"want to become" translation into Polish

EN

"want to become" in Polish

See the example sentences for the use of "want to become" in context.

Similar translations for "want to become" in Polish

want noun
to want verb
to preposition
Polish
to conjunction
to become verb

Context sentences for "want to become" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs a woman, it's the best race to be... especially if you want to become an actress, like I do.
To jest jednak najlepsza rasa dla kobiety... zwłaszcza jesli chce się zostać aktorką, jak ja.
EnglishI don't want to become UN Leader, I want to become an actress, so there.
Nie chcę być przewodniczącym ONZ, chcę być aktorką.
EnglishDo you want to become active, or are you looking for a new challenge?
Chcesz być aktywny czy szukasz nowych wyzwań?
EnglishPregnancy and breast-feeding Tell your doctor if you are pregnant or want to become pregnant.
Ciąża i karmienie piersią Pacjentki w ciąży lub które zamierzają zajść w ciążę powinny o tym poinformować lekarza.
EnglishIf you want to become a fossil, you actually need to die somewhere where your bones will be rapidly buried.
Jeśli chcesz stać się skamieliną, musisz umrzeć gdzieś, gdzie twoje kości zostaną szybko pogrzebane.
EnglishThe borders of these countries that want to become part of the Schengen acquis are an easy target for criminals.
Granice tych krajów, które chcą stać się częścią dorobku Schengen, są łatwym celem dla przestępców.
EnglishIf we want to become the continent of rights, we will have to have the procedural rights established little by little.
Jeżeli chcemy się stać kontynentem prawa, to będziemy musieli krok po kroku wprowadzać prawa proceduralne.
EnglishFor a parliament to want to become a kind of governing assembly would not be compatible with the high principle of democracy.
Jeśli parlament chce stać się czymś w rodzaju rządzącego zgromadzenia, nie jest to zgodne ze świętą zasadą demokracji.
EnglishSo if you have a choice between being a Chinese and being an Indian, you would want to become a Chinese in order to live 10 years longer.
Jeżeli mielibyście do wyboru bycie Chińczykiem, czy mieszkańcem Indii, wolelibyście być tym pierwszym, by żyć 10 lat dłużej.
EnglishSo, you know, if you want to become more compassionate, you visit sick people in the hospital, and you will become more compassionate.
Także wiecie, jeśli chcesz stać się bardziej współczujący, odwiedzasz chorych ludzi w szpitalu i stajesz się bardziej współczujący.
EnglishAnd if you look at a guy called Dennis, when he decides what to become -- is it a lawyer, or does he want to become a doctor or a teacher?
A jak spojrzysz na Dennisa, kiedy podejmuje decyzję gdzie chce mieszkać -- czy być prawnikiem, o czy chce zostać lekarzem a może nawet nauczycielem?
EnglishThe unemployed and people from social groups which are in an unfavourable situation need active support and advice if they want to become independent.
Osoby bezrobotne i grupy społeczne będące w niekorzystnej sytuacji, jeżeli chcą się usamodzielnić, potrzebują aktywnego wsparcia i doradztwa.
English- (SK) Madam President, Europe and the European Union want to become the most competitive and the best, most advanced economy in the world.
- (SK) Pani Przewodnicząca! Europa i Unia Europejska chcą stać się najbardziej konkurencyjną i najlepszą, najbardziej zaawansowaną gospodarką na świecie.
EnglishIt is not for us to decide whether they want to become fully democratic countries, although the three Copenhagen criteria should be complied with 100%.
Nie do nas należy orzekanie, czy chcą one stać się krajami w pełni demokratycznymi, choć trzy kryteria kopenhaskie powinny być spełnione w 100%.
EnglishBefore we start promoting these cultures outside Europe, even we ourselves have to want to become familiarised with all those cultural elements which are typical of Europe.
Zanim zaczniemy promować te kultury poza Europą, najpierw my sami musimy chcieć zaznajomić się z tymi elementami kulturowymi, które są dla Europy typowe.
EnglishAnd all at no extra cost, no selection, and allowing the pupils the route into university, even if many of them would want to become entrepreneurs and have manual jobs as well.
Bez dodatkowych kosztów i selekcji, pozwalając uczniom na przejście do uniwersytetu, nawet gdyby chcieli zostać przedsiębiorcami, lub wykonywać prace fizyczne.
EnglishIf you cannot chose your nationality, then you will want to become an Indian man. ~~~ Because, as an Indian man, you have about two years of life expectancy advantage vis-a-vis Indian women.
Jeżeli nie możesz zdecydować się na swoja narodowość, że chcesz zostać Hindusem, Jako mężczyzna przeżyjesz dwa lata dłużej niż indyjskie kobiety.
EnglishSo if you want to become famous early on, you should be an actor, because then fame starts rising by the end of your 20s -- you're still young, it's really great.
Więc jeśli chcesz zostać sławny wcześnie, powinieneś być aktorem, ponieważ wówczas sława zaczyna rosnąć do końca trzeciej dekady życia - wciąż jesteś młody, to naprawdę wspaniałe.
EnglishThe Roma community needs to understand that it has to make the necessary efforts and that it has to really want to become integrated into society, regardless of country of origin or residence.
Społeczność Romów musi zrozumieć, że musi podjąć konieczne działania i naprawdę chcieć zintegrować się ze społeczeństwem, niezależnie od kraju pochodzenia lub zamieszkania.
EnglishWe observe that a whole string of nations that do not border on northern seas want to become members of the Arctic Council, and I am pleased that the European Union is and will become such.
Widzimy, że cały szereg państw, które nie mają granic na morzach północnych aspiruje do członkostwa w Radzie Arktycznej i cieszę się, że Unia Europejska jest i będzie wśród nich.

Other dictionary words

English
  • want to become

Have a look at the English-Korean dictionary by bab.la.