"want to deal" translation into Polish

EN

"want to deal" in Polish

See the example sentences for the use of "want to deal" in context.

Context sentences for "want to deal" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI want to deal with some of the particular questions that have been asked of me.
Zamierzam teraz odpowiedzieć na poszczególne pytania, które mi zadano.
EnglishHowever, if we want to deal with such a major issue, then the resources will have to be found.
Jednak jeżeli chcemy się zająć tak poważną sprawą, to środki te trzeba znaleźć.
EnglishThe Council did not want to deal with this in a horizontal way and we are left with this kind of piecemeal approach.
Rada nie chciała podejść do tematu w sposób horyzontalny i pozostało nam to fragmentaryczne podejście.
EnglishSo, if the Council want a deal on this package, they need to understand that this is a central requirement of Parliament.
Tak więc jeśli Rada chce zawrzeć ugodę co do tego pakietu musi zrozumieć, że jest to zasadnicze żądanie Parlamentu.
EnglishI just want to deal with a couple of things.
Chciałabym jeszcze poruszyć kilka spraw.
EnglishI want to deal briefly with two issues.
Pragnę krótko omówić dwie kwestie.
EnglishI want to deal with a specific issue relating to mobility, which we all agree is necessary and is good for Europe.
Chciałbym zająć się specyficzną kwestią związaną z mobilnością, która - jak zgadzamy się wszyscy - jest niezbędna i dobrze służy Europie.
EnglishAfter all, we can imagine how effectively the Chinese Government will want to deal with those who 'disturb the peace' in Tibet.
Możemy sobie przecież wyobrazić, jak skutecznie chiński rząd będzie chciał się rozprawić z tymi, którzy "zakłócą spokój” w Tybecie.
EnglishWe need to have a detailed debate, not only about this point, but also about the issue of how we want to deal with genetically modified food.
Konieczna jest szczegółowa dyskusja, nie tylko w tej sprawie, ale również w sprawie postępowania z genetycznie modyfikowaną żywnością.
EnglishFrom the point of view of competence, would we want to deal with an Austrian Commissioner who has not proven himself at all in his area.
Z punktu widzenia kompetencji, czy chcielibyśmy się zadawać z austriackim komisarzem, który nie zbudował swej wiarygodności w tym zakresie?
EnglishHow can we escape [having] a double-standard, if we at the same time preach democracy and at the same time don't want to deal with the groups that are representative?
Jak możemy uniknąć stosowania podwójnych standardów, jeśli propagujemy demokrację, a jednocześnie nie chcemy rozmawiać z reprezentatywnymi grupami?
EnglishHowever, at the same time, we must also protect the victims, because we cannot just want to deal harshly with the traffickers and then completely forget the victims.
Jednocześnie musimy jednak chronić ofiary, ponieważ nie możemy jedynie domagać się surowego traktowania handlarzy, a następnie zupełnie zapomnieć o ofiarach.
EnglishYou're saying you want a deal with all the different countries of the world where we're all bound together to cutting carbon emissions in a way that is to the benefit of the whole world.
Mówi się, że chcemy współdziałać z różnymi krajami świata, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla, w taki sposób, żeby skorzystał na tym cały świat.
EnglishOtherwise you will find it difficult to represent the 60 to 70% of Czechs and Moravians who do not want to deal on unequal terms with Europe, but who do want to live in Europe in a normal way.
W przeciwnym razie będziecie mieć trudności w reprezentowaniu 60-70% Czechów i Morawian, którzy nie chcą w Europie funkcjonować na nierównych warunkach, ale chcą normalnie w niej żyć.

Other dictionary words

English
  • want to deal

More translations in the English-Romanian dictionary.