"want my" translation into Polish

EN

"want my" in Polish

See the example sentences for the use of "want my" in context.

Similar translations for "want my" in Polish

want noun
to want verb
my pronoun

Context sentences for "want my" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut I want to start with my work on romantic love, because that's my most recent work.
Zacznę od pracy nt. romantycznej miłości, ponieważ tym zajmowałam się ostatnio.
EnglishMr President, I want to add my congratulations to Commissioner Barnier.
Panie przewodniczący! Pragnę dodać swoje gratulacje dla pana komisarza Barniera.
EnglishI want to express my disappointment at the omission of this fundamental matter.
Wyrażam moje rozczarowanie z powodu pominięcia tego zasadniczego tematu.
EnglishMadam President, I want to salute my friends in the Communist and Green Groups.
Pani Przewodnicząca! Pragnę pozdrowić moich przyjaciół z grup komunistycznej i zielonych.
EnglishI do not want my children or my grandchildren to ask why I did not act.
Nie chcę, by moje dzieci albo wnuki pytały mnie, dlaczego nie podjąłem działań.
EnglishI want to start my story in Germany, in 1877, with a mathematician named Georg Cantor.
Opowieść chciałbym zacząć od Niemiec w roku 1877, od matematyka nazwiskiem Georg Cantor.
EnglishI do not like it, and I do not want my country to have any part in it.
Nie odpowiada mi to i nie chcę, żeby mój kraj miał w tym jakikolwiek udział.
EnglishBut, you know, I want my kids to succeed in life and this isn't going to get them there.
Wiesz, chcę aby moje dzieci dały sobie radę w życiu i widzę, że to im w tym nie pomoże.
EnglishI want to start my talk today with two observations about the human species.
Rozpocznę mój wykład od dwóch obserwacji na temat gatunku ludzkiego.
EnglishI want to show you my work so you know what I am doing and why I am here.
Pokażę wam moje prace, żebyście wiedzieli, co robię i czemu tu jestem.
EnglishI just want to express my disappointment at what Mr Strasser said.
Chciałbym tylko wyrazić rozczarowanie tym, co powiedział pan poseł Strasser.
EnglishThere have been many other exhibitions in the meantime, but I don't want to focus on my shows.
W międzyczasie było wiele innych wystaw, ale nie chcę skupiać się na moich.
EnglishThat is why I want my citizens to be able to agree or disagree.
Oto dlaczego chcę, aby moi współobywatele mogli wyrazić zgodę lub jej nie wyrazić.
EnglishSo I want to end my talk leaving this thought and challenge to you.
Chcę zakończyć mój wykład pozostawiając wam tę myśl i zarazem wyzwanie.
EnglishSo today I want to show you my interactive software model that I created.
Dziś pokażę interaktywny model oprogramowania, które stworzyłam.
EnglishThey need to know where I'm doing my business, because they want to know about my business.
Chcą wiedzieć gdzie jestem w interesach, bo chcą wiedzieć co robię.
EnglishI can't tell you when this will start, because I don't want my competition to know my schedule.
Nie chcę mówić kiedy się to zacznie, ponieważ nie chcę by moi konkurenci znali moje plany.
EnglishMadam President, I want to give my support to resolution 1325.
Pani Przewodnicząca! Chciałabym wyrazić poparcie dla rezolucji nr 1325.
EnglishHowever, I want to focus my comments on the flaws in our Community Transit System.
Jednakże chciałbym skoncentrować się w moich uwagach na wadach naszego wspólnotowego systemu tranzytowego.
EnglishI have the impression that, at one time, people would say, people would hear: 'I want my money back'.
Odnoszę wrażenie, że kiedyś ludzie powiedzieliby, usłyszeliby: "Żądam zwrotu pieniędzy”.

Other dictionary words

English
  • want my

More translations in the English-Russian dictionary.