
już wtedy czuło się pragnienie prostoty pragnienie, by, choć wołali na ciebie,
Nie jest to jednak pragnienie wielu Londyńczyków.
Because wanting to be the best is not sufficient to be the best.
Bo pragnienie bycia najlepszym nie wystarcza, by być najlepszym.
want (also: need)

Context sentences for "want" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishif we want food adequacy, because only thus will we be able to deal with crises;
wystarczającej ilości żywności, ponieważ tylko tak możemy radzić sobie z kryzysem;
EnglishWe want to do the same thing with other countries as and when they approach us.
Chcemy postępować tak samo w stosunku do innych krajów, które się do nas zgłoszą.
EnglishWe are surprised when the people in the Maghreb countries all want to move here.
Jesteśmy zaskoczeni, gdy wszyscy ludzie w krajach Maghrebu, chcą się tu przenieść.
EnglishI just want to make a couple of points today about the things that we need to do.
Chciałbym jedynie wspomnieć o kilku rzeczach, które należy w związku z tym zrobić.
EnglishThey are constructive and they want to embark on this, but it will not be easy.
Podchodzą do sprawy konstruktywnie i chcą się nią zająć, ale nie będzie to proste.
EnglishThe standards that we want have been set out clearly in the joint resolution.
Standardy, których oczekujemy zostały jasno przedstawione we wspólnej rezolucji.
EnglishThis is why I do not want young people to be left out of this Europe 2020 strategy.
Dlatego też nie chcę, aby młodzi ludzie byli pomijani w strategii "Europa 2020”.
EnglishThe question that I want to ask and that we are all going to ask is: who are you?
Pytanie, które chcę zadać, które wszyscy zamierzamy zadać brzmi: kim pan jest?
EnglishI want to convince you that humans are, to some extent, natural born essentialists.
Chcę was przekonać, że ludzie są, do pewnego stopnia, urodzonymi esencjalistami.
EnglishIt's also a good setting if you want to collaborate with a small circle of people.
Jest to również odpowiednie ustawienie podczas współpracy z niewielką grupą osób.
EnglishWe want to go one step further, namely to introduce two weeks of paternity leave.
Chcemy pójść o krok dalej, a mianowicie wprowadzić dwa tygodnie urlopu ojcowskiego.
EnglishI do not want any more control coming to this sinister and corrupt institution.
Nie chcę więcej kontroli ze strony tej złowrogiej i skorumpowanej instytucji.
EnglishThey also want cultural diversity to be the ambassador of Europe in the world.
Ludzie chcą również, by różnorodność kulturowa była ambasadorem Europy na świecie.
EnglishThey want to combat the gross injustices of neoliberalism and global big capital.
Chcą walki z jawną niesprawiedliwością neoliberalizmu i światowego dużego kapitału.
EnglishWe do want as part of the action plan to pull together that regional cooperation.
Rzeczywiście w ramach planu działania chcemy zacieśnić współpracę regionalną.
EnglishMoreover, we do not merely want to bring about a bit more equality in working life.
Co więcej, nie chcemy jedynie spowodować nieco więcej równości w życiu zawodowym.
EnglishAt this point, I want to call on the Presidency once again to accept this idea.
W tym miejscu ponownie apeluję do prezydencji o zaakceptowanie tej koncepcji.
EnglishThose who want to see the Europe of tomorrow should look at the Belgium of today!
Ci, którzy chcą zobaczyć Europę jutra, powinni spojrzeć na dzisiejszą Belgię!
EnglishThat's -- You don't want to run a business with that kind of a safety record.
To jest -- nie chcecie prowadzić interesów przy takich wynikach bezpieczeństwa.
EnglishWhat I want to say is that we could see here a degree of consensus about Europe.
Chcę powiedzieć, że widoczny jest tu pewien stopień porozumienia odnośnie do Europy.