"want to add" translation into Polish

EN

"want to add" in Polish

See the example sentences for the use of "want to add" in context.

Context sentences for "want to add" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI want to add another dimension to the mix, and that is 'taking and taking and taking'.
Do kompletu można dodać kolejny wymiar, a mianowicie: gadanie, gadanie, gadanie.
EnglishMr President, I want to add my congratulations to Commissioner Barnier.
Panie przewodniczący! Pragnę dodać swoje gratulacje dla pana komisarza Barniera.
EnglishHowever, I want to add the following: we are entering a new era, a new world.
Chciałabym dodać jeszcze jedną rzecz: wkraczamy w nową epokę, nowy świat.
EnglishI merely want to add that we are very concerned about the latest developments in Georgia.
Chcę jedynie dodać, że jesteśmy niezwykle zajęci kwestią ostatnich incydentów w Gruzji.
EnglishI just want to add two points about what I said at the beginning.
Chcę dodać tylko dwie uwagi, dotyczące tego, o czym mówiłem na początku.
EnglishClick More next to the search box and select the tool that you want to add.
Kliknij przycisk Więcej znajdujący się obok pola wyszukiwania i wybierz narzędzie, które chcesz dodać.
EnglishIt is good that we want to add to the Treaty certain provisions which will impose discipline on what we do.
Dobrze, że chcemy wpisać do traktatu pewne zapisy dyscyplinujące nasze działania.
EnglishIf you want to add the hyperlink again, right-click the cell and select Show hyperlinks.
Aby ponownie dodać hiperlink, kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Pokaż hiperlinki.
EnglishAnd that is all I have to say about dialogue, and yet I want to add that dialogue may not be quite enough.
I to wszystko, co mam do powiedzenia o dialogu, ale chciałbym dodać, że dialog może nie wystarczać.
EnglishTherefore, I want to add one other word, which played a significant part in healing fragmented societies.
Dlatego pragnę dodać jeszcze jedno słowo, które odegrało istotną rolę w pojednaniu podzielonych społeczeństw.
EnglishI also want to add my voice to those who expressed concern about the Mercosur proposals.
Chciałbym także przyłączyć się to tych, którzy wyrażają niepokój w związku z propozycjami w sprawie rozmów z państwami Mercosuru.
EnglishHowever, I also want to add a very important point.
Jednakże chcę dodać jedną istotną kwestię.
EnglishIf you're a business owner and want to add a listing for a single business location, read the instructions below.
Jeśli jesteś właścicielem firmy i chcesz dodać wpis dotyczący jednej lokalizacji firmy, przeczytaj poniższe instrukcje.
English“Most of them finish their first term and feel it's going so well they want to add further languages,” Neyer explains.
zaczyna w pierwszym semestrze i stwierdza: wszystko udaje się doskonale, prosimy o następne języki” mówi Jürgen Neyer.
EnglishWant to add a site to the exceptions list?
Chcesz dodać witrynę do listy wyjątków?
EnglishSo, if we want to then, to our blueprint, add the first important feature, we want to add distributed foot contact.
Jeżeli chcemy więc do naszego projektu dodać pierwszą ważną cechę, musimy zapewnić rozszerzoną możliwość kontaktu z podłożem.
EnglishWant to add a shape to your selection?
Chcesz dodać kształt do zaznaczenia?
EnglishAnd we want to add elements to the curriculum.
EnglishNow I want to add something and inform the Commissioner that in fact she has the rather difficult task of resolving a certain dilemma.
Teraz chcę coś dodać i uświadomić Pani Komisarz, że rzeczywiście ma dosyć trudne zadanie rozwiązania pewnego dylematu.
EnglishI want to add one final point.

Other dictionary words

English
  • want to add

Have a look at the English-Russian dictionary by bab.la.