"we find" translation into Polish

EN

"we find" in Polish

See the example sentences for the use of "we find" in context.

Context sentences for "we find" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, a social clause is significantly more than what we find here in this text.
Klauzula społeczna to jednak zdecydowanie więcej, niż znajdujemy w tym tekście.
EnglishHowever, when we get there, we may find that perhaps we should have thought twice.
Jednak kiedy tam dotrzemy, może sie okazać, że powinniśmy zastanowić się dwa razy.
EnglishIf we amend this article, we will find that Ireland will vote no in a referendum.
Jeżeli zmienimy ten artykuł, okaże się, że Irlandia powie "nie” w referendum.
EnglishThen, when we have the means to act, I think that we must find a way of using them.
A więc, mając środki działania, myślę, że musimy znaleźć sposób ich wykorzystania.
EnglishI submitted four amendments that we can find at items 18 and 27 of the report.
Złożyłam cztery poprawki, które możemy znaleźć w punktach 18 i 27 tego sprawozdania.
EnglishWe need to find a way to protect workers and to protect the vulnerable as well.
Musimy znaleźć sposób ochrony pracowników, ale także chronić osoby słabsze.
EnglishWhere are we to find fish when the Chinese eat as much fish as the Japanese?
Skąd weźmiemy ryby, jeżeli Chińczycy zaczną jeść ich tyle samo co Japończycy?
EnglishAs Mr De Gucht and I have already mentioned, we are trying to find a balance.
Jak już wspominaliśmy z panem komisarzem De Guchtem, usiłujemy wypracować równowagę.
EnglishIf we do not have it we cannot find ways of exiting a rather complicated situation.
Jeżeli nie będziemy ich mieli, nie znajdziemy dróg wyjścia z dość złożonej sytuacji.
EnglishAnd what we find if we plot up the well-known species is this sort of a distribution.
Po wyznaczeniu tras znanych zwierząt otrzymujemy właśnie takie rozmieszczenie.
EnglishFor these reasons, we find it necessary to vote against the report in its entirety.
Z tych względów uznaliśmy, że musimy głosować za odrzuceniem sprawozdania w całości.
EnglishAnd in our analysis of the American states, we find rather the same contrast.
W naszej analizie amerykańskich stanów odkryliśmy prawie taki sam kontrast.
EnglishBut we find those entrepreneurs who put people and the planet before profit.
Szukamy przedsiębiorców, którzy mieszkańców planety stawiają przed dochodem.
EnglishVery critically, how do we protect it, if we find it, and not contaminate it?
Szalenie istotne: jak je ochronić, nie zanieczyścić, gdy już je znajdziemy?
EnglishNow we find ourselves debating the databases and police practices of the future.
Teraz dyskutujemy o bazach danych i praktykach policyjnych przyszłości.
EnglishBut we do find it in Papua New Guinea and in other islands in Melanesia and the Pacific.
Ale odnajdujemy je w Papui Nowej Gwinei i innych wyspach Melanezji i na Pacyfiku.
EnglishSo, the way we study that is, let's say we find a child who has light sensitivity.
Badamy to w ten sposób, że znajdujemy dziecko cierpiące na światłowstręt.
EnglishIt has both positive and negative sides and we have to find the right balance.
Ma on zarówno pozytywne, jak i negatywne strony i musimy znaleźć odpowiednią równowagę.
EnglishWe need to find democratic solutions for our future agricultural policy.
Musimy znaleźć demokratyczne rozwiązania dla naszej przyszłej polityki rolnej.
EnglishWe must find answers to these questions before the European Council in June.
Na te pytania musimy znaleźć odpowiedzi jeszcze przed czerwcowym szczytem.

Other dictionary words

English
  • we find

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Spanish-English dictionary.