"we have announced" translation into Polish

EN

"we have announced" in Polish

See the example sentences for the use of "we have announced" in context.

Similar translations for "we have announced" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
announced adjective
to announce verb

Context sentences for "we have announced" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must stop making our little paternalistic adjustments that we have announced up to now.
Musimy zerwać z naszymi małymi, paternalistycznych dostosowaniami, którym dotychczas hołdowaliśmy.
EnglishWe have announced them and we have supported them without result.
Zapowiadaliśmy je i popieraliśmy bez rezultatu.
EnglishThat is why we have announced three concrete initiatives: 'Youth on the move', 'Youth employment' and 'New skills for new jobs'.
Dlatego też ogłosiliśmy trzy konkretne inicjatywy: "Młodzież w drodze”, "Zatrudnienie młodzieży” i "Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”.
EnglishWe have announced the names of some of those countries and should do more at European level to make sure their exposure leads to real change.
Ujawniliśmy nazwy niektórych tych krajów i powinniśmy zrobić więcej na poziomie europejskim, aby ta demaskacja doprowadziła do realnych zmian.
EnglishWe have announced the ambitious Eastern Partnership programme and I would like to make some brief proposals in relation both to Moldova and Georgia.
Zapowiedzieliśmy ambitny program partnerstwa wschodniego i chciałbym w tym kontekście przedstawić kilka krótkich propozycji w odniesieniu do Gruzji i Mołdawii.

Other dictionary words

English
  • we have announced

In the German-English dictionary you will find more translations.