"want less" translation into Polish

EN

"want less" in Polish

See the example sentences for the use of "want less" in context.

Similar translations for "want less" in Polish

want noun
to want verb
less adjective
Polish
less adverb
Polish
less preposition
-less
Polish
little adjective
little adverb
Polish

Context sentences for "want less" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe in public health, we hate child death, so we want less and less and less of child deaths.
My w opiece zdrowotnej, nienawidzimy śmierci dzieci, więc chcemy, aby umieralność malała.
English(DE) Mr President, Commissioner, we are not talking about whether we want more hygiene or less hygiene.
(DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Nie chodzi o to, czy chcemy większej czy mniejszej higieny.
EnglishConsumers want vehicles that use less fuel, are better for the environment and are safer.
Konsumenci chcą pojazdów zużywających mniejsze ilości paliwa, bardziej przyjaznych dla środowiska i bezpieczniejszych.
EnglishThey also expect a political solution and want us to put less confidence in a military solution.
Oczekują oni również politycznego rozwiązania tej sytuacji i chcą, byśmy mniej wiary pokładali w rozwiązanie militarne.
EnglishWhen you want less, it's because it's about work.
Jeśli chcemy więcej, to po to, żeby się tym cieszyć; jeśli zaś chcemy mniej, to dlatego, że chodzi o pracę.
EnglishWhen determining the framework of the next budget, the first question to ask is whether we want more or less Europe.
Przy określaniu ram kolejnego budżetu należy przede wszystkim zapytać, czy chcemy większej, czy mniejszej obecności Europy.
EnglishThey want fewer citizens' rights, they want less data protection, they want less freedom and they want a weaker Parliament.
Chcą oni ograniczonych praw obywatelskich, zmniejszonej ochrony danych, ograniczonej wolności i słabszego Parlamentu.
EnglishThey want to spend less and save more.
Chcą mniej wydawać i więcej oszczędzać.
EnglishWhere good alternatives to animal testing are available, these must be used, as we want less animal testing.
Ponieważ chcemy zmniejszenia liczby badań na zwierzętach, zatem kiedy dostępne są dobre alternatywy badań na zwierzętach, muszą one zostać użyte.
EnglishThey are very confused times, in which the major challenges are being put on the table as to whether we want more Europe or less Europe.
Są to czasy ogromnej niepewności, w których stawiane są poważne pytania dotyczące tego, czy chcemy więcej czy mniej Europy.
EnglishI believe also, our generation, our relationship to satisfying what we want is far less tangible than any other previous generation.
" Wierzę, że w naszym pokoleniu relacje mające na celu zaspokajanie potrzeb są dużo mniej namacalne niż w każdym poprzednim pokoleniu.
EnglishAnd deterrence theory is a very simple theory of human behavior: If you want somebody to do less of something, add a punishment and they'll do less of it.
Teoria ta prosto opisuje ludzkie zachowanie. ~~~ Jeśli chcesz, by ludzie czegoś nie robili, nałóż karę, a przestaną.
EnglishIt is now clear that Europeans want less focus on institutional tinkering and more on making the case for the EU by reconnecting with the people.
Jest obecnie jasne, że Europejczycy życzą sobie mniej skupiania się na łataniu instytucji, a więcej na przekonywaniu do UE przez ponowne odnalezienie więzi z ludźmi.
EnglishThis also goes for good procedures that reduce animal suffering or require fewer laboratory animals, as we want less animal suffering.
Ponieważ chcemy mniej cierpienia zwierząt, odnosi się to także do dobrych procedur ograniczających cierpienie zwierząt lub wymagających mniejszej liczby zwierząt laboratoryjnych.
EnglishPoliticians have different expectations: some want more Europe, some less.
Politycy mają różne oczekiwania, jedni chcą więcej, inni mniej Europy, ale fakty są takie: premierzy 27 państw członkowskich podpisali traktat lizboński.
EnglishIf the elections to the European Parliament showed one thing, it is that the citizens of Europe want less bureaucracy and regulation and greater openness - across the borders and out to the world.
Jeśli wybory do Parlamentu Europejskiego coś udowodniły, to to, że obywatele Europy chcą mniej biurokracji i regulacji oraz większej otwartości - transgranicznej i na resztę świata.

Other dictionary words

English
  • want less

Translations into more languages in the bab.la English-Hindi dictionary.