"want to create" translation into Polish

EN

"want to create" in Polish

See the example sentences for the use of "want to create" in context.

Similar translations for "want to create" in Polish

want noun
to want verb
to preposition
Polish
to conjunction
to create verb

Context sentences for "want to create" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe certainly do not want to create unnecessary administrative or financial burdens.
Na pewno nie chcemy generować niepotrzebnych administracyjnych ani finansowych obciążeń.
EnglishThis is essential if we want to create a truly European judicial area.
Jest to istotne, jeśli chcemy tworzyć prawdziwą europejską przestrzeń sądowniczą.
EnglishWhen you want to create a new blank document in Word -- it could happen!
Kiedy chcecie utworzyć nowy, pusty dokument w Wordzie - może się tak zdarzyć!
EnglishWe want to create the conditions for this now so that they can come and work together with us.
Chcemy teraz stworzyć warunki, ku temu, by mogli oni przybyć i pracować wraz z nami.
EnglishNobody here has said that we want to create a Europe against the nations.
Nikt tu nie twierdzi, że chcemy stworzyć Europę wbrew narodom.
EnglishArchitects, for example, they want to create prototypes of buildings.
Architekci na przykład, chcą szybko stworzyć prototypy budynków.
EnglishBy 2010 we want to create a European area of higher education.
Do 2010 r. chcemy stworzyć Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego.
EnglishI want to create endless possibilities with this cello.
Chcę tworzyć nieskończone możliwości za pomocą tej wiolonczeli.
EnglishWe really did not want to create any legal problems.
Naprawdę nie chcieliśmy tworzyć żadnych problemów prawnych.
EnglishI don't want to create a perfect object like a perfect robot.
Nie chcę przedmiotu idealnego, idealnego robota.
EnglishWhy do we want to create imbalances in this regard?
Dlaczego dążymy do zachwiania równowagi w tym względzie?
EnglishAccordingly, if we want to create a so-called Union of results or Union of action, we must strengthen cohesion policy.
W związku z czym, jeżeli chcemy "unię rezultatów”, "unię działań”, należy wzmocnić politykę spójności.
EnglishTherefore they want to create regional markets.
Dlatego też chcą utworzenia rynków regionalnych.
EnglishI want to create an object like you and me.
Chce stworzyć przedmioty podobny do Was i mnie.
EnglishIt can stand as a symbol that the wearer has the power to create whatever it is that they want to create in that space.
Może oznaczać, że osoba, która jej używa, posiada moc stworzenia w tym konkretnym miejscu czegokolwiek zapragnie.
EnglishBut I don't want to create too many expectations.
Nie chcę jednak podsycać oczekiwań.
EnglishThis is the use of animals now to create drugs and other things in their bodies that we want to create.
Obecnie zwierzęta wykorzystuje się, do tworzenia w ich ciałach leków i innych substancji. do tworzenia w ich ciałach leków i innych substancji.
EnglishIn addition, we want to create a cross-border, digital internal market and to establish a global perspective on the internal market.
Ponadto pragniemy utworzyć transgraniczny cyfrowy rynek wewnętrzny i spojrzeć na rynek wewnętrzny z perspektywy globalnej.
EnglishOn the other hand, in the Europe 2020 Strategy and in the Employment Guidelines we say that we want to create more and better jobs.
Z drugiej strony w strategii Europa 2020 i w wytycznych dotyczących zatrudnienia mówimy, że chcemy tworzyć liczniejsze i lepsze miejsca pracy.
EnglishThey want to create laws.

Other dictionary words

English
  • want to create

Have a look at the English-Vietnamese dictionary by bab.la.