"we have analysed" translation into Polish

EN

"we have analysed" in Polish

See the example sentences for the use of "we have analysed" in context.

Similar translations for "we have analysed" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to analyse verb

Context sentences for "we have analysed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe existing legislation has brought a number of problems, which we have analysed.
Obowiązujące prawodawstwo wywołało szereg problemów, które starannie przeanalizowaliśmy.
EnglishWe have analysed the possibilities for taking action in different sections that I will briefly summarise.
Dokonaliśmy analizy możliwości podjęcia działań na różnych odcinkach, którą pokrótce przedstawię.
EnglishWe have analysed the situation.
EnglishOne of the causes of this - and we have analysed this clearly - is that ICT uptake is much much better in the United States.
Jednym z powodów tego jest - a przeanalizowaliśmy to dokładnie - że technologie teleinformatyczne są o wiele bardziej rozwinięte w Stanach Zjednoczonych.
EnglishWe have analysed the various options of a level to reduce CO2 emissions from cars, taking into account measurability, monitorability and accountability.
Przebadaliśmy różne możliwości redukcji emisji CO2 pochodzących z samochodów, uwzględniając możliwość ich pomiaru, monitorowania oraz odpowiedzialność.
EnglishWe have analysed, and we will continue to analyse, in 2010, all the gaps that exist today with regard to the protection of victims of terrorism in the various Member States.
Przeanalizowaliśmy, i nadal będziemy analizować w roku 2010, wszelkie istniejące dziś luki w zakresie ochrony ofiar terroryzmu w różnych państwach członkowskich.

Other dictionary words

English
  • we have analysed

Translations into more languages in the bab.la English-Swedish dictionary.