"we expected" translation into Polish

EN

"we expected" in Polish

See the example sentences for the use of "we expected" in context.

Similar translations for "we expected" in Polish

we pronoun
Polish
expected adjective
to expect verb

Context sentences for "we expected" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe had expected an agreement on the funding of the Bali and Poznań climate deals.
Oczekiwaliśmy porozumienia w sprawie finansowania umów z Bali i Poznania dotyczących klimatu.
EnglishWill we be expected to decide the best option for the CAP before a refinement of proposals?
Czy mamy wybrać najlepszą opcję dotyczącą WPR przed udoskonaleniem wniosków?
EnglishWe're now 6,:,8 billion people, and we're expected to be 9 billion people by 2050.
Teraz jest nas 6,8 miliarda, a ma nas być 9 miliardów do 2050.
EnglishBut maybe words are all we can expected from the External Action Service.
Ale być może słowa to wszystko, czego możemy oczekiwać od Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.
EnglishThen we were expected to take a decision relatively quickly.
Następnie oczekiwało się od nas względnie szybkiego podjęcia decyzji.
EnglishSo we had to prevent nuclear war if we expected to survive.
Musieliśmy więc zapobiec wojnie nuklearnej, jeśli chcieliśmy przeżyć.
EnglishWe expected a better drafted document from the former Chair of the Committee on Foreign Affairs.
Spodziewaliśmy się po byłym szefie Komisji Spraw Zagranicznych PE lepiej dopracowanego dokumentu.
EnglishThat is actually to be expected, as we always work well with you and your cabinet.
Tego, prawdę mówiąc, można było oczekiwać, ponieważ zawsze dobrze nam się współpracuje z panią i z pani gabinetem.
EnglishAnd now, on top of that national debt, we are expected to contribute to these European recovery programmes.
A teraz, jakby mało było długów krajowych, mamy wesprzeć te europejskie programy naprawcze.
EnglishWhat we had expected came to pass: the crisis has expanded.
Stało się to, czego się spodziewaliśmy: kryzys rozszerzył się.
EnglishWere we in Europe expected to deprive ourselves of the chance to be at the cutting edge of technology?
Czy my w Europie spodziewaliśmy się pozbawienia nas szansy, aby posiadać przewagę technologiczną?
EnglishActually, we were not that pleased with this decision, as we had expected the EIT headquarters to be located in Wrocław.
Akurat ta decyzja nie sprawiła radości, bo liczyliśmy, że siedzibą EIT zostanie Wrocław.
EnglishWe would have expected this multinational to conduct itself properly, but that was not the case.
Oczekiwalibyśmy po tym międzynarodowym przedsiębiorstwie, że będzie kierowane w sposób właściwy, ale tak nie było.
EnglishColleagues, we expected something quite different.
Panie i Panowie, spodziewaliśmy się czegoś zupełnie innego.
EnglishSix months ago, we would not have expected to have the opportunity to carry out a stress test of this kind.
Sześć miesięcy temu nie spodziewalibyśmy się możliwości przeprowadzenia takiego testu warunków skrajnych.
EnglishBut we were expected to have doubts; we're expected to have fears.
Zgodziliśmy się jednak mieć obawy i lęki.
EnglishThe results were roughly what we had expected.
Wyniki były w dużej mierze zgodne z naszymi oczekiwaniami.
EnglishThat was all we could have expected from a Belgian Government that has not actually existed for eight months.
To wszystko, czego można było oczekiwać od rządu belgijskiego, który w istocie nie istnieje już od ośmiu miesięcy.
EnglishI mentioned this the previous time, but the lessons are that the EU is more robust than we expected.
Mówiłem już o tym poprzednim razem. Wniosek jest taki, że Unia Europejska okazała się silniejsza, niż nam się mogło wydawać.
EnglishThe auditors have said - again - that these accounts are riddled with irregularities, yet we are expected to rubber-stamp them.
Audytorzy znowu mówią, że sprawozdania te są pełne nieprawidłowości, a my chcieliśmy je mechanicznie zatwierdzić.

Other dictionary words

English
  • we expected

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Thai-English dictionary.