"want to do" translation into Polish

EN

"want to do" in Polish

See the example sentences for the use of "want to do" in context.

Context sentences for "want to do" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe want to do the same thing with other countries as and when they approach us.
Chcemy postępować tak samo w stosunku do innych krajów, które się do nas zgłoszą.
EnglishIf they do not want to do it, what measures will be taken against the ISPs?
Jeżeli nie będą chcieli współpracować, jakie środki zostaną wobec nich podjęte?
EnglishThat is why we want to do what is doable now in cooperation with the Council.
Dlatego chcemy uczynić coś, co jest obecnie wykonalne, współpracując przy tym z Radą.
EnglishIf we do not want to do this, we are being cowards, and cannot depend on good will.
Jeśli nie chcemy tego zrobić, to jesteśmy tchórzami i nie możemy liczyć na dobrą wolę.
EnglishWe can prosper in the age of globalisation, but we will want to do it our own way.
Możemy rozwijać się pomyślnie w warunkach globalizacji, ale chcemy robić to po swojemu.
EnglishThey're there to build schools and help people, and that's what they want to do.
Przybyli by budować szkoły i pomagać ludziom, i to właśnie chcą robić.
EnglishThe second thing I want to do is introduce my co-author and dear friend and co-teacher.
Następnie chcę przedstawić współautora, bliskiego przyjaciela i nauczyciela.
EnglishIt is about doing what many people in this House cannot do and others do not want to do.
Chodzi o to, czego wielu posłów do tej Izby nie robi, a inni nie chcą robić.
EnglishNow they don't know what they want to do with it, but they're going to figure it out.
Jeszcze nie wiedzą, co chcą z nimi zrobić, ale z pewnością na coś wpadną.
EnglishWe should know what we want to do with this fund and how to set it up.
Powinniśmy wiedzieć, co chcemy zrobić z tym funduszem i w jaki sposób go ustanowić.
EnglishThat's what I want to do to change, to make a difference in the world.
To właśnie jest to co chcę zrobić, żeby zmienić, żeby spowodować zmianę na świecie.
EnglishThat is certainly not what the Lega Nord want, nor do we intend to accept it.
Tego z pewnością nie chce Lega Nord, nie zamierzamy też tego popierać.
EnglishOne side on which we are together, and in which we want to do something good?
Jedna strona, po której jesteśmy wspólnie, chcemy coś zrobić dobrego.
EnglishI maintain this is code inside the Army for, "We don't want to do this."
Twierdzę, że to taki wewnętrzny szyfr w wojsku na "Nie chcemy tego robić.
EnglishThat you had figured out a way of doing what you want to do, if the judges decided against you
Że znalazłeś jakąś drogę aby robić to co chcesz, jeśli sędziowie postanowią inaczej.
EnglishYou should be raising income and let people decide what they want to do with their money.
Powinniśmy zwiększać dochody i pozwolić ludziom zadecydować, co chcą zrobić z pieniędzmi.
EnglishWe want to be in the forefront fields, and we want to do it differently.
Zajmować się innowacyjnymi problemami. ~~~ Zrobić to wszystko inaczej.
EnglishFinally, if we really want to do something, I have two concrete proposals.
Wreszcie, jeżeli na prawdę chcemy coś osiągnąć, mam dwie propozycje.
EnglishIn many cases, then, what they say they want to do in the daytime is undone overnight.
W wielu zatem przypadkach to, co sami - jak mówią - chcą czynić za dnia, jest niweczone nocą.
EnglishIt's not to say that if we had all the money in the world, we wouldn't want to do it.
To nie znaczy, że gdybyśmy mieli wszystkie pieniądze świata to nie chcielibyśmy się tym zająć.

Other dictionary words

English
  • want to do

Translations into more languages in the bab.la English-Esperanto dictionary.