"we have almost" translation into Polish

EN

"we have almost" in Polish

See the example sentences for the use of "we have almost" in context.

Similar translations for "we have almost" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
almost adverb
almost

Context sentences for "we have almost" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe cold colors, the blue and the black, show areas where we have almost no data.
Zimne kolory: niebieski i czarny, to obszary z których nie mamy prawie żadnych danych.
EnglishBut there is also the mid-term budget review, and it seems to me we have almost forgotten about that.
Ale jest też średniookresowy przegląd budżetu, a wydaje mi się, że prawie o nim zapomnieliśmy.
EnglishWe have almost €1 billion to tackle this major component of our migration strategy.
Dysponujemy kwotą prawie 1 miliarda Euro, przeznaczoną na wdrażanie tego głównego elementu naszej strategii migracji.
EnglishAnd in the case of the primates, we have almost the same genes.
Jeśli chodzi o naczelne, mamy prawie te same geny.
EnglishBecause we have almost finished, I'll repeat this story.
Ponieważ już prawie skończyliśmy, powtórzę, tę historię.
EnglishWe have almost unanimous support for the Commission's proposal and I hope that will encourage the Commissioner to have follow-up discussions with the Council on this issue.
Jestem zadowolona z tej debaty. Mamy niemal jednogłośne poparcie dla wniosku Komisji i liczę, że zachęci to komisarza do przeprowadzenia dalszych rozmów z Radą na ten temat.
EnglishThe debate about Romania and Bulgaria joining the Schengen area has been hijacked so much for political purposes that we have almost forgotten what it is we are really debating.
Debata na temat przystąpienia Rumunii i Bułgarii do obszaru Schengen była tak często wykorzystywana do celów politycznych, że niemal zapomnieliśmy, o czym naprawdę rozmawiamy.

Other dictionary words

English
  • we have almost

Translations into more languages in the bab.la English-Japanese dictionary.