"we go back" translation into Polish

EN

"we go back" in Polish

See the example sentences for the use of "we go back" in context.

Context sentences for "we go back" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd how did it look like if we go back in time, to about 1970?
I jakby to wyglądało, gdy cofniemy się w czasie do roku mniej więcej 1970?
EnglishSo once the recession has been overcome, will we go back to doing the same as we did before it?
Zatem, czy teraz, gdy przezwyciężyliśmy recesję powrócimy do poprzedniego sposobu działania?
EnglishAnd I say, it's appropriate for us to ask the question, who are we being as we go back out into the world?
Uważam, że warto jest sobie zadawać pytanie: Kim, jacy jesteśmy powracając do świata?
EnglishSo we go back to the prevention of mother to child transmission.
Wróćmy do zapobiegania przekazywaniu wirusa dziecku.
EnglishAnd I get a call and we go back to Washington.
Wezwano mnie znów do Waszyngtonu, Wezwano mnie znów do Waszyngtonu,
EnglishSo we go back and we do that again, and again.
Więc wracamy i robimy jeszcze raz, i jeszcze raz.
EnglishAnd we go back to 1920, and I want to look at Japan.
Cofnijmy się do 1920 - spójrzmy na Japonię.
EnglishIf we go back 20 years, the one message pretty much controlled by one marketing manager could pretty much define a brand.
Cofnijmy się o 20 lat, kiedy jeden przekaz kontrolowany przez jednego szefa marketingu mógł spokojnie definiować markę.
EnglishOur message to the Council must be clear: do not propose to our fellow citizens that we go back on the acquis communautaire.
Nasze przesłanie do Rady musi być wyraźne: nie proponujmy naszym współobywatelom ponownego roztrząsania acquis communautaire.
EnglishWe go back a couple years in time.
EnglishIf we go back to a place like Palmyra Atoll, where I was with Jeremy Jackson a few years ago, the corals are doing better and there are sharks.
W miejscach takich jak atol Palmyra, gdzie byłem raz z Jememym Jacksonem, koralowce mają się lepiej i są rekiny.
EnglishShall we go back and kill him?
Może powinniśmy wrócić i go zabić?
EnglishNor can we go back to the old models by granting export refunds - that simply ruins the market for someone elsewhere in the world.
Nie możemy również wracać do starych modeli, gwarantując refundacje wywozowe - to po prostu rujnuje rynek w innym miejscu na świecie.
EnglishWe go back down.
EnglishActually if we go back into the historical record, there was a time hundreds of years ago when the income per person in India and China was even above that of Europe.
Właściwie, jeśli wrócimy do historycznych danych, były czasy, setki lat temu, gdy dochód na osobę w Indiach i Chinach był nawet powyżej Europy.
EnglishAnd, for example, this -- if we go back here -- this has become surprisingly popular among composers finding musical forms by searching the computational universe.
I to na przykład... stało się niewiarygodnie popularne wśród kompozytorów, którzy znajdują formy muzyczne poprzez przeszukiwanie obliczeniowego wszechświata.
English(ES) Mr President, just a few very specific questions: how can we go back to the EU BAM to the Rafah crossing point, given the insecurity of the previous situation?
(ES) Panie przewodniczący! Tylko kilka konkretnych pytań: jak możemy wrócić do umieszczenia misji EU BAM na przejściu w Rafah, mając na uwadze dotychczasowy brak stabilności?

Other dictionary words

English
  • we go back

Even more translations in the Korean-English dictionary by bab.la.