"want to change" translation into Polish

EN

"want to change" in Polish

See the example sentences for the use of "want to change" in context.

Similar translations for "want to change" in Polish

want noun
to want verb
to preposition
Polish
to conjunction
change noun
to change verb

Context sentences for "want to change" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe want to change the situation, but we should also set an example ourselves here.
Chcemy doprowadzić do zmiany tej sytuacji, lecz sami powinniśmy dać przykład.
EnglishIf you want to change your setting for automatically adding pages to your circle:
Jeśli chcesz zmienić ustawienie automatycznego dodawania stron do kręgu:.
EnglishIf we really want to change the world as we say, we must resort to other measures.
Jeśli naprawdę chcemy zmienić świat tak, jak o tym mówimy, musimy sięgnąć po inne środki.
EnglishThat is what we want to change and that is also something I wanted to say here.
To właśnie chcemy zmienić i o tym również chciałam tutaj powiedzieć.
Englishmedicines containing digoxin, as your doctor may want to change your dose whilst you are taking
leki zawierające digoksynę, ponieważ lekarz może zdecydować o zmianie dawki podczas
EnglishWe want to change the EU's fisheries policy so that it leads to a recovery in fish stocks.
Pragniemy zmienić politykę rybołówstwa UE, aby prowadziła do odnowienia zasobów rybnych.
EnglishIf you want to change the world, you have to group together, you have to be collaborative.
Chcąc zmienić świat, należy się zebrać i współpracować ze sobą.
EnglishWe want to change this, and I am asking for your support in doing so.
Chcemy to zmienić i proszę państwa o poparcie w tym względzie.
EnglishIf you want to change your account login, you can do this by visiting your Google Account settings.
Aby zmienić login swojego konta, skorzystaj z ustawień konta Google.
EnglishSome Member States, including France, Germany and the Netherlands, want to change the rules of the game.
Niektóre państwa członkowskie, w tym Francja, Niemcy i Holandia, chcą zmienić zasady gry.
EnglishWe therefore want to change the EU's fisheries policy so that it will lead to a recovery in fishing stocks.
Dlatego też chcemy zmienić politykę rybołówstwa UE, aby prowadziła do odnowienia zasobów rybnych.
EnglishIf you want to change your “Patch Change Day” to a different day of the week talk to your doctor.
Jeżeli chce się zmienić „ Dzień Zmiany Plastra ” na inny dzień, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
EnglishThen, touch the part of the document you want to change, and the mobile device’s keyboard appears.
Potem kliknij część dokumentu, którą chcesz zmienić. ~~~ Spowoduje to wyświetlenie klawiatury urządzenia przenośnego.
EnglishSo, then, we understand that if we want to change our trajectory, in life, or in the balloon, we have to change altitude.
Rozumiemy więc, że aby zmienić trajektorię, w życiu, czy też lecąc balonem, musimy zmienić wysokość.
EnglishIf we want to change that rule, then that is fine.
Jeżeli chcemy zmienić zasadę, nie ma problemu.
EnglishIf you want to change the process... change the laws
Jeśli chcesz zmienić zasady... zmień prawo.
EnglishWe want a change of course, we want a Commission which pays more attention to social policy than was previously the case.
Chcemy zmiany kierunku, chcemy, żeby Komisja zwracała większą uwagę niż poprzednio na politykę społeczną.
EnglishWith this directive, we want to change that. With this directive, we have strengthened the Member States' responsibilities.
Chcemy to zmienić poprzez przedmiotową dyrektywę, która zwiększy odpowiedzialność państw członkowskich.
EnglishThe Commission does not want to change the guidelines.
EnglishI want to change the word 'for' to 'from'.
Proponuję zatem zmianę słowa "for” na "from”.

Other dictionary words

English
  • want to change

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Romanian-English dictionary.