"war" translation into Polish

EN

"war" in Polish

volume_up
war {noun}

EN war
volume_up
{noun}

war (also: warfare, snap)
"The war against terror is bound up in the war against poverty."
Wojna przeciwko terrorowi jest ściśle powiązana z wojną przeciw biedzie.
The war against terrorism is also law's war against those who rise up against it.'
Wojna z terroryzmem jest także wojną prawa przeciwko tym, którzy stają przeciwko niemu.”
Do nothing and the whole area could dissolve into a war - a war which no one will win.
Nie róbmy nic, a na całym obszarze wybuchnie wojna - wojna, w której nie będzie zwycięzców.
war
volume_up
wojenka {f} [dim.]

Synonyms (English) for "war":

war

Context sentences for "war" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn Greece we had a civil war which lasted a full four years and left many dead.
W Grecji mieliśmy czteroletnią wojnę domową, podczas której zginęło wielu ludzi.
EnglishToday the Caucasus is the front line of the new cold war, the localised cold war.
Kaukaz jest dzisiaj pierwszą linią nowej zimnej wojny, lokalnej zimnej wojny.
EnglishThe Treaty of Paris after the Second World War did not solve the problems either.
Również traktat paryski, kończący drugą wojnę światową, nie rozwiązał tego problemu.
EnglishWe are still hearing threats of war against Iran, especially from the United States.
Wciąż słyszymy groźby wojny z Iranem, zwłaszcza ze strony Stanów Zjednoczonych.
EnglishDepleted uranium continues to be used in theatres of war, whether rural or urban.
Zubożony uran nadal jest używany na polach walk - na obszarach wiejskich i miejskich.
EnglishI experienced the siege of Sarajevo and was in the war in Bosnia for years.
Doświadczyłam oblężenia Sarajewa i spędziłam wiele lat w warunkach wojny w Bośni.
EnglishHundreds of thousands of Roma were killed and persecuted during the Second World War.
W czasie drugiej wojny światowej mordowano i prześladowano setki tysięcy Romów.
EnglishWisdom is better than weapons of war; but one sinner destroyeth much good.
Lepsza jest mądrość niż oręże wojenne; ale jeden grzesznik psuje wiele dobrego.
EnglishIt reminds me very much of the Cold War period, as we know it from the history books.
Bardzo przypomina mi to okres zimnej wojny, jaką znamy z podręczników do historii.
EnglishIt was also in Bosnia and Herzegovina that we had a bloody war in Europe in the 1990s.
Także Bośnia i Hercegowina była areną krwawej wojny w latach 90. ubiegłego wieku.
EnglishThe EU Member States have reacted to the war in Georgia in very many ways.
Państwa członkowskie UE zareagowały na wojnę w Gruzji na bardzo wiele sposobów.
EnglishIt should force us to ask not just, why is there war? ~~~ But also, why is there peace?
Powinno to zmusić nas do zadania sobie pytań, nie tylko "Dlaczego istnieją wojny?
EnglishIt goes like this -- we've declared war on work, as a society, all of us.
Wypowiedzieliśmy wojnę pracy, Wypowiedzieliśmy wojnę pracy, jako społeczeństwo.
EnglishSituation in the Democratic Republic of Congo and rape as a war crime (vote)
Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga i gwałt jako zbrodnia wojenna (głosowanie)
EnglishThis time, not because of a war, fortunately, but because of an ageing population.
Tym razem, na szczęście, nie z powodu wojny, ale z powodu starzenia się społeczeństwa.
EnglishIn Europe, there has, for centuries, been reflection about the concept of a just war.
W Europie od wieków prowadzi się rozważania na temat koncepcji wojny sprawiedliwej.
English(SV) Mr President, the map of Europe has changed through armed attack and war.
(SV) Panie przewodniczący! Mapa Europy zmieniła się w wyniku zbrojnej agresji i wojny.
EnglishIt is without a doubt the worst atrocity in Europe since the Second World War.
Była to bez wątpienia największa zbrodnia w Europie od zakończenia II wojny światowej.
EnglishLadies and gentlemen in Europe, do not waver around the next war in this way.
Panie i panowie! Nie bądźcie tak niepewni i niezdecydowani w przypadku kolejnej wojny.
EnglishThe risk of civil war breaking out and of a 'second Afghanistan' must be averted.
Należy oddalić ryzyko wybuchu wojny domowej oraz "drugiego Afganistanu”.