"we have a new" translation into Polish

EN

"we have a new" in Polish

See the example sentences for the use of "we have a new" in context.

Similar translations for "we have a new" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
a article
new adjective

Context sentences for "we have a new" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo now, we have a new universe, which is just constrained to all things Bill Clinton.
Oto mamy uniwersum ograniczone tylko do spraw związanych z Billem Clintonem.
EnglishFinally, I would like to endorse one of your points: we have a new US Government.
Na zakończenie pragnę poprzeć jeden ze wspomnianych przez pana aspektów: mamy nowy rząd w USA.
EnglishOnce again, we have two new urgent challenges to face this year.
Ponownie mamy dwa nowe, pilne wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć w tym roku.
EnglishAlso, now that we have a new treaty, we need to respect the competences of each institution.
Również teraz, kiedy mamy nowy traktat, musimy szanować kompetencje każdej instytucji.
EnglishAs we have a new treaty, the Treaty of Lisbon, it makes sense to implement it.
Ponieważ mamy nowy traktat, traktat lizboński, sensowną rzeczą jest stosowanie jego postanowień.
EnglishWe have a new External Action Service, which should facilitate this work.
Mamy nowe Służby Działań Zewnętrznych, co powinno ułatwić to zadanie.
EnglishBut now we have this new layer of private sovereignty in cyberspace.
Ale teraz mamy tę nową warstwę prywatnej suwerenności w cyberprzestrzeni.
EnglishAs a result we have a new and most important Central Asia strategy.
W rezultacie mamy nową i bardziej istotną strategię dla Azji Środkowej.
EnglishBut now we have a new Berlin Wall, not on the frontiers of nations but within nations.
Teraz mamy jednak całkiem nowy mur berliński, nie na granicy między krajami, ale w ramach narodów.
EnglishSo, Mr Barroso, what we hope now is that we have a new Commission as soon as possible.
Tak więc, panie Barroso, teraz pozostaje nam żywić nadzieję, że wkrótce będziemy mieli nową Komisję.
EnglishWe cannot have a new agreement with Morocco until we have a new system for entry prices.
Nie możemy podpisać nowego porozumienia z Marokiem, zanim nie stworzymy nowego systemu cen wejścia.
EnglishI would like to inform you that we have a new rule of procedure.
Chciałbym państwa poinformować, że mamy nową regułę obradowania.
EnglishWe have two new extensions to the Dolceta information website.
Strona internetowa Dolceta została rozbudowana o dwie nowe sekcje.
EnglishAnd we have a new president of Europe, Herman Van Rompuy.
A tymczasem my mamy nowego prezydenta Europy, pana Hermana Van Rompuya.
EnglishNow we have prevented new technologies, research and the use of results in the food industry.
Teraz zakazaliśmy nowych technologii, badań oraz wykorzystywania ich rezultatów w przemyśle spożywczym.
EnglishWe have a newly-appointed President for the new Commission, but when will we have this new Commission?
Mamy świeżo nominowanego przewodniczącego nowej Komisji, ale kiedy będziemy mieć tę nową Komisję?
EnglishIn the new text, we have added new transparency requirements which are of the utmost importance.
W nowym tekście dodaliśmy nowe wymogi dotyczące przejrzystości, które należy uznać za rzecz najwyższej wagi.
EnglishWe have brought new vigour to the Quartet in recent months.
W ostatnich miesiącach tchnęliśmy nowe życie w Kwartet.
EnglishIt is true that we have a new situation in the European Union as far as the protection of human rights is concerned.
To prawda, że mamy w Unii Europejskiej nową sytuację, jeżeli chodzi o ochronę praw człowieka.
English(NL) Madam President, it seems that we have a new rule in Europe: in case of doubt, create an agency.
(NL) Pani Przewodnicząca! Wydaje się, że w Europie obowiązuje nowa zasada: w razie wątpliwości stwórz agencję.

Other dictionary words

English
  • we have a new

Translations into more languages in the bab.la English-Finnish dictionary.