"we face" translation into Polish

EN

"we face" in Polish

See the example sentences for the use of "we face" in context.

Context sentences for "we face" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe also both face threats in the form of international terrorism and fundamentalism.
Ponadto obie strony są zagrożone terroryzmem międzynarodowym i fundamentalizmem.
EnglishWe must face up to the new challenges arising in the context of cohesion policy.
Musimy stawić czoła nowym wyzwaniom, jakie powstają w kontekście polityki spójności.
EnglishAt a time when we face an employment crisis, this should be the main priority.
W dobie kryzysu na rynku pracy kwestia ta powinna być traktowana priorytetowo.
EnglishAnd that's where we're failing, and that's where we need the face transplant.
W tym miejscu przegrywamy. ~~~ W tym miejscu potrzebujemy przeszczepów twarzy.
EnglishIn this way we will shape the face of a Europe that is unified in diversity.
W ten sposób ukształtujemy obraz Europy, który będzie zjednoczony w różnorodności.
EnglishAnd I myself am aware, Mr Cohn-Bendit, that we face an extremely daunting task.
Zdaję sobie sprawę, panie pośle Cohn-Bendit, że czeka nas przytłaczający ogrom pracy.
EnglishSpinning around in this wheel, we face two major problems - resources and waste.
"Wirując” w tym kręgu, stoimy w obliczu dwóch poważnych problemów - zasobów i odpadów.
EnglishWell, for that they have to be done as we just saw, en face or three-quarters.
Hm, musiałyby być rysowane tak, jak te poprzednie, w ujęciu en face lub trzy czwarte.
EnglishNow we face the practical issue of whether we should support them or not.
Teraz stoimy wobec praktycznej kwestii tego, czy powinniśmy je wspierać, czy nie.
EnglishWe must face up to the consequences of climate change; there is no question about that.
Musimy zmierzyć się z konsekwencjami zmian klimatu; nie ma co do tego wątpliwości.
EnglishI believe that we are going to face major challenges in the years to come.
Myślę, że w ciągu najbliższych kilku lat możemy się spodziewać poważnych problemów.
EnglishWe need, in the face of this major threat, to take direct action right now.
W obliczu tak poważnego zagrożenia musimy natychmiast podjąć bezpośrednie działania.
EnglishWith the right policy agenda, we can face globalisation with confidence.
Dzięki prawidłowej agendzie politycznej możemy pewnie stawiać czoła globalizacji.
EnglishI am sure that we are all in complete agreement as to the challenges that we face.
Jestem pewien, że wszyscy zgadzamy się co do stojących przed nami wyzwań.
EnglishThe Eastern Partnership goes to the very heart of the challenges we face today.
Partnerstwo wschodnie trafia w sedno wyzwań, przed którymi dziś stoimy.
EnglishWe all know that on energy and climate change we face an enormous challenge.
Wszyscy wiemy przed jak wielkim wyzwaniem stoimy w przypadku energii i zmiany klimatu.
EnglishPresident Obama has indicated a new approach to the challenges we face.
Prezydent Obama zasygnalizował nowe podejście do stojących przed nami wyzwań.
EnglishIn Europe, we face a rise in food prices related to the increasing demands of biofuel.
W Europie stoimy wobec wzrostu cen żywności związanego z wzrostem popytu na biopaliwa.
EnglishWe need to face the substantial level of errors in particular areas.
Musimy przyjąć do wiadomości znaczny poziom błędów w poszczególnych obszarach.
EnglishOtherwise, we will be forced to feel ashamed when we face the next generation.
Inaczej spalimy się ze wstydu, patrząc w oczy następnym pokoleniom.

Other dictionary words

English
  • we face

Have a look at the English-Italian dictionary by bab.la.