"we gave" translation into Polish

EN

"we gave" in Polish

See the example sentences for the use of "we gave" in context.

Context sentences for "we gave" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd we gave Lisbon a fresh impetus with the launch of an ambitious new cycle.
Inicjując ambitny nowy cykl, nadaliśmy strategii lizbońskiej nowy impet.
EnglishAnd we gave every station half a minute extra for advertising to earn more money.
Stacje dostały pół minuty więcej na reklamy, by móc więcej zarobić.
EnglishWe gave the world the chemical identity of this molecule, typically a secret in our discipline.
Daliśmy światu nazwę chemiczną tej molekuły, zwykle utajnioną w naszej dziedzinie.
Englishand when the ship was caught, and could not face the wind, we gave way [to it,] and were driven.
A gdy był okręt porwany, a nie mógł się oprzeć wiatrowi, puściwszy się płynęliśmy.
EnglishWe thereby gave a European dimension to research and enterprise.
Nadaliśmy Europie wymiar konieczny do badań naukowych i przedsiębiorczości.
EnglishAnd when we gave them a battery, and a piece of wire, and a bulb, and said, "Can you do it?"
Daliśmy im baterię, drut i żarówkę i zapytaliśmy: "Umiecie to zrobić?"
EnglishIn Africa we say, "God gave the white man a watch and gave the black man time."
W Afryce mawiamy: "Bóg dał białym zegarki, a czarnym czas.
EnglishAnd that's why they're so safe, as we gave it a lot of chance to find what's good.
I właśnie dlatego są one tak bezpieczne, ponieważ pozwoliliśmy na sprawdzenie co jest dobre, a co nie.
EnglishI recall that the resolution that we adopted itself also gave this warning.
Przypominam również, że przyjęta przez nas rezolucja zawierała ostrzeżenie przed takim postępowaniem.
EnglishThe idea was to use a computer to learn these patterns, and so we gave the computer the existing texts.
Biorąc pod uwagę te wzorce, wpadliśmy na pomysł, aby nauczyć komputer tych wzorców.
EnglishAnd early in the morning one day in the summer of 2004, we gave it a try, and it worked on the first try.
Pewnego ranka w lecie 2004 roku, spróbowaliśmy i zadziałało za pierwszym razem.
EnglishIt is high time we gave the mobility of the EU's workforce a boost.
Najwyższy już czas, żebyśmy wypromowali mobilność siły roboczej UE.
EnglishThen we asked other groups of subjects -- we gave them different restrictions and different conditions.
Potem zapytaliśmy inne grupy badanych - daliśmy im inne ograniczenia i inne warunki.
EnglishMoreover, when Mrs Kratsa went to Marseille, we gave her a lot of support on this issue.
Ponadto, gdy pani poseł Kratsa udała się do Marsylii udzieliliśmy jej w tym zakresie dużego wsparcia.
English. - Madam President, I agree with Mr Deva that we gave up certain of our rights.
sprawozdawca - Pani Przewodnicząca! Zgadzam się z panem posłem Devą, że zrzekliśmy się pewnych praw.
EnglishAnd we gave them a budget, what we thought was a set of deliverables, a timetable, and nothing else.
Daliśmy im budżet, który myśleliśmy, że był zestawem świadczeń, plan terminów i nic więcej.
EnglishWe also dealt with it in the opinion that we gave as the Committee on Culture and Education.
Mieliśmy z nim również do czynienia w ramach opinii wystawianej w imieniu Komisji Kultury i Edukacji.
EnglishWhat we saw and experienced in the area we visited gave us no cause for pride whatsoever.
To, co zobaczyliśmy i czego doświadczyliśmy na tym terenie, nie dało nam w żadnym stopniu powodów do dumy.
EnglishWe gave them our email address, suggesting that, if they write us, we'll send them a free molecule.
Podaliśmy nasz adres e-mailowy, sugerując, że jeśli napiszą do nas, wyślemy im darmową molekułę.
EnglishWe gave billions to the banks in a bid to get the banks rolling.
Daliśmy bankom miliony, starając się utrzymać je przy życiu.

Other dictionary words

English
  • we gave

In the English-Norwegian dictionary you will find more translations.