"want to begin" translation into Polish

EN

"want to begin" in Polish

See the example sentences for the use of "want to begin" in context.

Similar translations for "want to begin" in Polish

want noun
to want verb
to preposition
Polish
to conjunction
to begin verb

Context sentences for "want to begin" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI want to begin by thanking Mr Albertini and Mr Danjean for their excellent reports.
Zacznę od podziękowań pod adresem posłów Albertiniego i Danjeana za ich znakomite sprawozdania.
EnglishBut I want to begin with a story of an unusual and terrible man.
Ale chcę zacząć opowieścią o niezwykłym i strasznym człowieku.
EnglishI want to begin with you, Mr Salafranca, because you asked me about some very specific points.
Chciałabym zacząć od Pana, Panie Pośle Salafranca, gdyż zapytał Pan o kilka bardzo konkretnych spraw.
English(RO) Mr President, I want to begin by expressing my complete sympathy for the Japanese people.
(RO) Panie Przewodniczący! Na wstępie chciałbym wyrazić najgłębsze współczucie dla narodu japońskiego.
English(SV) Madam President, I want to begin by thanking Marco Cappato for an interesting report.
(SV) Pani przewodnicząca! Chciałabym zacząć od podziękowań dla pana Marco Cappato za interesujące sprawozdanie.
English(RO) Mr President, I want to begin by congratulating Mrs Guillaume for the fine job which she has done.
(RO) Panie Przewodniczący! Pragnę zacząć od gratulacji dla pani poseł Guillaume za doskonale wykonaną pracę.
English. - Mr President, I want to begin by thanking everyone who worked on the MSS decision.
sprawozdawczyni. - Panie przewodniczący, na początek chcę podziękować wszystkim, którzy pracowali nad decyzją w sprawie MMS.
EnglishMr President, I want to begin by reminding us of the words of the Universal Declaration.
EnglishMr President, I want to begin by acknowledging the role that President Sarkozy has played during his time as President of the Council.
Panie przewodniczący! Zacznę od wyrazów uznania dla roli, jaką odegrał prezydent Sarkozy podczas przewodnictwa w Radzie.
English(RO) I want to begin by congratulating the Swedish Presidency for the way in which it has made the preparations for the transition to the Treaty of Lisbon.
(RO) Pragnę rozpocząć od pogratulowania prezydencji szwedzkiej sposobu, w jaki przygotowała grunt dla traktatu lizbońskiego.
English. - (DE) Mr President, I want to begin by saying that I would very much like to have two minutes speaking time for my closing remarks.
Panie Przewodniczący! Na początek chciałbym powiedzieć, że bardzo zależy mi na tym, aby udzielił mi Pan dwóch minut głosu na zakończenie debaty.
English. - (ES) Madam President, I want to begin by emphasising that this report is extremely important, timely and courageous.
w imieniu grupy Verts/ALE. - (ES) Pani przewodnicząca! Pragnę zacząć od tego, że przedmiotowe sprawozdanie jest niezwykle ważne, aktualne i odważne.
English(SV) Mr President, I want to begin by thanking Mrs Angelilli for a constructive report in which she followed up the decisions from the children's strategy.
(SV) Panie przewodniczący! Najpierw pragnę podziękować pani poseł Angelilli za konstruktywne sprawozdanie, które odzwierciedla decyzje podjęte w ramach strategii ochrony dzieci.
English(ES) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I did not want to begin my speech without saluting the non-governmental organisations that are on the ground.
(ES) Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Pani Komisarz, Panie i Panowie Posłowie! Na początku mojego wystąpienia chciałbym wyrazić uznanie organizacjom pozarządowym na Haiti.
English. - (ES) Madam President, I want to begin by congratulating my colleague, Mr Lechner, on the excellent report he has produced: it is both balanced and moderate.
w imieniu grupy PSE. - (ES) Pani przewodnicząca! Chciałbym rozpocząć od pogratulowania mojemu koledze, panu Kurtowi Lechnerowi wspaniałego sprawozdania: jest ono zrównoważone i umiarkowane.

Other dictionary words

English
  • want to begin

Search for more words in the English-Italian dictionary.