"we go up" translation into Polish

EN

"we go up" in Polish

See the example sentences for the use of "we go up" in context.

Context sentences for "we go up" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn other words at some point when we've recovered we go up to the peak.
Innymi słowy, w pewnym momencie osiągniemy szczyt.
EnglishAnd he said, Which way shall we go up?
Zatem rzekł: Którąż drogą pociągniemy?
EnglishBehold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be delivered unto the chief priests and scribes; and they shall condemn him to death,
Oto wstępujemy do Jeruzalemu, Syn człowieczy będzie wydany przedniejszym kapłanom i nauczonym w Piśmie, i osądzą go na śmierć.
EnglishWe go up in two weeks.
EnglishWe then pull the piles up through the dune and we're able to create almost any conceivable shape inside of the sand with the sand acting as a mold as we go up.
A potem wyciągamy te kolumny z wydmy i możemy stworzyć niemal dowolne kształty wewnątrz wydmy, gdyż piasek działa jak forma, gdy posuwamy się ku górze.
EnglishAnd he took unto him the twelve, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all the things that are written through the prophets shall be accomplished unto the Son of man.
A wziąwszy z sobą onych dwunastu, rzekł im: Oto wstępujemy do Jeruzalemu, a wypełni się wszystko, co napisano przez proroki o Synu człowieczym.
English[saying], Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be delivered unto the chief priests and the scribes; and they shall condemn him to death, and shall deliver him unto the Gentiles:
Mówiąc: Oto wstępujemy do Jeruzalemu, a Syn człowieczy będzie wydany przedniejszym kapłanom i nauczonym w Piśmie, i osądzą go na śmierć, i wydadzą go poganom.

Other dictionary words

English
  • we go up

More translations in the English-Vietnamese dictionary.