"we had been" translation into Polish

EN

"we had been" in Polish

See the example sentences for the use of "we had been" in context.

Similar translations for "we had been" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to be verb

Context sentences for "we had been" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTherefore, this report is the result of the compromise which we had been seeking.
Dlatego to sprawozdanie jest wynikiem kompromisu, o który zabiegaliśmy.
EnglishSo we had been there for 20 minutes; we were happy to exit the store.
Spędziliśmy tam 20 minut, kiedy z ulgą wyszliśmy ze sklepu.
EnglishNeedless to say, I would have preferred to avoid such a crisis and I wish that we had been better prepared.
Rzecz jasna wolałabym uniknąć obecnego kryzysu i żałuję, że nie byliśmy nań lepiej przygotowani.
EnglishI mean, nor had Ghana, even though we had been trying very hard.
To samo dotyczy Ghany, choć bardzo się starała.
EnglishEarlier today he said that if we had been there we might have heard it differently.
Wcześniej podczas dzisiejszego posiedzenia przewodniczący powiedział nam, że gdybyśmy tam byli, to odnieślibyśmy inne wrażenie.
EnglishI speak by way of disparagement, as though we had been weak.
Mówiąc według zelżywości, jakobyśmy byli słabymi; lecz w czem kto śmiałym jest, (w głupstwie mówię) i jam śmiały.
EnglishWe had been debating this topic but it was left in the air when the Swedish Presidency ended.
Debatowaliśmy nad tym zagadnieniem, lecz wraz z zakończeniem szwedzkiej prezydencji zawisło ono w oczekiwaniu na decyzje.
Englishand say, If we had been in the days of our fathers, we should not have been partakers with them in the blood of the prophets.
I mówicie: Byśmy byli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy uczestnikami ich we krwi proroków.
Englishwould that we had been content and dwelt beyond the Jordan!
O byśmy byli raczej mieszkali za Jordanem!
EnglishAllow me to clarify some things again: one of the speakers said that we had been indulging in back-room politics.
Pragnąłbym raz jeszcze wyjaśnić parę spraw: jedna osoba powiedziała, że pozwalamy sobie na zakulisową politykę.
EnglishIn the UK, we thought we had been promised that harmonised taxes, especially income tax, would never come.
W Wielkiej Brytanii, myśleliśmy, że obiecano nam, że zharmonizowane podatki, zwłaszcza podatki dochodowe, nigdy nie zostaną wprowadzone.
EnglishWe had been working on some of those problems before this WikiLeaks case and I have told you about some Commission initiatives.
Pracowaliśmy nad niektórymi z tych problemów przed sprawą WikiLeaks i opowiedziałem Państwu o kilku inicjatywach Komisji.
EnglishAnd if we had been faithful in caring and sharing, we had the sense that justice and peace would have a chance in the world.
I jeśli byliśmy sumienni w pomaganiu i dzieleniu się, mieliśmy poczucie, że sprawiedliwość i pokój mogłyby przetrwać na świecie.
EnglishWith friends, we had been sitting and watching match football, and having some good music with WorldSpace radio, when it started, I think.
Siedzieliśmy z przyjaciółmi, oglądaliśmy mecz piłki nożnej i słuchaliśmy muzyki w radiu Worldspace, kiedy się zaczęła.
EnglishIf we had been more cautious both in terms of the macro-economy and budget planning, we would not be in this situation today.
Gdybyśmy byli wcześniej ostrożniejsi zarówno w dziedzinie makroekonomii, jak i planowania budżetu, nie znaleźlibyśmy się w obecnej sytuacji.
EnglishIf we had been given all the information I and my colleagues have been asking for, the decision tomorrow might have been easier for Members to take.
Gdyby zostały podane wszystkie informacje, o które ja i moi koledzy występowaliśmy, jutrzejsza decyzja byłaby dla posłów łatwiejsza.
EnglishBut if we had been sold for bondmen and bondwomen, I had held my peace, although the adversary could not have compensated for the king's damage.
Gdybyśmy za niewolników i niewolnice sprzedani byli, milczałabym, choćby i tak ten nieprzyjaciel nasz nie mógł nagrodzić tej szkody królowi.
EnglishIn my country, it was -- we had been looking at pictures of British soldiers beating up young Iraqis; we've got Abu Ghraib; we've got Guantanamo Bay.
W moim kraju to znaczyło... widzieliśmy zdjęcia brytyjskich żołnierzy, jak biją młodych Irakijczyków, były wydarzenia w Abu Ghraib, w Guantanamo Bay.
EnglishHowever, we had been prepared to vote in favour of further funding, but were given no opportunity to do so because the amendment never went to vote.
Jednakże byliśmy przygotowani do głosowania za dalszym finansowaniem, ale nie dano nam tej możliwości, gdyż poprawka nigdy nie została poddana pod głosowanie.
EnglishWould we have thought yet again that we had been funding democratic regimes, only to realise the next day that we had been implementing a disastrous policy instead?
Czy raz jeszcze uświadomimy sobie, że finansowaliśmy demokratyczne kraje tylko po to, żeby następnego dnia się przekonać, że tak naprawdę uprawialiśmy zgubną politykę?

Other dictionary words

English
  • we had been

Search for more words in the English-Finnish dictionary.