"want good" translation into Polish

EN

"want good" in Polish

See the example sentences for the use of "want good" in context.

Similar translations for "want good" in Polish

want noun
to want verb
good noun
Polish
good adjective
good adverb
Polish

Context sentences for "want good" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOne side on which we are together, and in which we want to do something good?
Jedna strona, po której jesteśmy wspólnie, chcemy coś zrobić dobrego.
EnglishThe UK and other non-euro-zone countries want to be good neighbours.
Wielka Brytania i inne kraje spoza strefy euro pragną być dobrymi sąsiadami.
EnglishThat does not mean that we do not want a policy of good neighbourliness and dialogue.
Nie oznacza to, że nie chcemy dobrosąsiedzkiej polityki i dialogu.
EnglishWe want a good agreement and we want this agreement very soon.
Chcemy dobrego porozumienia i chcemy, by zostało zawarte jak najszybciej.
EnglishThe young lions do lack, and suffer hunger; But they that seek Jehovah shall not want any good thing.
Bójcie się Pana święci jego; bo niemasz niedostatku bojącym się go.
EnglishBut you cannot, at the same time, toward the same object, the same person, want to harm and want to do good.
Ale nie w tym samym czasie, względem tego samego obiektu tej samej osoby.
EnglishI have a question for Mr Hahn: does he not want to follow this good example with another?
Mam pytanie do pana komisarza Hahna: czy po tym dobrym przykładzie nie chciałby pan skorzystać z kolejnego?
EnglishWe want a good partnership with our American friends, above all, in the area of security.
Pragniemy dobrych stosunków z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi, przede wszystkim w dziedzinie bezpieczeństwa.
EnglishIt all very well to want good trade relations with Morocco.
Dobrze jest chcieć dobrych stosunków handlowych z Marokiem.
EnglishWe are not protectionists, but we want good common sense.
Nie jesteśmy protekcjonistami, ale chcemy zdrowego rozsądku.
EnglishWe want to find a good solution to this problem.
Chcemy znaleźć dobre rozwiązanie tego problemu.
EnglishIn addition, we want good-quality food in Europe and we set great store by animal welfare and the environment.
Ponadto chcemy w Europie żywności dobrej jakości i przywiązujemy wagę do dobrostanu zwierząt i do ochrony środowiska.
English. - (SV) Mr President, our voters want good, safe food they can trust.
w imieniu grupy Verts/ALE. - (SV) Panie przewodniczący! Nasi wyborcy chcą dobrej, bezpiecznej żywności, której będą mogli ufać.
EnglishIf we are serious about climate change, if we want a good deal, we have to vote those amendments down.
Jeżeli poważnie podchodzimy do kwestii zmian klimatycznych, jeżeli dążymy do dobrego porozumienia, musimy odrzucić te poprawki.
EnglishWe want good working conditions - that is also something that we can, and want to, harmonise throughout Europe.
Chcemy stworzyć dobre warunki pracy - jest to także dziedzina, w której możemy i chcemy dokonać harmonizacji w całej Europie.
EnglishBut I want to give a good example of one flaw in the constitution that undermines the Treaty's insistence on the rule of law.
Ja jednak przytoczę jeden z przykładów wady tej konstytucji, która podważa traktatowy wymóg poszanowania praworządności.
EnglishIrrespective of how colleagues judge this issue, if we want to be good advisers, we must give FYROM friendly, flexible advice.
Niezależnie od tego, jak koledzy posłowie oceniają tę kwestię, jeżeli mamy być dobrymi doradcami, musimy udzielić FYROM przyjaznej, elastycznej porady.
EnglishFor my own group, I would like to state clearly once again that we want a good solution for investors, workers and Member States.
Co się tyczy mojej grupy, chciałbym raz jeszcze wyraźnie powiedzieć, że chcemy dobrego rozwiązania dla inwestorów, pracowników oraz państw członkowskich.
EnglishBoth successes and failures teach us several critically important things that we need to bear in mind if we want the good news to continue.
Zarówno zwycięstwa jak i porażki uczą nas kilku bardzo ważnych rzeczy, o których musimy pamiętać, jeśli chcemy nadal otrzymywać dobre wiadomości.
EnglishAt the beginning of this debate, we would like to say that we want a good partnership with the Americans, in particular, when it comes to combating terrorism.
Na początku tej debaty chcielibyśmy powiedzieć, że chcemy dobrego partnerstwa z Amerykanami, szczególnie w zakresie walki z terroryzmem.

Other dictionary words

English
  • want good

Moreover, bab.la provides the Vietnamese-English dictionary for more translations.