"want to avoid" translation into Polish

EN

"want to avoid" in Polish

See the example sentences for the use of "want to avoid" in context.

Similar translations for "want to avoid" in Polish

want noun
to want verb
to preposition
Polish
to conjunction
to avoid verb

Context sentences for "want to avoid" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe EGF must be more flexible if we want to avoid drowning in uncertainty.
EFG musi być bardziej elastyczny jeżeli nie chcemy pogrążyć się w niepewności.
EnglishIf we want to avoid closure, then we need to keep the exploitation rate at 30%.
Jeśli chcemy uniknąć zamknięcia łowiska, musimy utrzymywać tempo eksploatacji na poziomie 30 %.
EnglishIf they want to avoid the worst, Europeans must be united to prepare the best.
Jeżeli chcą uniknąć najgorszego, Europejczycy muszą być zjednoczeni w poszukiwaniu najlepszego wyjścia.
EnglishNow, that is a situation that I believe we all want to avoid.
To jest sytuacja, której - jak sądzę - wszyscy pragniemy uniknąć.
EnglishThat is what I want to avoid and that is what the Commission must avoid.
Tego właśnie chcę uniknąć i tego musi unikać Komisja.
EnglishWe want to avoid at all costs fighting over spheres of influence.
Za wszelką cenę chcemy uniknąć walki o strefy wpływu.
EnglishWe want to set something in motion; we want to avoid a static budget and, above all, we want to move the Council.
Chcemy coś poruszyć; chcemy uniknąć statycznego budżetu i przede wszystkim chcemy poruszyć Radę.
EnglishI want to avoid animal suffering and ensure we have humane methods of killing or at least less painful.
Chcę uniknąć cierpienia zwierząt i zapewnić dostępność humanitarnych lub przynajmniej mniej bolesnych metod zabijania.
English(SV) We say 'yes' to transparency, but we want to avoid the naivety that can expose people to danger or abuse.
Jesteśmy "za” przejrzystością ale nie chcemy być naiwni, narażając przez to obywateli na niebezpieczeństwo lub nadużycia.
EnglishI have been asked - and I do not want to avoid any questions - why we did not submit this to a referendum.
Zapytano mnie - i nie chcę unikać odpowiedzi na żadne pytania - dlaczego nie poddaliśmy tego do rozstrzygnięcia w referendum.
EnglishI want to avoid giving the impression that we are spending EUR 800 million to enable research into hydrogen as a fuel technology.
Nie chcę, aby odnieśli państwo wrażenie, że przeznaczamy 800 milionów euro na badania wodoru jedynie jako paliwa.
EnglishWe want to avoid cartels and monopolies.
EnglishThis is important if we want to avoid an unbalanced macroeconomic framework and preserve the institutional balance sought by the treaties.
Jest to istotne, o ile chcemy uniknąć niestabilnych ram makroekonomicznych i zachować równowagę instytucjonalną, do której dąży się w traktatach.
EnglishTo the Commission, I would say: keep a close eye on the Member States, because we know that they will want to avoid implementing this.
Komisji zaś chciałbym powiedzieć: proszę pilnie śledzić działania państw członkowskich, ponieważ wiemy, że będą próbowały się wywinąć od jej wdrożenia.
EnglishWithout the cooperation of the local government and mayors, environmental action will come to nothing, which is precisely what we want to avoid.
Bez współpracy samorządów lokalnych i burmistrzów działania na rzecz środowiska naturalnego nic nie dadzą, a tego właśnie chcielibyśmy uniknąć.
EnglishBy the way, whenever dictators want to avoid being accused of political trials, they always play the tax evasion or economic crimes card.
Nawiasem mówiąc, dyktatorzy często uciekają się do skazywania za niepłacenie podatków bądź przestępstwo finansowe, gdy chcą uniknąć zarzutu procesów politycznych.
EnglishIn that event, what we would be discussing now is not whether we want the number one position or the number three position, but whether we want to avoid the last position.
Gdyby tak się stało, dyskutowalibyśmy dzisiaj nie o tym, czy chcemy być pierwsi czy trzeci na świecie, ale czy chcemy uniknąć bycia ostatnimi.
EnglishWe want to avoid the uncertainty where we are sometimes claiming that there is no responsibility either on the side of the Commission or on the side of the Member States.
Chcemy uniknąć niepewności, kiedy to czasami twierdzimy, że odpowiedzialność nie leży ani po stronie Komisji, ani po stronie państw członkowskich.
EnglishProblems are occurring there which are more significant than people initially wanted to believe and the USA now finds itself in the sort of difficulties that we definitely want to avoid.
Pojawiają się tam istotne problemy, w które wcześniej nie chciano uwierzyć i USA znalazły się w trudnej sytuacji, której zdecydowanie chcemy uniknąć.
EnglishI want to avoid a situation where the Commission, having gathered the data, starts imposing investment plans and ends up telling companies not to invest here but there.
Chcę uniknąć sytuacji, w której po zebraniu danych Komisja zaczyna narzucać plany inwestycyjne i w efekcie mówi przedsiębiorstwom, aby nie inwestowały tutaj, tylko tam.

Other dictionary words

English
  • want to avoid

Search for more words in the Japanese-English dictionary.