"want to develop" translation into Polish

EN

"want to develop" in Polish

See the example sentences for the use of "want to develop" in context.

Context sentences for "want to develop" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen many developing countries now want to develop wind power they must use old and unpatented technology.
O ile wiele krajów rozwijających się chce obecnie rozwijać pozyskiwanie energii wiatru, muszą one korzystać ze starej i opatentowanej technologii.
EnglishOur geographical position and our ongoing programmes in the Arctic are our starting point, but we want to develop this further.
Nasze położenie geograficzne i realizowane przez nas w Arktyce programy to nasz punkt wyjścia, lecz pragniemy nad tym dalej pracować.
EnglishIf the European Union really does want to develop an external policy that has some influence in the world, then it too must have a financial arm.
Jeśli Unia Europejska naprawdę chce prowadzić politykę zagraniczną, która liczy się w świecie, musi mieć wsparcie finansowe.
EnglishWe want to develop clean technology in Europe and to export it too, so that we can maintain a clean global environment together.
Chcemy rozwijać w Europie czystą technologię i dokonywać jej transferu, tak aby wspólnie zachować czyste środowisko naturalne na całym świecie.
EnglishMoreover, we want to develop an advanced environmental policy while, at the same time, guaranteeing the competitiveness of our businesses.
Co więcej, chcemy opracować postępową politykę środowiskową, zapewniając jednocześnie konkurencyjność naszej działalności gospodarczej.
EnglishProcedural requirements, red tape and high costs of registration should not get in the way of people who want to develop their business idea.
Wymogi proceduralne, biurokracja, wysokie koszty związane z rejestracją nie powinny stać na drodze rozwoju osób, które mają pomysł na biznes.
EnglishWe want to develop a tool to overcome the shortcomings of existing university rankings by including a wider range of factors.
Chcemy stworzyć narzędzie, które dzięki uwzględnieniu szerokiej gamy wskaźników pozwoli nam uporać się z brakami występującymi w obecnych systemach rankingowych uczelni.
EnglishThe European Union has to take this into account when we want to develop even stronger cooperation for the benefit of the Arctic, its inhabitants and its wildlife.
Unia Europejska powinna mieć to na uwadze, skoro myślimy o zawiązaniu ściślejszej współpracy na rzecz Arktyki, jej mieszkańców i dzikiej fauny i flory.
EnglishSo we really need to complete the internal market if we want to develop SMEs and if you want more growth and more employment in Europe.
Więc naprawdę musimy zakończyć pracę nad rynkiem wewnętrznym, jeśli chcemy rozwinąć małe i średnie przedsiębiorstwa i jeśli chcecie szybszego wzrostu i wyższego zatrudnienia w Europie.
EnglishWhat I do not understand is that the Barroso Commission does not want to develop and demonstrate its greatest success: the disclosure of the recipients of subsidies.
Nie rozumiem tylko, dlaczego Komisja pod przewodnictwem pana Barroso nie chce przedstawić i zademonstrować swojego największego sukcesu: ujawnienia odbiorców dotacji.
EnglishSo please do come, and we can be sure that the Treaty will be passed when they hear the sort of continental Europe that you want to develop, and your kind of ideas.
Dziękuję bardzo!. Więc proszę przyjedźcie i możemy być pewni, że kiedy usłyszą, jaki rodzaj kontynentalnej Europy chcą panowie rozwijać i usłyszą wasze idee, Traktat zostanie przyjęty.
EnglishWe are in favour of a firmly based and meaningful trans-Atlantic relationship, but we also want to develop a policy of good neighbourliness and to pursue EU enlargement.
Opowiadamy się za silnymi i konstruktywnymi stosunkami transatlantyckimi, ale chcemy także rozwijać politykę dobrego sąsiedztwa oraz dążyć do dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej.
EnglishMr President, has the time not come to decide whether we want to develop Article 105 of the Treaty, which gives greater supervisory powers to the European Central Bank?
Pan przewodniczący miał czas nie podejmować decyzji, czy chcemy skorzystać z art. 105 Traktatu, który przyznaje większe uprawnienia w zakresie nadzoru Europejskiemu Bankowi Centralnemu?
EnglishFourthly, we want to develop international guidance for promoting biodiversity-friendly ways of enhancing the production and consumption of biomass, including biofuels.
Po czwarte chcemy opracować międzynarodowe wytyczne związane z propagowaniem nieszkodliwych dla różnorodności biologicznej metod zwiększania produkcji i konsumpcji biomasy, w tym biopaliw.

Other dictionary words

English
  • want to develop

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Norwegian dictionary.