"want to build" translation into Polish

EN

"want to build" in Polish

See the example sentences for the use of "want to build" in context.

Similar translations for "want to build" in Polish

want noun
to want verb
to preposition
Polish
to conjunction
build noun
to build verb

Context sentences for "want to build" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThose of us who are in favour of the Treaty want to build on what we have.
Ci z nas, którzy popierają Traktat chcą oprzeć się na tym, co osiągnęliśmy.
EnglishCulture, art and sport are of major importance if we want to build the whole personality.
Kultura, sztuka i sport są bardzo ważnymi składnikami ludzkiej osobowości.
EnglishIt is a slap in the face for all our young people who want to build a future for themselves.
To policzek dla wszystkich młodych ludzi, którzy chcą budować dla siebie przyszłość.
EnglishI wish success to all those who want to build democracy in Moldova.
Życzę powodzenia wszystkim tym, którzy chcą budować demokrację w Mołdawii.
EnglishAnd so what that really means is that our structures now contain the blueprints of what we want to build.
Naprawdę oznacza to, że nasze struktury zawierają teraz projekty tego, co chcemy zbudować.
EnglishI mean, we want to build frameworks in a way that makes it acceptable and makes it, you know, productive down the road.
Chcemy budować struktury, aby były akceptowalne, wydajne na dalszych etapach.
EnglishAnd so when you want to build on the social layer, the framework has been decided; it is the Open Graph API.
Chcąc coś zbudować na warstwie społecznościowej, wybór struktury jest przesądzony: to Open Graph API.
EnglishIf we want to build a stronger euro, this governance package is an essential building block in that process.
Jeżeli chcemy budować silniejsze euro, ten pakiet zarządzania będzie kamieniem węgielnym całego procesu.
EnglishWe also want to build a just Europe, so any initiative that has a bearing on procedural rights is vital.
Chcemy również budować Europę sprawiedliwą, zatem konieczna jest każda inicjatywa mająca wpływ na prawa procesowe.
EnglishThe first is that we need to decode all of the complexity of what we want to build -- so our buildings and machines.
Pierwszy jest taki, że musimy odkodować złożoność tego, co chcemy zbudować: naszych budynków i maszyn.
EnglishCA: What do you -- I mean -- do you want to build another one?
CA: Co zamierzasz, zbudujesz następny?
EnglishWe want to build our own identities, our own fabric, create an open dialogue so that we share our ideas and share yours with us.
Chcemy tworzyć własną tożsamość, otworzyć dialog, by dzielić się naszymi ideami i poznawać wasze.
EnglishWe want to build a network structure that integrates businesses, universities and research institutes in Europe.
Pragniemy zbudować strukturę sieciową, która będzie łączyć przedsiębiorstwa, uczelnie i instytuty badawcze Europy.
EnglishWe do not simply want to build a safe Europe.
Nie chcemy budować Europy po prostu bezpiecznej.
EnglishSo, we want to build a 30 meter telescope.
Chcemy zbudować teleskop trzydziestometrowy.
EnglishSo my breakfast, my lunch, I donate it to a charity that I founded because we want to build a school in Sudan.
Więc moje śniadanie i mój lunch, daruję organizacji dobroczynnej, którą założyłem, ponieważ chcemy zbudować szkołę w Sudanie.
EnglishAnd I think part of the reason she didn't want to build models was, she wasn't a chemist, whereas Pauling was a chemist.
I myślę że jedną z przyzyn dlaczego nie chciała budować modelu DNA było to że nie jest chemikiem a Pauling nim był.
EnglishAntoine de Saint-Exupery once said, "If you want to build a flotilla of ships, you don't sit around talking about carpentry.
Antoine de Saint-Exupery powiedział kiedyś, "Jeśli chcesz zbudować flotę statków, nie nawołuj do zdobycia drewna.
EnglishI think if we want to build on this technology, which could be part of the solution, we need public acceptance.
Myślę, że jeżeli chcemy skorzystać z tej technologii, która może stanowić część rozwiązania, potrzebujemy akceptacji społecznej.
EnglishThese are what we need to highlight and stress the importance of if we look ahead and want to build a better and healthier Europe.
Skoro spoglądamy w przyszłość i chcemy tworzyć lepszą oraz zdrowszą Europę, to musimy podkreślić wagę tych czynników.

Other dictionary words

English
  • want to build

Moreover, bab.la provides the Indonesian-English dictionary for more translations.