"want to call" translation into Polish

EN

"want to call" in Polish

See the example sentences for the use of "want to call" in context.

Context sentences for "want to call" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt this point, I want to call on the Presidency once again to accept this idea.
W tym miejscu ponownie apeluję do prezydencji o zaakceptowanie tej koncepcji.
EnglishI want to call on all my fellow Members to have more respect for those who have elected us.
Szanowni eurodeputowani! Więcej szacunku dla woli tych, którzy nas wybrali.
EnglishAnd I want to call your attention to some of the side effects of going the institutional route.
Chcę, abyście zwrócili uwagę na pewne skutki uboczne tworzenia instytucji.
English(Laughter) The ones you don't want you call problems, but you need them.
(Śmiech). ~~~ Te, które są dla was nieprzyjemne nazywacie problemami, ale wszyscy ich potrzebujemy.
EnglishThese are some of the fundamental rules which you, as you have said, do not want to call into question.
To fundamentalne zasady, których - jak Pan mówił - nie chce Pan podawać w wątpliwość.
EnglishSo, what reality do we want to call into existence: a person who is limited, or a person who's empowered?
Jaką więc rzeczywistość chcemy powołać do istnienia, osobę ograniczoną, czy wyemancypowaną?
EnglishA semantic Web, Web 3.0, giant global graph -- we're kind of trying out what we want to call this thing.
Sieć semantyczna, Web 3.0, ~~~ gigantyczny, globalny wykres to są swego rodzaju próby, jak to określić.
EnglishWe want to call on Parliament not to support the opening up of this area, but to support a restrictive solution.
Chcemy zaapelować do Parlamentu, by nie popierał otwarcia tego obszaru tylko rozwiązanie restrykcyjne.
EnglishWhat I would like to say is that we should complete this revision, or whatever we want to call it, this year.
Chciałbym powiedzieć, że powinniśmy zakończyć ten przegląd - lub to co nazywamy jego mianem - w tym roku.
EnglishI want to call on your solidarity to exert pressure on the EC and the Council for an EU Roma policy.
Chcę apelować do waszej solidarności, abyśmy wywarli nacisk na KE oraz Radę w sprawie unijnej polityki wobec Romów.
EnglishThat is exactly what I want to call on Parliament to do.
Właśnie do tego chciałbym wezwać Parlament.
EnglishOn this point, I want to call for joint commemoration of historical events and heroes from the Balkan peninsula.
W tym momencie chciałbym wezwać do wspólnego upamiętnienia wydarzeń historycznych oraz bohaterów z Półwyspu Bałkańskiego.
EnglishThe issue of cloning is increasingly being used by all who want to call the European institutions into question.
Kwestia klonowania jest coraz częściej wykorzystywana przez wszystkich, którzy pragną kwestionować instytucje europejskie.
English(PT) Mr President, I too want to call for this joint motion for a resolution to be voted on as it currently stands.
(PT) Panie przewodniczący! Ja również chciałem wezwać do przegłosowania tego wspólnego projekty rezolucji, takiego jak jest teraz.
EnglishAnd I want to call it the girl cell.
Chcę nazwać ją dziewczęcą cząstką.
EnglishI want to call that into question.
Chciałbym poddać to w wątpliwość.
EnglishHowever, I still want to call on the Chinese authorities to give, to the families of those who are still under detention, at least information about their whereabouts.
Jednakże, wciąż wzywam Chińskie władze, aby udzieliły rodzinom osób nadal zatrzymanych informacji o miejscu ich przebywania.
EnglishWhether you want to call it better coordination, better governance, or even a gouvernement économique, the key is the common commitment to success.
Można nazywać to lepszą koordynacją, lepszym zarządzaniem, czy nawet gouvernement économique, ale kluczem jest wspólne dążenie do osiągnięcia sukcesu.
EnglishMany of these deaths were completely preventable, and this what I want to think of as the disconcerting thing, what I want to call "the last mile" problem.
Wielu z tych zgonów można było zapobiec. ~~~ I to jest właśnie to o czym chcę myśleć jako o niepokojącym zjawisku, co chcę nazwać problemem "ostatniej mili".
EnglishFinally, I want to call upon the European Union to make maximum use of the instrument to promote democracy and human rights that is now at our disposal.
Na koniec chciałabym wezwać Unię Europejską do maksymalnego wykorzystania narzędzi promowania demokracji i praw człowieka, jakie mamy teraz do naszej dyspozycji.

Other dictionary words

English
  • want to call

Have a look at the English-Dutch dictionary by bab.la.