"want to address" translation into Polish

EN

"want to address" in Polish

See the example sentences for the use of "want to address" in context.

Similar translations for "want to address" in Polish

want noun
to want verb
to preposition
Polish
to conjunction
address noun
to address verb

Context sentences for "want to address" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have been approached by Mr Watson about this and I want to address it thoroughly.
Zwrócił się do mnie w tej sprawie pan Watson i zamierzam zająć się tym dogłębnie.
EnglishFor us, these are the absolutely key issues in this resolution that we want to address.
Dla nas są to najważniejsze sprawy w tej rezolucji, do których chcemy się odnieść.
EnglishI also want to address the particular point about the helpdesk and small businesses.
Chcę także zająć się szczególniej sprawą działu pomocy technicznej i małych przedsiębiorstw.
EnglishSo if you want to address it, the goal is to facilitate interaction with people of other races.
Jeśli chce się mu przeciwdziałać trzeba uprościć obcowanie ze sobą ludzi różnych ras.
EnglishI want to address the issue of compassion. Compassion has many faces.
Chcę zająć się kwestią współczucia, Współczucie ma wiele twarzy.
EnglishMr President, I want to address my comments to Mr Van Rompuy as one chairman to another.
Panie przewodniczący! Chciałbym porozmawiać z panem van Rompuyem jak przewodniczący z przewodniczącym.
EnglishI want to address the issue of shelter.
Chciałabym powiedzieć kilka słów o kwestii zapewnienia ludziom schronienia.
EnglishFinally I want to address the sensitive question of our agricultural policy, which Mrs Auken mentioned.
Na koniec chciałbym zająć się delikatną kwestią naszej polityki rolnej, o której wspomniała pani poseł Auken.
EnglishHowever, today I want to address my remarks to more general issues around the humanitarian aid strategy.
Dzisiaj jednak chciałabym wygłosić uwagi w bardziej ogólnych kwestiach dotyczących strategii pomocy humanitarnej.
EnglishI also want to address this point to my group, as we have not, so far, had the opportunity to discuss this.
Chciałbym się z tym zwrócić również do mojej grupy, ponieważ nie mieliśmy dotąd możliwości omówienia tej kwestii.
EnglishI also want to address the issue of social services of general interest, on which I am a rapporteur.
Chcę również poruszyć kwestię usług publicznych świadczonych w interesie ogólnym, bowiem w tej materii jestem sprawozdawcą.
EnglishI just want to say that we are ready for this and want to address the individual elements of these problems.
Chcę jedynie powiedzieć, że jesteśmy na to gotowi i chcemy zająć się poszczególnymi zagadnieniami z zakresu tych problemów.
EnglishThat is the subject I want to address.
To jest właśnie temat, którym chciałbym się zająć.
EnglishThese are the key issues when we are discussing these three instruments and they are what I want to address in particular.
Są to podstawowe zagadnienia w dyskusji o tych trzech instrumentach i do nich w szczególności chcę się odnieść.
EnglishThe report I want to address - because it brings problems for Members across this House - is that of Mr Medina Ortega.
Chciałam natomiast zająć się sprawozdaniem pana posła Mediny Ortegi, jako że stwarza ono problemy dla posłów tej Izby.
EnglishI want to address the question of costs.
Chciałbym poruszyć kwestie kosztów.
EnglishI want to address my remarks to the situation in Sri Lanka, and several points in this report are applicable there.
Chcę poświęcić moje uwagi sytuacji na Sri Lance, a kilka punktów zawartych w sprawozdaniu ma zastosowanie względem sytuacji w tym kraju.
EnglishI would also like to mention that we naturally also want to address the issue of the rotten meat scandals with this new regulation.
Chciałbym również wspomnieć, że poprzez to rozporządzenie chcemy oczywiście także rozwiązać problem skandali dotyczących zepsutego mięsa.
EnglishI want to address the security aspects of the agreement, understanding from the report that this is largely left to regulation by the Joint Committee.
Chciałabym zająć się aspektami bezpieczeństwa omawianej umowy, wynikającymi ze sprawozdania, które w dużej mierze pozostawiono kontroli wspólnej komisji.
English. - Mr President, I think it is very clear that we all want to address the question of human rights whenever and wherever possible.
komisarz. - Panie przewodniczący! Sądzę, że jest oczywiste, iż wszyscy chcemy zwracać uwagę na kwestię praw człowieka, kiedy tylko i gdzie tylko jest to możliwe.

Other dictionary words

English
  • want to address

Have a look at the Indonesian-English dictionary by bab.la.