"we generally" translation into Polish

EN

"we generally" in Polish

See the example sentences for the use of "we generally" in context.

Similar translations for "we generally" in Polish

we pronoun
Polish
generally adverb
general noun
Polish
general adjective

Context sentences for "we generally" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGenerally speaking, we can state that Africa is a continent with untapped potential.
Generalnie można powiedzieć, że Afryka jest kontynentem z niewykorzystanym potencjałem.
EnglishMore generally we share your concern that the EU budget be correctly implemented.
Ogólniej, podzielamy Państwa troskę o właściwe wykonanie budżetu UE.
EnglishAnd generally we depict our ideas about this history in the form of trees like this.
I generalnie obrazujemy nasze pomysły dotyczące tej historii w formie drzewek takich jak to.
EnglishBut it was a dream of his, and we, basically, when people really want to do something, well, we generally let them.
Ale to było jego marzenie, a my, jeśli ktoś bardzo chce coś zrobić, to najczęściej mu pozwalamy.
EnglishWe are, however, generally very much in favour of this report and look forward to its further progress.
Ogólnie jednak zdecydowanie popieramy przedmiotowe sprawozdanie i oczekujemy na dalsze postępy z nim związane.
EnglishWe could do a lot more with computers and things generally if we knew how to build things this way.
Moglibyśmy zrobić ogólnie o wiele więcej z komputerami i rzeczami, gdybyśmy wiedzieli, jak budować rzeczy w ten sposób.
English. - Generally, we are pleased to see the current state of affairs regarding the budget of the European Union.
na piśmie. - Jesteśmy ogólnie zadowoleni z bieżącego stanu rzeczy, jeśli chodzi o budżet Unii Europejskiej.
EnglishNaturally, profiles based on ethnic origin have been used for years, even if we generally call it by another name.
Profile oparte na pochodzeniu etnicznym są oczywiście używane od lat, nawet jeśli zazwyczaj noszą one inną nazwę.
English. - We generally vote against EU legislation and indeed voted against this report as a whole.
na piśmie. - Generalnie głosujemy przeciwko unijnemu prawodawstwu i w rzeczywistości zagłosowaliśmy przeciwko temu sprawozdaniu jako całości.
EnglishWe generally welcome Ms Grabowska's report, which supports the proposal in its essential elements.
Ogólnie rzecz biorąc, przyjmujemy z zadowoleniem sprawozdanie posłanki Grabowskiej, w którym wyrażono poparcie dla najistotniejszych elementów wniosku.
EnglishWe are generally able to express our opinion, but whether this will have any consequences or not is in the lap of the gods.
Ogólnie możemy wyrazić nasze stanowisko, ale czy będzie ono miało jakikolwiek wpływ, czy też nie - to już zależy od Opatrzności.
EnglishIf we now generally rejoice at the bursting out of democracy in Egypt or even in Tunisia, then we are ignoring reality.
Jeśli poddamy się teraz ogólnej radości w związku z wybuchem demokracji w Egipcie czy nawet w Tunezji, to zlekceważymy rzeczywistość.
EnglishWe are generally on the right track and I hope that there will be a conclusion at the beginning or in the first half of 2008.
Ogólnie rzecz biorąc podążamy właściwym torem. Mam nadzieję, że na początku lub w pierwszej połowie 2008 r. znajdziemy rozwiązanie.
EnglishWe pay a price for that, but we are aware of it, and generally we will pay the price for increased freedoms, choices and opportunities.
Płacimy za to cenę, ale jesteśmy jej świadomi i jesteśmy na ogół gotowi zapłacić cenę za większą ilość wolności, wyborów i szans.
EnglishWe are talking generally about offshore exploration and extraction of hydrocarbons and the best possible level of technical security.
Ogólnie mówimy o dalekomorskich poszukiwaniach i wydobywaniu paliw kopalnych oraz o najlepszym możliwym poziomie bezpieczeństwa technicznego.
EnglishI welcome the clarity of this report also because it mentions matters which we generally avoid discussing for a variety of reasons.
Jestem zadowolona z klarowności przedmiotowego sprawozdania również dlatego, że wspomina się w nim kwestie, których zazwyczaj z wielu powodów unikamy.
English. - Generally speaking we support the idea of granting long-term residents the right to vote at European and local elections.
na piśmie. - Ogólnie rzecz ujmując, popieramy pomysł przyznania długoterminowym rezydentom prawa do głosowania w wyborach europejskich i lokalnych.
EnglishWhile we generally encourage the consistent and effective transposition of EU law, we nevertheless considered that it was appropriate to abstain on this vote.
Chociaż ogólnie popieramy konsekwentną i skuteczną transpozycję prawa UE, uznaliśmy, że właściwe będzie wstrzymanie się od głosu.
EnglishBut generally we are, even for cohesion, very much below what was the upgraded forecast of the Member States for 2012.
Ogólnie jednak utrzymujemy się na znacznie niższym poziomie niż ten, który przewidziano w uaktualnionej prognozie państw członkowskich na 2012 rok, nawet w obszarze spójności.
EnglishWe and, generally speaking, the European media have often said that the powers of Parliament have increased tremendously as a result of this Treaty.
My sami często powtarzamy i - ogólnie rzecz biorąc - czynią to media europejskie, że na skutek tego Traktatu znacznie wzrosły uprawnienia Parlamentu.

Other dictionary words

English
  • we generally

More translations in the English-Hungarian dictionary.