"we failed" translation into Polish

EN

"we failed" in Polish

See the example sentences for the use of "we failed" in context.

Similar translations for "we failed" in Polish

we pronoun
Polish
failed adjective
to fail verb
fail noun

Context sentences for "we failed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn other words, why have we failed to galvanise sufficient political will?
Inaczej mówiąc, dlaczego nie udało się nam zdobyć odpowiedniego poparcia politycznego?
EnglishIt was an opportunity for Europe to show its added value - and we failed.
Była to sposobność dla Europy, aby pokazać jej wartość dodaną - ale ponieśliśmy porażkę.
EnglishAnd with my Albanian friends, we tried to stop it, but we failed.
Razem z przyjaciółmi z Albanii próbowaliśmy ich powstrzymać, ale nie udało się.
EnglishFinally, we have failed with the Lisbon strategy. This situation cannot be repeated.
To prawda, nie udało nam się ze strategią lizbońską, i taka sytuacja nie może się powtórzyć.
EnglishWe have failed to pay for it in the price we pay for our goods.
Nie udało się nam zapłacić za nią tą samą monetą, którą płacimy za nasze towary.
EnglishAnd to say all these years of trying to make a better world, and we have failed.
Koniecznym jest stwierdzenie, że przez te wszystkie lata prób ulepszania świata ponieśliśmy porażkę.
EnglishIn order to succeed tomorrow where we failed yesterday, a change of direction is needed.
Aby jutro odnieść sukces tam, gdzie wczoraj ponieśliśmy porażkę, konieczna jest zmiana kierunku.
EnglishI remain under the impression that we have failed to achieve a balance in this area.
Wciąż mam wrażenie, że nie mamy w tej dziedzinie równowagi.
EnglishEven now, we have failed to turn Iran into a democratic regime.
Nawet teraz nie udało nam się zmienić Iranu w system demokratyczny.
EnglishHowever, we also failed much closer to home, in our own territory.
Ponieśliśmy również porażkę bliżej domu, na własnym terytorium.
EnglishThe crisis has been going on for a year now and we have failed to notice it; no measures have been taken.
Kryzys trwa od roku i do tej pory go nie dostrzegaliśmy; nie zostały podjęte żadne środki.
EnglishWe have failed so far to ensure that our policies are coherent.
Dotychczas nie udało nam się uczynić naszej polityki spójną.
EnglishMore disappointingly, we failed to reintroduce the mandate of an independent expert on the DRC.
Rozczarowuje nasze niepowodzenie w zakresie ponownego wprowadzenia mandatu niezależnego eksperta ds. DRK.
EnglishWe have clearly failed to achieve territorial cohesion.
Najwidoczniej nie udało nam się osiągnąć spójności terytorialnej.
EnglishI believe that until now we have failed to put in place a European policy on immigration.
Uważam, że do tej pory nie udawało nam się umieścić europejskiej polityki imigracyjnej na właściwym jej miejscu.
English(Laughter) So we ask people, how much should Grace be blamed in this case, which we call a failed attempt to harm?
(Śmiech) Na ile działanie Grace jest karygodne w przypadku nieudanej próby zaszkodzenia?
EnglishWe have failed to address the problem since 1990.
Nie udało nam się rozwiązać tego problemu od lat dziewięćdziesiątych.
EnglishHe said: 'We have collectively failed in the fight against famine.
Powiedział: "Wspólnie przegraliśmy walkę z głodem.
EnglishWe tried many different chemicals and agents, and we failed over and over again.
Cóż, przeżyliśmy ich naprawdę wiele... Wypróbowaliśmy arsenał związków chemicznych, odczynników i przegrywaliśmy raz po raz.
EnglishI did not say 'we have failed to accept political Islam'!
Nie powiedziałam "niezaakceptowaniu islamu politycznego!”.

Other dictionary words

English
  • we failed

More translations in the English-Hindi dictionary.